notatki prawo pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 6153
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
notatki prawo pracy - strona 1 notatki prawo pracy - strona 2 notatki prawo pracy - strona 3

Fragment notatki:

Zdefiniowano także pojęcie powołania, jako aktu administracyjnego, w rozumieniu prawa pracy, który wywołuje dwojaki skutek, wskazano jednocześnie na różnice między powołaniem, a stosunkiem pracy. Omówiono zagadnienie chorób zawodowych , przepisów BHP i urlopu macierzyńskiego. W notatce poruszono temat urlopu wypoczynkowego i ochron wynagrodzenia za pracę, czasową zmian treści stosunku pracy, oraz rozwiązanie umowy o pracę i jej przesłanki, bez winy pracownika, jak również wypowiedzenie przez pracownika. Zdefiniowano przestój i pracę w godzinach nadliczbowych. bardzo szczegółowo opsano wymiar pracy ze wszystkimi zagadnieniami pokrewnymi. Wymieniono i scgarakteryzowano kary porządkowe. Zdefinoiwano stosunek pracy i rodzaje umów o pracę, w tym jej elementy podtsawowe. Opisano obowiązki pracowników i ich odpowiedzialność za mnienie powierzone. Scharakteryzowano związki zawodowe i związki organizacji pracodawców. Notatka porusza również temat ochrony pracownia w przypadku mobbingu, molestowania czy dyskryminacji. Notatka w bardzo rzetelny sposób przybliża temat prawa pracy. Wszytskie definicje i zagadnienia opsane są bardzo wyczerpująco, na podstawie kodeksu pracy.

Wymiar urlopu.
Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:
20 dni - jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
26 dni - jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika - niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do dnia pełnego. Do okresu zatrudnienia wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia bez względu na przerwy w zatrudnieniu.
Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się:
zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - nie więcej jednak niż 3 lata - średniej szkoły zawodowej - nie dłużej jednak niż 5 lat,
średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych - 5 lat,
szkoły policealnej - 6 lat,
szkoły wyższej - 8 lat,
okresy te nie podlegają sumowaniu.
Obowiązek dbałości o dobro pracodawcy.
Dbałość ta może przejawiać się w:
1. dwojakiego rodzaju zachowaniach:
a) w należytym wykonywaniu przez pracownika obowiązków wynikających z umowy o pracę (wykonywanie każdego obowiązku jest przejawem dbałości o pracę),
b) podjęcie starań nie wchodzących w zakres obowiązków umownych, lecz koniecznych do odwrócenia grożącej pracodawcy szkody bądź do zmniejszenia jej rozmiarów albo do usunięcia skutków szkody, która już powstała (odpowiednie działania z własnej inicjatywy i podejmowanie wysiłków zmierzających do powiększenia majątku zakładu pracy),
obowiązku ochrony mienia zakładu pracy czyli składników majątkowych powierzanych pracownikowi z obowiązkiem wyliczenia się, mienie używane przez pracownika w toku świadczenia pracy i pozostających w zasięgu działań pracownika innych przedmiotów majątkowych.
Obowiązek stosowania się do poleceń pracodawcy.
Wykonywanie tego obowiązku służy realizacji ogółu powinności ciążących na pracowniku. Kp przewiduje, że pracownik zobowiązany jest stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Treścią ich, oprócz poleceń odnoszących się do samego przedmiotu świadczenia, do jakiego pracownik jest zobowiązany, czyli wykonywania pracy oznaczonej w umowie może być obowiązek przestrzegania porządku pracy, przepisów bhp, przeciwpożarowych, dochowania tajemnicy służbowej, czyli nakazy zachowania się w ok

(…)

… powołania stosuje się przepisy dot. umowy na czas nieokreślony z wyjątkiem:
trybu postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę,
rozpatrywania sporów ze stosunku pracy w części dot. orzekania:
o bezskuteczności wypowiedzeń,
o odszkodowaniu przewidzianym w razie wypowiedzenia umowy o pracę,
o przywracaniu do pracy.
Odwołanie powoduje natychmiastowy skutek lub jego wypowiedzenie umowy o pracę, Powołanie…
… stanowisku - jeżeli jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
3- utrata przez pracownika uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
Zawieranie umów na czas określony.
Umowa na czas określony jest umową terminową, której termin końcowy może być wskazany bezpośrednio - konkretna data - lub pośrednio - poprzez wskazanie okoliczności, której nadejście w przyszłości strony przewidują. Umowa ta może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy. Z kolei zawarcie trzeciej umowy na czas określony skutkuje zawarciem umowy o pracę na czas nie określony - przerwa pomiędzy kolejnymi umowami na czas określony u tego samego pracodawcy nie przekroczyła 1 miesiąca.
66. Umowa w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę…
…,
może on wynosić do 3 miesięcy - umowa terminowa.
umowa na czas określony - rozwiązać ją można wcześniej gdy zawarto klauzulę o możliwości rozwiązania jej po 2 tygodniowym wypowiedzeniu i zawarta była na co najmniej 6 miesięcy
art. 251- zawieszony (trzecia kolejna umowa na czas określony przechodzi automatycznie w umowę na czas nieokreślony) zostanie odwieszony od 1.05.2004r. 2A. umowa na zastępstwo - to rodzaj…
… do nałożenia kary upomnienia - może on w zależności od winy nałożyć od razu karę nagany.
♦ kara pieniężna - za co można nałożyć:
naruszenie przepisów bhp naruszenie przepisów p-poż.
opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia
przybycie do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.
Wysokość kary pieniężnej - za jedno przekroczenie obowiązków nie może być wyższa od jednodniowego…
… w wymiarze:
1/ 16 tygodni przy pierwszym porodzie,
2/ 18 tygodni przy każdym następnym porodzie,
3/ 26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.
Pracownicy, która wychowuje już dziecko przysposobione lub przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza przysługuje urlop w wysokości 18 tygodni. Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz