notatki- finanse publiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7322
Wyświetleń: 7427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
notatki- finanse publiczne - strona 1 notatki- finanse publiczne - strona 2 notatki- finanse publiczne - strona 3

Fragment notatki:

17 stron.


...Pojęcie i element składowe sektora finansów
- sektor państwowy i publiczny
- sektor prywatny - nastawiony na zysk
Sektor publiczny zaspokaja potrzeby świadcząc usługi w sposób nieodpłatny lub częściowo odpłatny ale żeby te usługi wytworzyć musza ponosić koszty. Ich celem nie jest zysk, każde państwo ma swój sektor publiczny a pieniądze na finansowanie usług otrzymuje od sektora prywatnego.
Przepływ środków pienionych regulowany jest przez ustawy, kary normy prawne i kategorie ekonomiczne (podatki składki opłaty)
Sektor finansów publicznych
-rządowy obejmuje te jednostki organizacyjne która są podporządkowane władzy i administracji centralnej ( kancelaria prezydenta, izba kontroli) są finansowane z budżetu państwa
-samorządowy- wszystkie jednostki organizacyjne które są podporządkowane władzom (gmin, powiatów) administracji samorządowej a finansowane są z budżetu państwa
- ubezpieczenia społeczne (fundusze celowe) ZUS KRUS Pefron...


...Państwowy fundusz celowy- jest tworzony na podstawie odrębnej ustawy, jego przychody pochodzą ze środków publicznych a koszty są ponoszone na realizacje zadań publicznych, nie posiada osobowości prawnej a stanowi wyodrębniony nadzór bankowy którym dysponuje wyodrębniony minister. Działa na podstawie rocznego planu finansowego. Jego koszty mogą być ponoszone tylko w ramach posiadanych środków z tym że może otrzymywać dotacje z budżetu, z PFC będą mogły być udzielone pożyczki dla JST....


...Wydatki nabywcze dokonywane są w związku z nabywaniem przez państwa dóbr i usług o charakterze materialnym, wyrażają one faktyczny udział sektora publicznego w PKB, natomiast w przypadku transferów decyzję o wykorzystaniu PKB pozostają w sektorze prywatnym a rola państwa ograniczona zostaje jedynie do zmiany dyspozytora środków pieniężnych w ramach sektora...

Pojęcie i element składowe sektora finansów - sektor państwowy i publiczny- sektor prywatny - nastawiony na zyskSektor publiczny zaspokaja potrzeby świadcząc usługi w sposób nieodpłatny lub częściowo odpłatny ale żeby te usługi wytworzyć musza ponosić koszty. Ich celem nie jest zysk, każde państwo ma swój sektor publiczny a pieniądze na finansowanie usług otrzymuje od sektora prywatnego.Przepływ środków pienionych regulowany jest przez ustawy, kary normy prawne i kategorie ekonomiczne (podatki składki opłaty)Sektor finansów publicznych-rządowy obejmuje te jednostki organizacyjne która są podporządkowane władzy i administracji centralnej ( kancelaria prezydenta, izba kontroli) są finansowane z budżetu państwa -samorządowy- wszystkie jednostki organizacyjne które są podporządkowane władzom (gmin, powiatów) administracji samorządowej a finansowane są z budżetu państwa- ubezpieczenia społeczne (fundusze celowe) ZUS KRUS Pefron
Dochody sektora finansowego60- 65% dochód sektora finansów publicznych wpływa do budżetu państwa 17% wpływa do samorządu jednostek terytorialnych18% zasila fundusze celowea pieniądze na fundusze celowe są z składek a pozostałe z podatkówWydatki39% finansowane z budżetu państwa 33% finansowane podsektora samorządów terytorialnych28% funduszy celowych
Budżet państwa dotuje samorządy i fundusze celowe (dlaczego państwa dotuje KRUS ZUS i policje?)
Subwencja- ma charakter ogólny i nie trzeba się rozliczaćDotacja- ma charakter celowy Istotę budżetu najpełniej odzwierciedla trójczłonowa definicja, z której wynika ze budżet to 1. Fundusze gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych przez organy władzy i admi

(…)

… - działalność wykonywana osobiście - poza rolnicza działalność gospodarcza i działy specjalne produkcji rolnej - najem i dzierżawy - kapitały pieniężne i prawa majątkowe - odsetki od obligacji i dywidendy - odsetki z odpłatnego zbycia ( nieruchomości, rzeczy ruchomych) - zasiłki Zwolnienia - od rent inwalidów wojennych, wojskowych - odszkodowań - od wygranych jeśli nie przekraczają pewnej kwoty - paczki…
… budżetu -alokacyjna - wiąże się z finansowaniem potrzeb wynika z potrzeby istnienia państwa jako tej instytucji która powinna zapewnić co najmniej niezbędny lad wewnątrz kraju oraz szeroko rozumianą ochronę państwa przed otoczeniem zewnętrznym ( policja lad administracja, porządek wewnętrzny, dobra publiczne), dobra publiczne musza być finansowane z środków publicznych a dobra społeczne maga…
…% leśny 100% od śr.transp. 100% od czynności cywilno- prawnych 100% od spadków i darowizn 100% karta podatkowa 100%
Podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązuje od 1992 roku na mocy ustawy z 26 lipca- zastąpił 5 podatków. Ustawa wyróżnia nieograniczone i ograniczone obowiązki podatkowe Nieograniczony obowiązek podatkowy ciąży na tych osobach fizycznych które maja miejsce zamieszkania w Polsce…

Ad 4 Metoda uzyskanie kosztów przychodu polega na tym, że podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczania kosztów, metoda ta ma zastosowanie do emerytur i rent, do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się z PIT w formach uproszczonych, do uproszczonych form opodatkowania dochodu należy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa Podatki…
…. Podmioty które rozliczają się w formie ryczałtu nie mogą jednak korzystać z ulgi na dzieci i z ulg na zakup nowych technologii. Karta podatkowa- najprostsza forma opodatkowania Podmioty rozliczające się w formie karty nie musza prowadzić żadnej ewidencji dla potrzeb PIT, wysokość podatku ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego kierując się załącznikami do ustawy. Kartę podatkową mogą płacić podmioty prowadzące…
… i rozliczająca się z PIT na zasadach ogólnych ma do wyboru 1 z 2 form opodatkowania dochodu, może wybrać podatek według skali lub liniowy 19%, jeżeli jednak podmiot wybierze podatek liniowy to traci 3 przywileje: - nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem - traci się prawo do kwoty wolnej od podatku - prawo do ulg podatkowych z wyjątkiem możliwości odliczenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne…
… surowców, materiałów, energii itp. Ale związanych z dana sprzedażą ( podatek naliczony) do Urzędu Skarbowego odprowadza się nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym. Podatnikowi przysługuje zwrot nadpłaconego podatku.
Formy cena bez PTU Vat 10% odprowadzany do państwa A 100 10 10 B 250 25 15 C 350 35 10 D 500 50 15 E 800 80 30 K 800 80 880
Charakter ustawy Podatek od wartości dodanej jest uregulowany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz