Nawiązanie stosunku pracy -zagadnienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nawiązanie stosunku pracy -zagadnienie - strona 1 Nawiązanie stosunku pracy -zagadnienie - strona 2 Nawiązanie stosunku pracy -zagadnienie - strona 3

Fragment notatki:

21.Nawiązanie stosunku pracy (zagadnienie) Zagadnienia ogólne Os. zarządzające zakładem pracy kształtując warunki zatrudnienia powinny mieć na uwadze pozaprawne reguły będące kategoriami pojęciowymi z zakresu socjologii pracy czy tez psychologii np. na czas określony - pozbawienie stabilności sytuacji pr. Zatrudnienie pracowników to także sprawa prognozowania przydatności pracownika do wykonywania określonej pracy. Pracodawca ma możliwość swobodnego zatrudniania (zasada doboru pracowników w sposób zapewniający najlepsze wykonywanie zad.) Oznacza to możliwość zwolnienia pracowników, jeżeli pracodawca przewiduje, że zatrudnienie nowych pracowników pozwoli na osiągnięcie lepszych wyników pracy. Z nawiązaniem stos. pracy wiążą się skutki w sferze indywidualnego stos. pracy ( obowiązek wykonywania pracy, wynagrodzenia za pracę itp.) i na płaszczyźnie zbiorowego prawa pracy. Sam fakt nawiązania stos. pracy jest wystarczający do objęcia pracownika działalnością zakładowej org. związkowej, choć nie w całej rozciągłości. W zakresie pr. i interesów zbiorowych zw. zawodowe reprezentują wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności związkowej, także nie zrzeszonych. W indywidualnych sprawach ze stos. pracy zw. zawodowe reprezentują interesy swoich członków. Na wniosek pracownika nie zrzeszonego zw. zawodowy może podjąć się obrony jego pr. i interesów wobec pracodawcy. Brak organizacji związkowych - art. 77 1 , 77 2 KP. W zakładach pracy w których nie działają zakładowe org. związkowe lub pracownicy nie są reprezentowani przez międzyzakładowe org. związkowe, jest potrzeba stworzenia podstaw do istnienia innej reprezentacji pracowniczej. Spotykamy się z częściowym przekazywaniem reprezentantom załogi uprawnień tradycyjnie zarezerwowanych dla org. związkowych (spr. socjalne, zawieranie porozumień kryzysowych, o grupowych zwolnieniach z pracy). Art.. 237 11a KP. U jednego pracodawcy inne reprezentacje pracowników mogą funkcjonować obok reprezentacji związkowej. Kolejny przejaw reprezentacji pr. i interesów prac. - działalność europ. rad zakładowych. Skład: przedstawiciele pracowników (3-30) zatrudnieni na terytorium państw członkowskich. Zarząd centralny co najmniej 1 w roku organizuje spotkanie z europ. radą zakładową w celu przedstawienia info. o sytuacji gosp. i perspektywach rozwoju przedsiębiorstwa. Sam fakt zawarcia umów o pracę stwarza po stronie pracowników możliwość uczestniczenia w zarządzaniu zakładem pracy art. 18 2 KP - Pracownicy uczestniczą w zarządzaniu zakładem pracy w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach . W celu udzielania pomocy osobom poszukującym pracy i udzielania pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników ustawodawca przewidział pośrednictwo pracy , będące podst. usługą rynku pracy (z 20004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Polega na: 1) udzieleniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odp. zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych; 2) pozyskiwaniu ofert pracy; 2a) upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra wł. ds pracy; 3) udzielaniu pracodawcom info. o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy; 4) info. bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy; 5) inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukują

(…)

… warunków pisemności nie wpływa na skuteczność nawiązania stosunku pracy - art. 22§2 KP. Umowa o pracę może być zawarta w formie ustnej lub dorozumiany- np. gdy upłynął termin umowy na czas określony a pracownik nadal świadczy prace na rzecz tego samego podmiotu przy świadomości pracodawcy co do faktu wykonywania pracy.
Określenie warunków umowy o pracę
Problematyka składników treści umowy o pracę i innego…
… albo inna wyznaczona do tego osoba, albo sam pracodawca będący os. fiz. dokonujących czyn. pr. osobiście. Niekiedy ustawodawca wprowadza w tym zakresie szczegółową regulację zazwyczaj w pragmatykach pracowniczych. Przepisy pr. nie przewidują udziału zakładowych org. związkowych w przyjmowaniu pracowników do pracy, chociaż może być inaczej za sprawą odp. zapisów w pr. zakładowym np. w układzie zbiorowym pracy. Stos…
… jej wykonywania oraz termin rozpoczęcia pracy,
-wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy. W następstwie nowelizacji Kodeksu pracy(mającej bezpośredni związek z wejściem Polski do UE) umowa o pracę powinna też wskazywać składniki wynagrodzenia (wskazane wyraźnie i konkretnie, nie może być to zastąpione ogólnym odesłaniem do układu zbiorowego pracy czy regulaminu wynagradzania) oraz wymiar czasu pracy.
Istnieje…
… info. o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy; 4) info. bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy; 5) inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami; 6) współdziałaniu pow. urzędów pracy w zakresie wymiany info. o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz