Obciążenie suwnicami - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 917
Wyświetleń: 3976
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obciążenie suwnicami - wykład - strona 1 Obciążenie suwnicami - wykład - strona 2 Obciążenie suwnicami - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Obciążenie suwnicami
Zasady przyjmowania obciążeń przekazywanych na budowlę przez urządzenia transportowe podano w PN-86/B-02005 „Obciążenia budowli. Obciążenie suw­nicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami" [90], Przemieszczanie ładun­ków w obrębie hali odbywa się najczęściej z zastosowaniem dźwignic, którymi mogą być suwnice natorowe (rys. 2.5) lub podwieszone (rys. 2.6), a także wcią­gników jednoszynowych lub konsolowych oraz wciągarek i wózków widłowych (rys. 2.7). Suwnice natorowe (rys. 2.5) i podwieszone (rys. 2.6) składają się z mo­stu M, po którym porusza się wózek suwnicy W. W przypadku suwnicy natorowej jej most M porusza się po torze jezdnym S ułożonym na belkach podsuwnico-wych B. Suwnice natorowe przekazują obciążenia przez belki podsuwnicowe B na słupy hali. Suwnice podwieszone, wciągarki i wciągniki jednoszynowe, poru­szające się po torach podwieszonych do dachu, przekazują obciążenia na rygle dachowe układów poprzecznych hali. Wciągniki wspornikowe (konsolowe) prze­kazują obciążenia na słupy hali.
Obciążenia od suwnic przekazywane na konstrukcję wsporczą (słupy lub ry­gle dachowe) składają się z ciężaru własnego jezdni podsuwnicowej, obciążenia użytkowego pomostów i chodników oraz obciążenia technologicznego suwnicy (masy suwnicy i przemieszczanych ładunków). Schematy tych oddziaływań pio­nowych V oraz poziomych Hp i Hr pokazano na rys. 2.5 i 2.6.
Na ciężar własny jezdni suwnicowej składają się np. ciężary szyny jezdnej, belki podsuwnicowej, pomostu, chodnika, poręczy itp. Ich masę własną określa się szacunkowo, na podstawie przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego.
W obliczeniach należy uwzględnić obciążenie użytkowe pomostu, chodnika, schodów zgodnie z załącznikiem 5 w [98] nie mniejsze niż p = 1,5 kN/m2, a w przypadku pomostów remontowych nie mniejsze niż p == 2,5 kN/m2. Ich współczynnik obciążenia 7/ = 1,20. W analizach wytężenia konstrukcji przyj­muje się, że obciążenie pomostów nie występuje równocześnie z pracą suwnic.
Obciążenia technologiczne wynikające z użytkowania suwnic składają się z oddziaływań pionowych V oraz poziomych prostopadłych Hp i równoległych Hr do osi toru. Układy tych sił działających na tor jezdny obciążony suwnicą po­mostową natorową pokazano na rys 2.8a, a na tor obciążony suwnicą pomostową podwieszoną — na rys. 2.8b.
Oddziaływania pionowe suwnicy pochodzą od masy własnej dźwignicy (mo­stu i wózka), zawiesia oraz podnoszonych ładunków. Zależą one od udźwigu suwnicy, jej rodzaju i rozpiętości mostu, położenia i masy ładunku. Oddziaływania pionowe suwnic ustala się, przyjmując maksymalne zbliżenie wózka do belki podsuwnicowej, zgodnie z charakterystyką techniczną suwnicy. Powstają wówczas maksymalne P

(…)

… przez producentów suwnic jako tzw. wartości ąuasi-statyczne.
Obciążenie suwnicami ma jednak charakter dynamiczny z powodu niejed­nostajnego podnoszenia i opuszczania ładunku (sił bezwładności podnoszonych ciężarów), przemieszczania się wózka i mostu, a także wynikający z nierówno-ległości szyn, belek oraz z niejednakowych ich wysokości i styków. Dynamiczny charakter obciążeń uwzględnia się, mnożąc pionowe naciski…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz