Obowiązek podatkowy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązek podatkowy - wykład - strona 1 Obowiązek podatkowy - wykład - strona 2 Obowiązek podatkowy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział I
Obowiązek podatkowy
„Obowiązek podatkowy jest pojęciem ogólnym, wyznaczającym okoliczności, z którymi prawo łączy obowiązek ponoszenia ciężarów finansowych.”. Obowiązek podatkowy to także kategoria prawna i faktycznie zobiektywizowaną. Oznacza to, że powstaje w warunkach przez prawo określonych, niezależnie od woli podmiotów temu obowiązkowi podlegających czy też podmiotów ustawowo zobowiązanych do stosowania różnych środków jego realizacji.
W ujęciu Ordynacji podatkowej obowiązkiem podatkowym nie jest skonkretyzowana powinność poniesienia przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawie.
Konkretyzacją obowiązku podatkowego jest zobowiązanie podatkowe, które może powstać bądź z mocy prawa, bądź też z mocy decyzji organu podatkowego opartej na prawie. Generalnie w podatku od towarów i usług zobowiązanie podatkowe powstaje wraz z obowiązkiem podatkowym i od tego momentu staje się wymagalne. Realizacja zobowiązania powoduje jego wygaśnięcie, natomiast niewywiązanie się z zobowiązania, mimo istnienia stosunku zobowiązaniowego, powoduje wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania. Określenie obowiązku momentu podatkowego jest zatem istotne ze względu na powstającą wymagalność zobowiązania oraz skutki jego niewykonania. Aby scharakteryzować kolejne elementy obowiązku podatkowego, należy rozgraniczyć podmiotowy i przedmiotowy zakres tego pojęcia.
Zakres podmiotowy, informuje iż obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług ciąży na podatniku, który dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu, sprzedaży towarów i świadczenia usług oraz wszystkich innych czynności, które traktowane są na równi ze sprzedażą. W szczególny sposób określono powstanie obowiązku podatkowego dla podatników podmiotowo zwolnionych z tego podatku, którzy:
zostali zwolnieni z podatku na podstawie art. 14 ust.1 pkt1 ustawy (wartość sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyła 39800zł, a następnie wartość sprzedaży w bieżącym roku przekroczyła tę kwotę). W tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad tę kwotę.
rozpoczynając działalność w bieżącym roku podatkowym, wybrali zwolnienie z podatku na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy. Również tutaj obowiązek podatkowy powstaje automatycznie w momencie przekroczenia kwoty 39800 zł. Opodatkowaniu podlega jedynie nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.
Zakres przedmiotowy, a szczególnie kwestie przedmiotowe regulują moment, w którym obowiązek podatkowy powstaje. Na podstawie przepisów art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych, można ustalić iż moment powstania obowiązku podatkowego uzależniony jest od trzech podstawowych zdarzeń faktycznych:


(…)

…, odprowadzania i oczyszczania ścieków, świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych.
3.7. Sprzedaż złomu
Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu sprzedaży złomu stalowego i żeliwnego, złomu metali nieżelaznych, z wyłączeniem złomu metali szlachetnych.
3.8. Sprzedaż wysyłkowa i usługi komunikacji miejskiej
W przypadku sprzedaży wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania zapłaty. Od dnia 1 stycznia 2000 r. w sposób szczególny określono moment powstania obowiązku podatkowego dla usług komunikacji miejskiej. Powstaje on z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury.
3.9. Sprzedaż wydawnictw prasowych i wydawnictw…
… w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe kwoty zwrotu różnicy podatku
W przypadku dokonywania sprzedaży towarów za pośrednictwem automatów, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wyjęcia pieniędzy lub żetonów z automatów, nie później jednak niż w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. Przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sprzedaży żetonów lub kart.
Rozdział…
…, która jest jednym z podstawowych elementów sprzedaży. Cena, którą posługuje się ustawodawca w celu określenia obowiązku podatkowego, jest ceną brutto, tj. należnością wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług.
3.1. Umowa agencyjna, zlecenia, komisu i inne o podobnym charakterze
Kwestia łącząca powstanie obowiązku podatkowego z momentem otrzymania zapłaty uregulowana została przede wszystkim w odniesieniu…
… sprzedaży, kwotę podatku itd. Wyjątek od tego obowiązku odnosi się do podatników dokonujących sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej. Zwiększenie wymagań przy dokumentowaniu obrotu jest konsekwencją podstawowej zasady podatku, zgodnie z którą podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego od dokonanej sprzedaży o kwotę podatku naliczonego określonego…
… dla każdej z tych przedpłat. Należy podkreślić, że obowiązek podatkowy, powstający z chwilą pobrania co najmniej połowy ceny, dotyczy także przedpłaty, zaliczki, zadatku i raty z tytułu eksportu towarów.
3.3. Eksport usług
Przy eksporcie usług obowiązek podatkowy jest związany z otrzymaniem całości lub części zapłaty albo z otrzymaniem towaru z tytułu tego eksportu. Obowiązek podatkowy w przypadku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz