Nowy model społeczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nowy model społeczny - strona 1 Nowy model społeczny - strona 2 Nowy model społeczny - strona 3

Fragment notatki:

Nowy Model Społeczny Założenia Strategii Lizbońskiej dotyczące zabezpieczenia na starość Wzrost współczynnika obciążenia demograficznego osobami starszymi - tj. relacji liczby ludności w wieku poprodukcyjnym do liczby ludności w wieku produkcyjnym - stanowi źródło zagrożenia dla stabilności systemów emerytalnych, w tym dla utrzymania odpowiedniego poziomu świadczeń. Wzrost obcią­ żeń ludności pracującej kosztami finansowania systemów emerytalnych rzutuje negatyw­ nie na możliwości rozwoju ekonomicznego w przyszłości. Problematyka zabezpieczenia na starość obejmuje w Strategii Lizbońskiej trzy obszary działań: zapewnienie odpowiedniego poziomu świadczeń emerytalnych; zapewnienie stabilności finansowej systemów emerytalnych; modernizacja systemów emerytalnych. Pierwszy obszar Zapewnienie odpowiedniego poziomu świadczeń emerytalnych, zapewnienie emery­tom i osobom będącym na ich utrzymaniu odpowiednich warunków życia, w tym dostępu do usług ochrony zdrowia i świadczeń opieki długoterminowej - to gwarancja pełnienia przez systemy emerytalne ich społecznej funkcji. Cele w zakresie pierwszego obszaru to: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych, polegające na ochronie ich przed ubóstwem, zapewnieniu im uczestnictwa we wzroście dobrobytu kraju i umożliwienie im przez to aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Umożliwienie osobom starszym utrzymania ich wcześniejszego poziomu życia, przez zapewnienie dostępu do odpowiednich systemów emerytalnych zarówno publicznych, jak i prywatnych. Wspieranie solidarności wewnątrz pokolenia i pomiędzy pokoleniami. W pierw szym wypadku chodzi o względną równość sytuacji materialnej w ramach popula­ cji osób starszych, w drugim zaś o to, żeby poziom życia osób starszych nie odbiegał niekorzystnie od przeciętnego poziomu życia w społeczeństwie. Drugi obszar. Zapewnienie stabilności finansowej systemów emerytalnych ma na celu niedopusz­ czenie do tego, by trend starzenia się społeczeństwa podważył równowagę finansów pu­ blicznych lub podstawowe cele polityki budżetowej. Chodzi też o to, żeby nie wystąpił niesprawiedliwy podział zasobów między pokoleniami. W realizacji tego celu niezbędne jest uwzględnienie polityki zatrudnienia i finansów publicznych. Chodzi więc o to, żeby polityka emerytalna była zgodna z obowiązującymi już w Unii Europejskiej programami stabilizacji finansów publicznych. Cele w zakresie drugiego obszaru to: Zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia przez reformowanie rynku pracy w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Rządy nie mają wpływu na współ

(…)

… były nie tylko w polityce gospodarczej i polityce rynku pracy, ale we wszystkich odpowiednich dziedzinach zabezpieczenia społecznego, a w szczególności w systemach emerytalnych. Chodzi o zniechęcanie do wcześniejszego pobierania świadczenia emerytalnego (lub je zastępującego), wycofanie „kar" za przebywanie na rynku pracy po osiągnięciu statutowego wieku emerytalnego oraz o stworzenie szan­sy stopniowego przechodzenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz