Podatek VAT - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 945
Wyświetleń: 2674
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatek VAT - wykład - strona 1 Podatek VAT - wykład - strona 2 Podatek VAT - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - VAT
Istota podatku od towarów i usług
Podatek od towarów i usług, zwany podatkiem VAT (z łaciny Value Added Tax), to podatek wielofazowy, obliczany jest od wartości netto. Obciąża on każdą fazę obrotu towarami i usługami. Podatek VAT obciąża tylko wartość dodaną (nowotworzoną) w danej fazie obrotu. Istota podatku VAT polega na jego:
powszechności - oznacza to, iż opodatkowaniu podatkiem VAT podlega obrót bez względu na to czy odbywa się w sferze produkcyjnej (surowce, materiały), czy w sferze konsumpcyjnej (wyroby gotowe). Podatek ten obejmuje wszystkie podmioty dokonujące czynności opodatkowane,
wielofazowości - oznacza obciążenie tym podatkiem każdej sprzedaży, we wszystkich fazach obrotu towarem lub usługą, poczynając od sprzedaży dokonywanej przez producenta poprzez hurtownika lub pośrednika, a kończąc na detaliście. Wielofazowość podatku VAT nie oznacza kumulacji podatku, z uwagi na to, iż podatek VAT jest obliczany od wartości netto towaru lub usługi (bez podatku), zaś wpłata podatku na każdym szczeblu ma charakter jedynie różnicowy ( różnicy między podatkiem należnym a naliczonym ). W kolejnych fazach obrotu podatkiem obciążana jest wyłącznie wartość dodaną, czyli przyrost wartości towarów lub usług powstałych w danej fazie produkcji lub dystrybucji towarów lub usług. Podatnik za podstawę opodatkowania przyjmuje całą wartość netto sprzedawanego przez siebie towaru i od tej wartości oblicza kwotę należnego podatku następnie od kwoty podatku należnego potrąca kwotę podatku, jaką musiał uiścić w cenie zakupionego przez siebie towaru. W wyniku dokonanego obliczenia podatnik oblicza kwotę podatku, którą jest obowiązany wpłacić do urzędu skarbowego. W rzeczywistości to konsument finalny ponosi cały ciężar podatku VAT, który wcześniej przez wszystkich biorących udział w jego produkcji i dystrybucji został już zapłacony do urzędu skarbowego,
potrącalności - podatek, który został naliczony przy zakupie dóbr i usług jest podstawą do pomniejszenia podatku należnego od sprzedaży w rozliczeniu z urzędem skarbowym.
Przedmiotowy zakres opodatkowania podatkiem VAT
Przedmiot opodatkowania jest jednym z podstawowych elementów podatku, gdyż określa, która z czynności wykonywana przez podatnika jest „interesująca” dla danego podatku.” Wykonanie czynności będącej przedmiotem opodatkowania wiąże się z obowiązkiem uiszczenia podatku. Zakres czynności stanowiących przedmiot opodatkowania podatkiem VAT określany został w art.2 ustawy o VAT. „W świetle uregulowań zawartych w tym artykule podatkowi podlegają dwie podstawowe sfery działalności gospodarczej


(…)

… poza granicami kraju.
Import towarów to przewóz towarów w polski obszar celny w tym również wykonanie czynności wynikających z umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa, umowy komisu lub innych o podobnym charakterze. „Wprowadzenie towarów na polski obszar celny następuje
w wyniku postępowania w sprawach celnych, podczas którego importer obowiązany jest fizycznie przedstawić towary organowi celnemu, dokonać…
… wynikających z umowy agencyjnej bądź zlecenia, pośrednictwa, umowy komisu itp. stanowi:
- dla zleceniodawcy lub komitenta - kwota należna z tytułu sprzedaży lub umowy komisu, zmiejszoną o kwotę podatku,
- dla zleceniobiorcy - kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usługi zmiejszoną o kwotę podatku.
Usługobiorca krajowy usług z importu, staje się podatnikiem podatku VAT, jeżeli spełnia…
… opodatkowaniu, obowiązanego do zawiadomienia właściwego organu o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
Jak wynika z powyższego, opodatkowaniu podlegają zarówno czynności nieodpłatne jak i odpłatne. Cechą wspólną związaną z ich opodatkowaniem jest to, że po stronie obdarowanego(usługobiorcy) nie występuje podatek naliczony, a po stronie przekazującego (dobroczyńcy) usługodawcy występuje…
…, ważne jest natomiast to, że jego sprzedaż (świadczenie usług) dokonana została na terytorium naszego kraju.
28 E. Kossakowski, Materialne prawo podatkowe - Vat, podatek akcyzowy, podatek od gier, opłata skarbowa. Stowarzyszenie księgowych w Polsce, W-wa, 1997r., str. 14
Wymienione w ustawie czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT mogą być w następujący sposób scharakteryzowane: Sprzedaż…
… należą:
sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu samodzielnie sporządzającego bilans,
wydanie towarów na podstawie użyczenia,
działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier,
czynności, które nie mogą być przedmiotem prawne skutecznej umowy - oznacza to, że nie każda działalność o charakterze zarobkowym jest uznawana za przedmiot opodatkowania (np…
…. Faktury korekty powinny być ewidencjonowane na identycznych rejestrach. Inną formą ewidencji sprzedaży i podatku należnego u podatników zobowiązanych do rejestracji obrotów przy użyciu kas fiskalnych jest ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących z pamięcią fiskalną. Ewidencji za pomocą tychże kas nie podlega sprzedaż towarów i świadczenie usług…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz