Obowiązki pracownika

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki pracownika  - strona 1 Obowiązki pracownika  - strona 2

Fragment notatki:

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA 1.obowiązki pracownika zostały określone w art.100 w oparciu o dwa kryteria:
- sumienności (zobowiązuje pracownika do wykorzystania w procesie świadczenia pracy umiejętności i sił w stopniu niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania roboczego-kryterium indywidualne)
- staranności (pełni funkcję wyznacznika konkretnego zachowania pracownika przez odwołanie się do modelu prawidłowego wykonania określonej pracy-kryterium obiektywne) § 1 -„Pracownik obowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń służbowych , które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę”.
2.zgodnie z art.100§2 pracownik jest zobowiązany w szczególności:
1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, 3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, 4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 3.nasilenie znaczenia poszczególnych rodzajów obowiązków pracowniczych jest zróżnicowane w zależności od rodzaju pracy. Z tego punktu widzenia pracowników dzieli się na trzy grupy:
-pracownicy szeregowi (obowiązek -wykonywanie poleceń konkretyzujących ich zadania robocze)
-kierownicy (obowiązek przejawiania inicjatywy celu uzyskiwania jak najlepszych wyników)
-magazynierzy
4.pracownik może odmówić wykonania polecenia, jeżeli jest ono bezprawne, gdy jego wykonanie naruszałoby zasady współżycia społecznego oraz gdy polecenie wykracza poza umówiony rodzaj pracy
5.polecenie jest wyrazem woli przełożonego dotyczącym pracy i złożonym w jego imieniu
6. pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej ani świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie w zakresie określonym w odrębnej umowie- art.101¹ zarówno w czasie trwania stosunku pracy jaki po jego ustaniu gdy pracodawca i pracownik mają dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę -101² ( w umowie określa się okres obowiązywania zakazu oraz wysokość odszkodowania-nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz