Normy postępowania administracyjnego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normy postępowania administracyjnego - omówienie  - strona 1 Normy postępowania administracyjnego - omówienie  - strona 2 Normy postępowania administracyjnego - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Normy postępowania administracyjnego:
normy postępowania ogólnego
normy postępowania skargowo-wnioskowego
normy postępowania kontrolnego
normy postępowania nadzorczego
normy postępowania egzekucyjnego
normy administr. procedury legislacyjnej normy postępowania sądowoadministr.
Zasady ogólne prawa administracyjnego to:
- reguły, dyrektywy o charakterze ogólnym, mające podstawowe znaczenie dla całości prawa administracyjnego; - „wyjęte przed nawias” klauzule generalne, odnoszące się do całej gałęzi prawa administracyjnego; - zasady nadrzędne, wydobyte z zespołu norm prawa administracyjnego; - uogólnienia norm prawnych. zasady konstytucyjne (np. z. demokratycznego państwa prawnego - art. 2 Konstytucji RP), zasada proporcjonalności (art. 31.3 Konstytucji RP) zasady pozakonstytucyjne (np. z. szybkości działania administracji - art. 12 k.p.a.) zasady teoretyczne (np. z. decentralizacji) zasady normatywne (np. z. legalności - art. 7 Konstytucji, w części dotyczącej stwierdzenia, że organy władzy działają na podstawie prawa) zasady opisowe (np. z. zespolenia) zasady dyrektywalne (np. z. prawdy obiektywnej - art. 7 k.p.a.) zasady materialne (np. z. równości wobec prawa - art. 32 Konstytucji) zasady ustrojowe (np. z. zespolenia) zasady procesowe (np. z. dwuinstancyjności postępowania - art. 15 k.p.a.) Formalna koncepcja państwa prawnego:
prawo w nim obowiązujące spełnia określone postulaty formalne organy państwa działają na jego podstawie i zgodnie z nim
Prawem są jedynie normy generalne i abstrakcyjne, jednoznacznie wyznaczające sposoby postępowania.
Powinno być ogłoszone w należytym trybie i w należytej formie i obowiązywać pro futuro. Akty prawne (i normy prawne) są uporządkowane hierarchicznie.
Istnieje możliwość kontroli i uzyskania rozstrzygnięcia o zgodności aktów prawnych niższego rzędu a aktami rzędu wyższego oraz wyłączność ustawowej regulacji określonych materii.
Ingerencja państwa w sferę wolności i własności obywateli jest dopuszczalna jedynie na podstawie upoważnienia ustawowego. Koncepcja materialnego państwa prawnego:
jest uzupełnieniem formalnych elementów państwa prawnego przez pewne wartości, które prawo winno uwzględniać. Należą do nich: wolność jednostki, realizowana przez zagwarantowanie ustawowej regulacji praw i wolności obywatelskich, demokracja (okresowe i powszechne, równe i wolne wybory władz), słuszność prawa, realizacja zasady sprawiedliwości (w RP - „społecznej”)


(…)

… - „społecznej”)
Zasady wywodzące się z zasady demokratycznego państwa prawa:
Zasada legalności Zasada praworządności (związania administracji prawem) Zasada zaufania do państwa i jego prawa - czyli przewidywalność, wyobrażalności i obliczalność działań władz publicznych Zasada równości wobec prawa
Zasada lex retro non agit Zasada ochrony praw słusznie nabytych
Zasada prawa do sądu
Zasada subsydiarności
Zasada…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz