Obowiązki pracodawców dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki pracodawców dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych - strona 1 Obowiązki pracodawców dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych - strona 2 Obowiązki pracodawców dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych - strona 3

Fragment notatki:

Obowiązki pracodawców dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wypadek przy pracy - nagłe zdarzenie ( nagłość odnosi się do zdarzeń mających gwałtowny i chwilowy przebieg, nagłość w orzecznictwie uważana jest także jako zdarzenie o charakterze ciągłym, Lae zamykające się w jednym dniu roboczym ) wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz albo śmierć , które nastąpiło w związku z pracą:
podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
podczas lub w związku z wykonywaniem czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia
w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy, w drodze między siedziba pracodawcy w miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Na równi z wypadkiem przy pracy , taktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:
w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż w ust. 1 , chyba że wypadek został spowodowany postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywanym powierzonych mu zadań
podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony
przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające przy pracodawcy organizacje związkowe
W razie wypadku przy pracy pracodawca zobowiązany jest podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć w sposób wykluczający:
dopuszczenia do miejsca wypadku osób niepowołanych uruchamiania bez potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane
dokonywania zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, które spowodowały wypadek
okoliczności i przyczyny wypadku określa powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy sporządza - nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, który pracodawca zatwierdza nie później niż w terminie 5 dni od jego sporządzenia.
Choroby zawodowe Za chorobę zawodową uważa się chorobę zawartą w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku wykonywaniem pracy . Rozpoznanie choroby zawodowej może nastąpić w czasie zatrudnienia pracownika lub po zakończeniu pracy w takim narażeniu.

(…)

… w celu orzeczenia o rozpoznaniu choroby lub o braku podstaw do jej rozpoznania. Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może dokonać pracownik oraz były pracownik.
W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest zobowiązany:
ustalić przyczyny powstania choroby oraz rozmiar zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej
przystąpić…
… ustalenia, w ustalonym terminie okoliczności i przyczyn wypadku
nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, nakazy w tych kwestiach podlegają natychmiastowemu wykonaniu skierowanie wystąpienia , w razie stwierdzenia innych naruszeń o ich usunięcie, a także o wyciagnięcie konsekwencji w stosunku do osób winnych.
Państwowa Inspekcja Sanitarna - zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności przez sprawowanie nadzoru nad warunkami:
higieny środowiska
higieny pracy w zakładach pracy
higieny radiacyjnej
higieny procesów nauczania i wychowania
higieny wypoczynku i rekreacji
zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku
higieniczno - sanitarnymi
Państwowy inspektor sanitarny ma prawo:
wstępu na terenie miast i wsi do zakładów…
… nad warunkami pracy sprawuje również społeczna inspekcja pracy, która jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz