Aktywna polityka społeczna w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aktywna polityka społeczna w Polsce - strona 1 Aktywna polityka społeczna w Polsce - strona 2 Aktywna polityka społeczna w Polsce - strona 3

Fragment notatki:

Aktywna polityka społeczna w Polsce w zakresie reformy emerytalno-rentowej w odniesieniu do wymogów Unii Europejskiej Polska, od momentu przystąpienia do UE w 2004r., w oczywisty sposób zainteresowana jest sukcesem Strategii Li zbońskiej. Program działania dot. rozwoju naszego kraju musi być wszechstronny, ponie waż jest bardzo wiele do zrobienia. W wielu sprawach różni się on od założeń Strategii Lizbońskiej, ale też wiele z nich pozytywnie wpłynie na przemiany w Polsce. R ealizacja tych założeń w Unii stworzy nam lepsze warunki działania na tamtych rynkach. I tak, wzrost zatrudnienia i zmiana modelu społecznego w kierunku zwiększania bodźców do podejmowania zatrudnienia poprawi rynek pracy, edukację , złagodzi skutki podwyż­ szania wieku przechodzenia na emeryturę. Musimy zmieniać nasz postsocjalistyczny system socjalny i dopasować naszą mentalność do wymogów gospodarki rynkowej, pomimo znacznych różnic w poziomie rozwoju i dochodach ., w warunkach postępują­cej globalizacji i przyszłej dziury demograficznej. Strategia Lizbońska ułatwi nam to zadanie. W Polsce od 1 stycznia 1999 roku obowiązuje nowy system ubezpieczeń społecznych. Jego zasady działania określiła ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. To radykalna reforma emerytalna, ale osiągnięcie celów założonych w Strategii Lizbońskiej nie będzie łatwe. R eforma ta przyczynia się obecnie w dużym stopniu do nierównowagi finansowej sektora publicznego, jednak w dłuższym okresie czasu powinna przyczynić się do jego stabilności. Wcześniejszy system emerytalny (zdefiniowanego świadczenia) obowiązujący do 31.12.1998r. oparty był na umowie pokoleniowej tzn., że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał emerytury finansowane z bieżących składek osób pracujących. Emerytury, renty oraz inne świadczenia z ubezpieczenia społecznego pochodziły z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na którego zasoby składały m.in. składki na ubezpieczenia społeczne. Wysokość tej składki nie miała nic wspólnego z wysokością przyszłego świadczenia emerytalnego. Spowodowane to było uprzywilejowaniem poszczególnych grup pracowników pod względem osiągania wieku emerytalnego i wysokości emerytury. Efekt tych przywilejów to otrzymywanie przez niektórych ubezpieczonych (pomimo opłacania składki w takiej samej procentowo wysokości, co osoby nieuprzywilejowane) znacznie wyższego świadczenia emerytalnego. Część ich świadczenia finansowano ze składek innych ubezpieczonych, co oznaczało wynagradzanie jednych ubezpieczonych kosztem innych. Z uwagi na wzrost liczby emerytów i rencistów, którzy po 1991 roku otrzymali świadczenia, spadek liczby ubezpieczonych oraz wysokie obciążenie składkami na ubezpieczenie społeczne (z 25% w 1981 roku do 45% w 1998 roku), nastąpiła konieczność radykalnego zreformowania systemu emerytalnego , w taki sposób, aby zachować płynność finansową FUS.

(…)

… zastąpione w myśl nowej reformy. Ponieważ do końca 2007 roku zostało nie wiele czasu, długo nie da się zwlekać z ogłoszeniem projektu ustawy. Wg Gazety Prawnej z 10 kwietnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zakłada, że od 2008r. prawo do tzw. emerytur pomostowych miałoby już tylko 312 tys. osób spośród obecnie pracujących, podczas gdy w systemie obowiązującym obecnie miałoby je aż 1,2 mln osób…
… sprawdzenia na swoich kontach aktualnej wysokości zgromadzonego przez nich kapitału, dzięki czemu, każdy może otrzymać informację jakie są jego oszczędności emerytalne. Aktualnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało założenia do ustawy wprowadzającej nową formułę ustalania wysokości rent z tytułu niezdolności do pracy. Nowe renty z tytułu niezdolności do pracy przyznawane od 2009…
ubezpieczeń wzajemnych, pracowniczego funduszu emerytalnego utworzonego przez pracodawcę,
umowy z funduszem inwestycyjnym
Nowy system emerytalny posiada niewątpliwe zalety w porównaniu do poprzedniej ustawy emerytalnej, jest bardziej sprawiedliwy poprzez ścisłe powiązanie płaconej składki z przyszłym świadczeniem, bezpieczny - poprzez połączenie systemu repartycyjnego i kapitałowego, przejrzysty, bo posiada…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz