Notatki prawo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Notatki prawo - strona 1 Notatki prawo - strona 2 Notatki prawo - strona 3

Fragment notatki:


"• Stosunek prawny
Jest to stosunek społeczny uregulowany przez prawo powstający pomiędzy podmiotami prawa, powodujący powstanie pomiędzy nimi określonej więzi polegającej na tym, że podmioty te maja wobec siebie wobec siebie w określonej sytuacji wynikającej z normy prawnej określone uprawnienia i obowiązki"

"ZASADY WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO oznaczają minimum powszechnie przyjmowanych zasad poprawności i uczciwości w relacjach z innymi osobami. Jest to zwrot niedookreślony, używany zwłaszcza w przepisach regulujących stosunki cywilnoprawne; stosując go, ustawodawca tworzy klauzulę generalną odsyłającą do norm pozaprawnych. Zasady współżycia społecznego stanowią element porządku prawnego. Nie są sankcjonowane ani egzekwowane."

Zagadnienia: 30 pytań ( a,b,c,d) 5.02?
15 pytań z prawa cywilnego
5 pytań z prawa konstytucyjnego 5 pytań z prawoznawstwa ( co najmniej 16 pytań zaliczenie) - test jednokrotnego wyboru
5 pytań ogólnych
Pojęcie konstytucji
akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, która zazwyczaj ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie.
Podręczniki prawnicze określają konstytucję jako ustawę zasadniczą charakteryzującą się specjalnym, wyjątkowym procederem jej zmieniania (wg art 235). Na straży konstytucji stoi głowa państwa, często nad jej przestrzeganiem czuwa specjalny trybunał. Konstytucja jest najwyższym aktem normatywnym.
Za pierwszą historycznie uznaje się konstytucję USA (17 września 1787). Za drugą na świecie, a pierwszą w Europie, uznaje się najczęściej polską Konstytucję 3 maja z 1791 r. Należy zaznaczyć, że czasami za pierwszą na świecie uznawana jest Konstytucja Korsyki z 1755 r., zaś niektórzy badacze historii prawa jako drugą (na świecie i w Europie) klasyfikują Konstytucję Szwecji z roku 1772, która, pomimo wprowadzenia monarchii absolutnej, uznawana jest za stosunkowo liberalny akt prawny.
Kto to jest prezydent
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Prezes rady ministrów
Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) jest szefem rządu w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.
. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.
Kto wydaje przepisy wykonawcze do ustaw
W Polsce akty wykonawcze wydawane są przez prezydenta (rozporządzenia i zarządzenia), Radę Ministrów (rozporządzenia), prezesa RM (rozporządzenia) oraz poszczególnych ministrów (rozporządzenia i zarządzenia).
W ilu izbach uchwalane są ustawy
Skład sejmu i senatu
Sejm składa się z 460 posłów.
Senat składa się ze 100 senatorów.
Organy sejmu:-marszałek sejmu-Prezydium Sejmu-Konwent Seniorów-Komisje sejmowe
Organy Senatu:-Marszałek senatu-Prezydium Senatu-Konwent Seniorów-komisje 
Długość kadencji sejmu i senatu
Sejm i Senat są wybierane na czteroletnie kadencje. Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji.

(…)

… lub w zakresie swojego urzędowania za naruszenie Konstytucji lub ustawy przed Trybunałem Stanu ponoszą: prezydent RP, prezes Rady Ministrów, członkowie Rady Ministrów, prezes NBP, prezes Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, naczelny dowódca Sił Zbrojnych, oraz posłowie i senatorowie. Definicja prawa
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym - system norm prawnych…
… nie może być wynikiem interpretacji. Zawsze musi to być wyraźna wypowiedź ustawodawcy, że konkretne przepisy mają moc wsteczną. Inaczej mówiąc, przełamanie zasady lex retro non agit musi być jasno wypowiedziane w samej ustawie.
Społeczno- gospodarcze przeznaczenia prawa
Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego…
… przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych".
Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego:
samorząd gminny
samorząd powiatowy
samorząd województwa
Co to jest referendum
Referendum, głosowanie ludowe, jedna z form demokracji bezpośredniej, polega na powszechnym głosowaniu obywateli posiadających czynne prawo wyborcze. Podczas referendum obywatele…
…,
tetyczne - gdy akt normuje zdarzenie nieprecyzyjnie; należy wtedy odnieść się do analogii.
Wykładnia prawna
WYKŁADNIA , czyli interpretacja prawa jest to zespół czynności zmierzających do ustalenia właściwej treści norm prawnych, zawartych w przepisach.
Z prawa cywilnego:
Definicja prawa cywilnego
Prawo cywilne (łac. ius civile) - gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki…
…. Z czynności tych wyłączone jest zbywanie i obciążanie przedsiębiorstwa i nieruchomości, co do których konieczne jest pełnomocnictwo szczególne
Przedawnienie roszczeń
możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu; instytucja prawa cywilnego, jedna z postaci dawności, służąca stabilizacji obrotu prawnego poprzez ograniczenie lub wyłączenie możliwości dochodzenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz