Niepełnosprawni, stopnie niepełnosprawności - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niepełnosprawni, stopnie niepełnosprawności - wykład. - strona 1 Niepełnosprawni, stopnie niepełnosprawności - wykład. - strona 2 Niepełnosprawni, stopnie niepełnosprawności - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Niepełnosprawni Pojawienie się grupy osób z dysfunkcjami zdrowotnymi powodującymi w konsekwencji niepełny udział w życiu społecznym dało przyczynę do zastanowienia się nad zagadnieniem niepełnosprawności.
W każdym społeczeństwie istnieje pewien procent osób, które z przyczyn dziedzicznych, wrodzonych, w wyniku chorób, wypadków czy też nieprawidłowych warunków życia nie mają pełnej sprawności fizycznej lub psychicznej.
Osoby te określa się najczęściej terminem „ludzie niepełnosprawni” rozumiejąc niepełnosprawność jako czasowe lub trwałe obniżenie sprawności psychofizycznych funkcji organizmu. Niepełnosprawność - istota i rodzaje         Geneza niepełnosprawności.   Pojawienie się grupy osób z dysfunkcjami zdrowotnymi powodującymi w konsekwencji niepełny udział w życiu społecznym dało przyczynę do zastanowienia się nad zagadnieniem niepełnosprawności.
W każdym społeczeństwie istnieje pewien procent osób, które z przyczyn dziedzicznych, wrodzonych, w wyniku chorób, wypadków czy też nieprawidłowych warunków życia nie mają pełnej sprawności fizycznej lub psychicznej.
Osoby te określa się najczęściej terminem „ludzie niepełnosprawni” rozumiejąc niepełnosprawność jako czasowe lub trwałe obniżenie sprawności psychofizycznych funkcji organizmu.
W roku 1980 Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła i ogłosiła Międzynarodową Klasyfikację Uszkodzeń, Niepełnosprawności i Upośledzeń, [1] w której to koncepcja niepełnosprawności określona została jako biologiczna. W procesie powstawania niepełnosprawności lub procesie stawania się osobą niepełnosprawną koncepcja ta przyjmuje trzy wymiary: -         uszkodzenie (impairment) - oznacza wszelki brak lub anormalność anatomicznej struktury narządów oraz brak lub zaburzenie funkcji psychicznych lub fizjologicznych organizmu, na skutek określonej wady wrodzonej, choroby lub urazu; -         niepełnosprawność funkcjonalna (disability) - oznacza wszelkie ograniczenie lub brak, wynikający z uszkodzenia, zdolności wykonywania czynności w sposób i w zakresie uważanym za normalny dla człowieka; -         upośledzenie lub niepełnosprawność społeczna (handicap) - oznacza mniej uprzywilejowaną lub mniej korzystną sytuację danej osoby, wynikającą z uszkodzenia i niepełnosprawności funkcjonalnej, która ogranicza lub uniemożliwia jej wypełnianie ról związanych z jej wiekiem, płcią, oraz sytuacją społeczną i kulturową.   Warto zwrócić uwagę, że koncepcja ta była krytykowana i nie przyjmowana przez wszystkich za zbytnio akcentowane aspekty medyczne. Koncepcja ta upatruje uszkodzenie jako źródło wszelkich trudności, ograniczeń i problemów osoby niepełnosprawnej oraz uważa, że interwencja medyczna i rehabilitacja ma zasadnicze znaczenie dla ich usunięcia lub złagodzenia. Uważa także, że osoba niepełnosprawna musi dostosować się do zaistniałej sytuacji, nie zwracając uwagi na konieczność dostosowania środowiska społecznego i fizycznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych.


(…)

… głuchoniewidome; 2. Osoby z niepełnosprawnością fizyczną : a)      osoby z uszkodzonym narządem ruchu,
b)      osoby z przewlekłymi schorzeniami narządów wewnętrznych;
3. Osoby z niepełnosprawnością psychiczną : a)      osoby umysłowo upośledzone z niesprawnością intelektualną,
b)      osoby psychicznie chore z zaburzeniami osobowości i zachowania;
4. Osoby z niepełnosprawnością złożoną, dotknięte więcej niż jedną niepełnosprawnością - wystąpić tu mogą połączenia różnych, wymienionych powyżej niepełnosprawności, np.
osoba niewidoma z umysłowym upośledzeniem, osoba z uszkodzonym narządem ruchu z za burzeniami psychicznymi itp.
  Możliwości i ograniczenia zawodowe osób niepełnosprawnych są zróżnicowane w zależności od rodzaju o stopnia uszkodzenia poszczególnych narządów oraz ograniczenia sprawności organizmu. Są więc one różne u osób z uszkodzeniem narządu ruchu, narządów wewnętrznych, narządu wzroku, słuchu, z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami psychicznymi i z równoczesnym upośledzeniem kilku narządów.
W związku z tym każda z tych grup posiada szczególne dla swojego rodzaju możliwości i ograniczenia w podejmowaniu pracy zawodowej. Jednak świadomość ich występowania pozwala przystosować stanowiska pracy tak, aby ograniczenia związane z niepełnosprawnością nie były przeszkodą w wykonywaniu zawodu, jak też wypełnianiu ról społecznych.
  2. Osoby z niepełnosprawnością fizyczną.   Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu stanowią w Polsce niemal połowę populacji osób niepełnosprawnych, można zatem powiedzieć, że dysfunkcje narządu ruchu stanowią, obok innych rodzajów schorzeń, najczęstszą…
… społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, kościołami, osobami prywatnymi.
I. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS) są jednostkami organizacyjnymi powoływanymi przez władze gminy do organizowania i świadczenia pomocy ludziom potrzebującym, zgodnie z regulacjami prawnymi, przede wszystkim zawartymi w ustawie o pomocy społecznej.
Świadczenia przyznawane przez Ośrodki Pomocy Społecznej…
…, przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków…
…, pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu, praca socjalna, prowadzenie dziennych i stacjonarnych domów pomocy społecznej o zasięgu lokalnym.
A. Komu przysługuje pomoc?
Prawo do pomocy udzielanej przez OPS przysługuje osobom i rodzinom, które przeżywają trudności, w szczególności z powodu: ubóstwa…
… także w Polsce, która za kryterium podziału upośledzenia umysłowego uznaje iloraz inteligencji (I.I.). Klasyfikacja ta wprowadziła podział na cztery stopnie upośledzenia:
-         lekki (iloraz inteligencji 50 - 75)
-         umiarkowany (iloraz inteligencji 35 - 50)
-         znaczny (iloraz inteligencji 20 - 35)
-         głęboki (iloraz inteligencji 0 - 20)
Przyczyny powstania upośledzenia umysłowego dzieli…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz