Normalizacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normalizacja - strona 1 Normalizacja - strona 2 Normalizacja - strona 3

Fragment notatki:


ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM    Wykład I NORMALIZACJA  Przykłady normalizacji:  - szerokość drogi rzymskiej- 2,75 m, IV w p.n.e  - Piramida Cheopsa- jednolity moduł budowlany.  Normalizacja w Polsce nie jest wymagana, korzystanie z norm jest dobrowolne.  Normalizacja - działalność zmierzającą do uzyskania optymalnego, w danych okolicznościach, stopnia  uporządkowania  w  określonym  zakresie,  poprzez  ustalanie  postanowień  przeznaczonych  do  powszechnego  i  wielokrotnego  stosowania,  dotyczących  istniejących  lub  mogących  wystąpić  problemów,  Przedmiot normalizacji - obiekt, który ma podlegać znormalizowaniu.  Dziedzina normalizacji - grupa powiązanych ze sobą przedmiotów normalizacji:  - budowa maszyn,   - transport.  Cele normalizacji :  1.  racjonalizacja  produkcji  i  usług  poprzez  stosowanie  uznanych  reguł  technicznych  lub  rozwiązań organizacyjnych,  2.  usuwanie barier technicznych w handlu i zapobiegania ich powstawaniu,  3.  zapewnianie  ochrony  życia,  zdrowia,  środowiska  i  interesu  konsumentów  oraz  bezpieczeństwa pracy,  4.  poprawa  funkcjonalności,  kompatybilności  i  zamienności  wyrobów,  procesów  i  usług  oraz  regulowania ich różnorodności,  5.  zapewnienie jakości i niezawodności wyrobów, procesów i usług,  6.  działanie  na  rzecz  uwzględnienia  interesów  krajowych  w  normalizacji  europejskiej  i  międzynarodowej,  7.  ułatwianie  porozumiewania  się  przez  określanie  terminów,  definicji,  oznaczeń  i  symboli  do  powszechnego stosowania.  TYPIZACJA    UJEDNOLICENIE    UNIFIKACJA            A  B  C                  A  B  C          B                        S      Typy norm:  -   normy  podstawowe-  obejmują  szeroki  zakres  zagadnień  lub  zawierają  ogólne  postanowienia  dotyczące jednej, określonej dziedziny,  - normy terminologiczne- określają definicje terminów oraz w niektórych przypadkach odpowiednie  objaśnienia,  - normy badań- opisują metodę badań, postanowienia badań odnośnie pobierania próbek, kolejności  badań itp.,  -  normy  wyrobu  -określają  wymagania,  które  powinny  być  spełnione  przez  wyrób  (technologia  wykonania, sposób wytworzenia, itp.)  - normy procesu- opisują wymagania jakie muszą być spełnione w celu zapewnienia funkcjonalności  procesu,  - normy usługi,  -  normy  interfejsu-  dotyczą  kompatybilności  wyrobów  lub  systemów  w  miejscach  ich  wzajemnego  łączenia,  - normy danych- zawierają wykaz właściwości w celu dokładnego określenia wyrobu. 

(…)

….
3. Stosowanie jest dobrowolne.
4. mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim.
5. korzystają z ochrony jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują
krajowej jednostce normalizacyjnej.
Rodzaj elementów
Układ elementów w normie
1. Informacyjny wstępny
stronica tytułowa
Spis treści
Przedmowa
Wprowadzenie
2. Normatywny ogólny
3. Normatywny…
… to
może nastąpić w języku oryginału.
3. Stosowanie jest dobrowolne.
4. mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim.
5. korzystają z ochrony jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują
krajowej jednostce normalizacyjnej.
Rodzaj elementów Układ elementów w normie
1. Informacyjny wstępny stronica tytułowa
Spis treści
Przedmowa
Wprowadzenie
2. Normatywny…
… publikowana oddzielnie,
Ap- poprawka krajowa
Normalizacja w Polsce
Zadania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:
1. określanie stanu i kierunków rozwoju normalizacji,
2. organizowanie i nadzorowanie działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem
Polskich
Norm
i
innych
dokumentów
Komitety
Komitety
Komitety
Prezes oraz 2 zastępców
Techniczn
Techniczn
Techniczn
prezesa
e
e
e
normalizacyjnych,
w
Rada…
… lub ich wyników, niebędący aktem prawnym (ustawa o
normalizacji) ; podstawowym dokumentem normalizacyjnym jest norma.
Polska Norma
TS (Specyfikacja Techniczna)
TR ( Raport Techniczny)
CWA (Porozumienie Wrsztatowe)
STANAG
AP ( Publikacja Sojusznicza NATO)
Inne ( jeśli wystęują)
Harmonizacja norm ma na celu:
·
usuwanie bariery w handlu pomiędzy krajami Unii Europejskiej,
· ujednolicenie wymagań w zakresie ochrony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz