Obciążenie wiatrem - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2366
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obciążenie wiatrem - wykład - strona 1 Obciążenie wiatrem - wykład - strona 2 Obciążenie wiatrem - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Obciążenie wiatrem
W obliczeniach statycznych obiektów budowlanych ich obciążenie wiatrem przyj­muje się według PN-77/B-02011 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Ob­ciążenie wiatrem" [92]. Obciążenie budowli wiatrem zależy od wielu czynników takich jak region klimatyczny, podstawowa prędkość wiatru, wysokość budowli, jej kształt, ekspozycja obiektu na danym terenie, porywy wiatru i charakterysty­ka dynamiczna budowli. Wieloparametrowość oddziaływania wiatru na budynki halowe sprawia, iż określenie obciążenia wiatrem jest bardziej złożone niż np. ma to miejsce w przypadku obciążenia śniegiem.
Obciążenie obiektu budowlanego należy ustalić, zakładając, że wiatr wieje poziomo. Jego oddziaływanie jest skierowane prostopadle do powierzchni prze­szkód, jakimi są połacie dachu, świetliki, ściany budowli. Oprócz równomiernie rozłożonego parcia lub ssania wiatru, w przypadku powierzchni równoległych do kierunku działania wiatru lub odchylonych od niego o kąt nie większy niż 15°, należy uwzględnić obciążenie styczne. Ponadto analizując najniekorzystniejsze oddziaływanie wiatru na budowlę, należy rozpatrzyć wariant, gdy wiatr wieje z prawej lub lewej strony, a także od czoła obiektu.
Przyjęte w normie [92] charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk zo­stało określone na podstawie wieloletnich pomiarów w poszczególnych regionach kraju. Wartość tego ciśnienia zależy od strefy klimatycznej kraju i poziomu odnie­sienia. Polska jest według [92] podzielona na 5 stref klimatycznych. Oznaczono je na mapie i podano wartości charakterystycznych ciśnień prędkości wiatru qk-
Wpływ ukształtowania i zabudowy terenu, na którym będzie wzniesiony bu­dynek (rozróżnia się trzy rodzaje terenu: A, B i C), oraz jego wysokość uwzględ­nia współczynnik ekspozycji Ce budowli na obciążenie wiatrem.
Współczynnik aerodynamiczny C (liczba niemianowana) określa wartości ciśnienia lub sił aerodynamicznych działających na budowlę lub elementy, w za­leżności od ich kształtu, proporcji wymiarów i kierunku usytuowania. Wartości te ustalono doświadczalnie na modelach lub przeprowadzając badania w natu­rze. W normie [92] podano je w załączniku, a przykładowe schematy obciążenia wiatrem budynku halowego pokazano na rys. 2.3.
Przyrost obciążenia spowodowany przez porywy wiatru, w stosunku do śred­niej dziesięciominutowej wartości oddziaływania, uwzględnia współczynnik działania porywów wiatru 0. Zależy on od podatności budowli na dynamiczne dzia­łanie wiatru. Budowle, które pod wpływem porywów wiatru mogą być wpro­wadzone w drgania, wywołujące wzrost wytężenia konstrukcji ponad poziom wynikający z obciążenia statycznego, uważa się za podatne. Wszystkie pozosta­łe budowle uważa się za niepodatne i według [92] przyjmuje się współczynnik

(…)

… krawędziowe części bu­dynku (naroża ścian, okapy, kalenice). Do obliczeń elementów budowli o małej powierzchni (okna, elementy obudowy itp.) występujących na powierzchniach nawietrznych oraz krawędziowych, niezależnie od podatności budowli na dyna­miczne działanie wiatru, należy przyjmować 0 — 2,2.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz