Obowiązki pracodawcy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki pracodawcy - strona 1 Obowiązki pracodawcy - strona 2 Obowiązki pracodawcy - strona 3

Fragment notatki:

Obowiązki pracodawcy 1. Obowiązek dopuszczenia pracownika do wykonania umówionej pracy - źródłem tego obowiązku jest (jego podstawą prawną) jest umowa o pracę lub inny akt, na podstawie którego powstaje stosunek pracy, a także wyraźny nakaz zatrudniania (dopuszczenia do pracy) pracownika zawarty w art 22§ 1 KP. Obowiązek ten nie może być rozumiany w kategoriach bezwzględnych. Realizacja tego obowiązku w dużej mierze zależy od samego pracownika, który musi sprostać warunkom dopuszczenia go do pracy. Takim zasadniczym warunkiem jest zachowanie przez niego gotowości do pracy. Z brakiem gotowości do pracy będziemy mieć do czynienia nie tylko wówczas, gdy pracownik z własnej winy pozbawi się zdolności psychofizycznych do wykonywania pracy (np.alkohol), lecz także wówczas, gdy będzie to następstwem choroby.
2. Obowiązek świadczenia wynagrodzenia na rzecz pracownika - od tej powinności nie zwalnia go okoliczność, że sytuacja finansowa zakładu pracy uniemożliwia realizację tego obowiązku. Pracodawca jest zobowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonym w reg. pracy lub przepisach o wynagrodzeniu. Pracodawca, który nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi, albo uprawnionemu do tego członkowi rodziny pracownika, albo wysokość tego wynagrodzenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń podlega karze grzywny (art 282 § 2 pkt. 1 KP)
3. obowiązek udzielania pracownikowi urlopu wypoczynkowego oraz zwolnień od pracy określonych w przepisach szczególnych
4. szanowanie godności osobistej pracownika - była już mowa o tym w rozdziale dot. praw pracownika!!! Pracodawca został zobowiązany do przeciwdziałania mobbingowi (art 94 3 KP). Powinność w tym zakresie dotyczy nie tylko mobbingu stosowanego przez osoby zarządzające i innych kierowników pracy w stosunku do pracowników, lecz dotyczy też mobbingu pracowników w stosunku do innych pracowników. Pomimo, iż przeciwdziałanie mobbingowi jest odrębnym rodzajowo obowiązkiem pracodawcy, to jednak należy go rozpatrywać również w kontekście ochrony dóbr osobistych pracownika. W myśl art. 11 1 KP ,, pracodawca jest zobowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika ”. Z tego punktu widzenia zasadny jest pogląd, iż właściwszym rozwiązaniem prawnym byłoby podniesienie obowiązku przeciwdziałania mobbingowi do rangi podstawowej zasady prawa pracy i usytuowanie go chociażby w cyt. wyżej art. 11 1 KP. Mobbing, który jako pojęcie nie występuje jeszcze w przepisach wspólnotowych, oznacza ( a jest to legalna def. tego zjawiska) działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Ogólnie rzecz biorąc jest to działanie ukierunkowane na wywieranie na pracowniku negatywnej, a przez to niedozwolonej presji psychicznej, nazywanej potocznie ,,terroryzmem psychicznym”.

(…)

…, mogą jednak wyzwolić się z tego obowiązku (także na czas określony) jeżeli w układzie zbiorowym pracy zawrą postanowienie o nieutworzeniu funduszu. Pracodawcy zatrudniający wg stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć fundusz do wysokości i na zasadach określonych w ustawie lub mogą wypłacić świadczenie urlopowe. Pracodawcy na których nie ciąży obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagrodzenia, informacje w sprawie nieutworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Te podmioty nie są zobowiązane do wypłacania świadczenia urlopowego…
… kryteriów ocen pracowników oraz wyników ich pracy, obowiązek stwarzania pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły zawodowej lub szkoły wyższej warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy, obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, wreszcie obowiązek wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy…
… i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnieni służby na zajmowanym stanowisku albo innej zleconej pracy. Chodzi tutaj o ochronę informacji, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, jako stanowiące tajemnicę państwową lub służbową. Za ochronę informacji niejawnych odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, w której takie informacje są wytwarzane, przetwarzane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz