Normy kolizyjne dla stosunków pracy i zasady prawa pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normy kolizyjne dla stosunków pracy i zasady prawa pracy - strona 1 Normy kolizyjne dla stosunków pracy i zasady prawa pracy - strona 2 Normy kolizyjne dla stosunków pracy i zasady prawa pracy - strona 3

Fragment notatki:

Normy kolizyjne dla stosunków pracy
-zawiera je ustawa prawo prywatne międzynarodowe z 1965 roku
-w razie kolizji norm różnych państw strony stosunku pracy w umowie o pracę, albo w porozumieniu mogą go poddać wybranemu PP
-jeżeli strony nie dokonały wyboru to obowiązuje PP państwa, w którym w chwili powstania stosunku strony miały miejsce zamieszkania lub siedzibę
-jeżeli nie mają one miejsca zamieszkania lub siedziby w tym samym państwie to stosuje się PP państwa, w którym praca była wykonywana
-w prawie europejskim normy te zawiera konwencja z 1980 roku o prawie właściwym dla umownych stosunków zobowiązaniowych
-w prawie polskim zasadę tę modyfikuje art. 6 KP
-jurysdykcja sądów polskich z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ma miejsce, gdy:
*strona pozwana zamieszkuje, przebywa lub ma siedzibę w Polsce w chwili doręczenia pozwu
*ma ona w Polsce majątek lub przysługują jej prawa majątkowe
*sprawa dotyczy zobowiązania, które powstało lub ma być wykonane w Polsce
Zasady prawa pracy
Pojęcie zasad PP
-są to szczególne regulacje prawne KP zapisane wprost
-lub takie, które dają się wyinterpretować
-mają postać norm prawnych o charakterze ogólnym
-rozdział KP „Podstawowe zasady PP” zawiera jedynie najważniejsze z nich
-pozostałe znajdują się w innych przepisach KP oraz w przepisach pozakodeksowych
1. Zasady dyrektywne (dyrektywalne)
a) znaczenie normatywne
-obowiązujące normy prawne wyrażone w jednym lub w wielu przepisach
-szeroki zakres obowiązywania
-bardzo ogólne
b) znaczenie postulatywne
-idee kierunkowe i postulaty kierowane przez naukę pod adresem ustawodawcy i organów stosujących prawo
-wskazują, jakie powinno być prawo, jakim celom powinno służyć
2. Zasady pozadyrektywalne (opisowe)
-formułowane przez naukę i orzecznictwo
-określają istotne cechy instytucji prawnych
-sposób regulacji prawnej określonych spraw
Katalog zasad PP
a) według rozdziału drugiego „Podstawowe zasady PP”
1. Prawo do swobodnie wybranej pracy (wolności pracy)
-każdy ma swobodę wstępowania w stosunek pracy i pozostawania w nim
-nawiązanie stosunku pracy wymaga zgody obu podmiotów:
*umowa o pracę - zgodne oświadczenie woli dwóch stron


(…)

… i pozostawania w nim
-nawiązanie stosunku pracy wymaga zgody obu podmiotów:
*umowa o pracę - zgodne oświadczenie woli dwóch stron
*powołanie, wybór, mianowanie - zgoda kandydata
-umowa o pracę to umowa adhezyjna (pracodawca narzuca warunki zatrudnienia)
-kandydat może je przyjąć lub odrzucić, wyjątkowo może je kształtować, gdy jest osobą pożądaną przez pracodawcę
2. Poszanowania godności i innych praw…
… właściwy poziom życia, godziwe utrzymanie rodziny z uwzględnieniem świadczeń publicznych np. ulgi
-godziwy poziom życia oznacza skromny poziom życia rodziny w danym kraju
-w Polsce jest to minimum socjalne
-ma on utrzymać siebie i rodzinę (co najmniej 4 osoby; rodzice i dwoje dzieci)
-jednakowa płaca mężczyzn i kobiet
-zwiększona stawka za godziny nadliczbowe
-minimalne wynagrodzenie stanowi 1500zł brutto…
… o ochronę osoby pracownika niezależnie od jego kwalifikacji, sumienności itd.
-czuwa nad tym Państwowa Inspekcja Pracy i Państwowa Inspekcja Sanitarna
7. Obowiązek pracodawcy do zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników
-świadczenia nie mogą być podstawą roszczeń jednego pracownika
-może domagać się ich załoga
-pracodawca zaspokaja potrzeby stosownie do swych możliwości…
… o pracę bez wypowiedzenia i żądać odszkodowania
-mobbing
-trwałe naruszanie tej zasady oznacza mobbing
-są to zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu
-które polegają na uporczywym nękaniu lub zastraszaniu pracownika
-wywołują u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej
-poniżają, ośmieszają, izolują go
-wyróżnia się mobbing czynny i bierny
-jeżeli mobbing wywołał rozstrój zdrowia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz