Nawierzchnie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Urządzenia do pomiaru cech eksploatacyjnych nawierzchni: szorstkość (wsp. tarcia s)-wahadło angielskie (metoda punktowa) -przyczepka pomiarowa SRT3 (do szorstkości podłużnej), równość podłużna (wskaźnik komfortu jazdy r) - 4 metrowa łata, planograf lub APL (urządzenie ciągnione za samochodem, wyhyla się wahadło wewnętrzne dając obraz nierówności), równośc poprzeczna (głębokość kolein k - koleiny są klasyfikowane w zależności od ich głębokości A do 10mm, B-20, C-30)- 2 metrowa łata, lub urz. automatyczne tzw. koleinomierz,, KRN-klasyfikator równości nawierzchni(DODP-Poznań), nośność - belka Benkelmana (nośność określana na podstawie ugięć), nowa metoda przy użyciu FWD (ugięciomierza dynamicznego), identyfikacja warstw - penetroradar Ocena stanu kolein: (mierzymy koleinomierzem) klasyfikacja zależy od ich głębokości. Grupy: A (stan dobry) do 10mm głębokości, B (stan zadowalający) do 20 mm, C(st niezadowalny.) do 30 mm, D - stan zły 30mm
Odcinkowa ocena: a) dla odcinka długości 100m (Hm-gł. miarodajna koleiny) w celu agregacji danych z automatycznego pomiaru h;
Hm=E[h]+2Dh, E[h]= Dh= odchylenie standardowe, wyniki zaokrągla się do 1mm
b) dla odcinka długości 1km: tak jak w punkcie „a)”, lub na podstawie zbioru a odcinkowych ocen Hm z BDD wg. wzoru: Hp=E[Hm]+0,5DHm E[Hm]= DHm= W przypadkach szczegól. jak początek i koniec drogi, odcinkową ocenę Hp wyznacz się dla odc.o długości 500-1499m. Zestawienie odcinkowych ocen Hp- to suma długości odcinków zakwalifikowanych do danej klasy zgodnie z tym co na początku (klasa A,B,C,D) w kilometrach lub procentach. Sredni poziom odcinkowych ocen Hp E[Hp]= Jeśli poszczególne Hp nie są znane: E[Hp]= -wartość reprezentatywna głębokości koleiny dla danej klasy, bj - liczba ocen należących do danej klasy, b - liczba wszystkich ocen Hp
Jak projektuje się grubość wzmocnienia naw:
1.Met. ugięć - przeznacz. Do proj. Wzmoc. Konstr. Nawierzchni o kat. Ruchu od KR1 do KR4. Wykonujemy na rozpatrywanym odcinku np. co 25m pomiar ugięcia sprezystego belką Benkelmana , lub ugięciomierzem dynamicznym FWD.Obliczmy średnią wartość ugięcia na odcinku: Uśr= , oraz odchylenie standardowe: zakładając rozkład normalny błędu pomiaru, maksymalne ugięcie jakie może być będzie wynosić Uobl=Uśr+2S. Ugięcie max na odcinku porównujemy z dopuszczalnym, jeżeli jest od niego większe projektujemy wzmocnienie. Z nomogramu odczytujemy na podstawie Uobl i wyznaczonej kategorii ruchu grubość zastępczą wzmocnienia tłuczniem. Tak dobieramy konstrukcje wzmocnienia warstwami bitumicznymi aby suma poszczególnych warstw wynosiła połowę grubości zastępczej.

(…)

… niż 1.5 cm
Ponieważ technologie "na gorąco" są zwykle bardziej trwałe niż te "na zimno" (z emulsjami asfaltowymi), cienkie warstwy na gorąco mają wyraźnie lepszą niezawodność niż na przykład powierzchniowe utrwalenia, slurry seal itp. Cienkie warstwy pracują w trudnych warunkach - bezpośrednie oddziaływanie kół pojazdów i ekstremalne temperatury wymuszają zastosowanie lepiszcza o nietypowych właściwościach. Jest nim zwykle elastomeroasfalt Układ "cienkie na grube" jest bardziej odporny na powstawanie deformacji ponieważ większą część grubości warstw zajmuje warstwa wiążąca, która jest bardziej sztywna, cienka warstwa ścieralna z elastomeroasfaltem jest trwałym i elastycznym "pokrowcem" zabezpieczającym nawierzchnię. W razie jej zniszczenia trzeba wymienić tylko 1,5-2,5 cm warstwy. Układ "cienkie na grube" nie jest droższy niż klasyczny, ponieważ zwiększenie kosztu przez stosowanie elastomeroasf. jest rekompensowane przez zmniejszenie grubości warstwy ścieralnej i zastąpienie jej warstwą wiążącą. Mamy też:1.wyżej wspomniane utrwalenia powierzchniowe (w wiekszości emulsje), 2zaprawy emulsyjne (slurry seal), 3w-wy SMA(nieciągłe uziarnienie, frakcja grysu (> 2mm) wynosi 70-80% , musi być stabilizator…
… wzmocnienia tłuczniem. Tak dobieramy konstrukcje wzmocnienia warstwami bitumicznymi aby suma poszczególnych warstw wynosiła połowę grubości zastępczej. 2.Met. mechnistyczna - przeznaczona dla dróg o kat.od KR5 do KR6 Warstwy bitumiczne do renowacji nawierzchni:1.Ultra cienkie warstwy na gorąco-Jest to wierzchnia warstwa bitumiczna o niewielkiej grubości, wykonywana w technologii "na gorąco" (tzn. wymagającej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz