nowelizacja ustawy o VAT - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 343
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
nowelizacja ustawy o VAT - wykład - strona 1 nowelizacja ustawy o VAT - wykład - strona 2 nowelizacja ustawy o VAT - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Nowelizacja ustawy o VAT
Najnowsza nowelizacja ustawy o VAT wprowadza oczekiwane od dawna opodatkowania podatkiem od towarów i usług licencji na programy komputerowe. Opodatkowaniu podlegać będzie także sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji oraz oddanie do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej. Nowelizacja określiła ponadto zasady ustalania miejsca, które uważane będzie za miejsce świadczenia usług związanych z udzielaniem licencji.
Wyłączenia z opodatkowania VAT
Wbrew temu, co mogłoby się początkowo wydawać, najnowsza nowelizacja ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 z późn. zm.; uwaga: nowelizacja nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw) nie zmieniła art. 2 określającego zakres opodatkowania VAT, mimo że - o czym będzie można przekonać się dalej - w jej wyniku opodatkowane zastaną wyłączone dotychczas spod działania tej ustawy licencje. Pewne zmiany nastąpiły natomiast w art. 3 ustawy. Dotychczas przewidywał on, że przepisów ustawy nie stosuje się do sprzedaży przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans (ust. 1 pkt 1); wydania towarów na podstawie umowy użyczenia (ust. 1 pkt 1a); działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie (ust. 1 pkt 2) oraz czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy (ust. 1 pkt 3). W myśl ostatniej nowelizacji, przedstawiony zakres wyłączeń spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług został doprecyzowany w części dotyczącej działalności opodatkowanej podatkiem od gier. W nowym brzmieniu przepis ten (art. 3 ust. 1 pkt 2) przewiduje, że przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie stosuje się do działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie. Ustawa o VAT odwołuje się w tym miejscu do obowiązującej obecnie ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz.U. nr 102, poz. 650 z późn. zm.). Nowa redakcja omawianego przepisu ma na celu dostosowanie jego brzmienia do zmian, jakie nastąpiły w wymienionej ustawie. Trzeba przecież pamiętać, że do końca listopada 2000 r. przepis art. 1 tej ustawy przewidywał, że ustawa ta określa warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych. Dopiero w wyniku nowelizacji, która zaczęła obowiązywać 23 listopada 2000 r. (zob. Dz.U. nr 70, poz. 816), przepis ten otrzymał brzmienie, z którego wynika, że ustawa określa warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach. W tym też sensie zmiana ta ma wyłącznie porządkowy charakter. Jest też mocno spóźniona.

(…)

… postępowania podatkowego w sprawie podatku akcyzowego ciążącego na osobie, która przeznaczyła olej napędowy do celów innych niż grzewcze.
Należy jednak zaznaczyć, że szczegółowy tryb przeprowadzania tej kontroli, jak również badania próbek rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu określony ma zostać, w drodze rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w porozumieniu…
… do ustawy o VAT, zdecydował o rozszerzeniu przypadków, w których podatnicy nie będą mogli obniżać kwoty lub uzyskiwać zwrotu różnicy podatku należnego. Ograniczenia te skuteczne będą również w stosunku do importu usług, za które zapłatę odbierać będzie kontrahent mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w jednym z rajów podatkowych. Ustawa nowelizująca ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku…
… nowego art. 4 pkt 2 lit. c) i lit. d) - sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji, a także oddanie do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej. Przepis art. 20 prawa własności przemysłowej przewiduje, iż twórca wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego uprawniony do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji może przenieść to prawo nieodpłatnie lub za uzgodnioną zapłatą na rzecz przedsiębiorcy albo przekazać mu wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy do korzystania. W tym ostatnim przypadku dobrym przykładem jest np. art. 66 ust. 2 prawa własności przemysłowej, który przewiduje, że uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji…
… o VAT:
•  gdy w danym okresie rozliczeniowym kwota wykazanej w deklaracji VAT-7 kwoty podatku naliczonego przewyższa kwotę podatku należnego, •  podatnik dokonuje, przynajmniej w części swoich obrotów, sprzedaży towarów albo usług objętych stawką niższą niż 22 proc.
Jeżeli kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przekracza w takim przypadku 22 proc. całości obrotu opodatkowanego stawkami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz