Nauki o organizacji - materiały na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauki o organizacji - materiały na egzamin - strona 1 Nauki o organizacji - materiały na egzamin - strona 2 Nauki o organizacji - materiały na egzamin - strona 3

Fragment notatki:12. Scharakteryzuj organizacje społeczne
Cel:
zaspokajanie potrzeb członków organizacji i/lub społeczności, w której funkcjonuje
Przedmiot działalności:
• opieka zdrowotna
• edukacja, kultura i sport
• pomoc społeczna
ZałoŜyciele:
osoby prywatne
Podstawowe źródła przychodów:
opłaty członkowskie, darowizny, granty
Przykładowe formy:
stowarzyszenie, fundacja
13. Społeczna odpowiedzialność organizacji
Koncepcja odnosząca się do działań podejmowanych przez kierownictwo organizacji, które
chronią i rozwijają społeczeństwo w zakresie wykraczającym poza wymóg słuŜenia
bezpośrednim, ekonomicznym i technicznym interesom organizacji

35. Typy innowacji
• produkty (wyroby lub usługi) technologicznie nowe – ich charakterystyka techniczna i
zastosowanie róŜnią się istotnie od charakterystyki i zastosowań produktów wytwarzanych
dotychczas. Tego typu innowacja moŜe powstać w oparciu o całkowicie nowe technologie lub
połączenie istniejących technologii w nowych zastosowaniach
• produkty technicznie ulepszone (zmodernizowany wyrób lub ulepszona usługa) –ich
właściwości techniczne zostały w sposób znaczący ulepszone. MoŜe przyjąć dwie podstawowe
formy: produkt prosty moŜe być ulepszony poprzez zastosowanie nowych doskonalszych
materiałów lub komponentów lub produkt złoŜony, składający się z pewnej liczby
zintegrowanych podzespołów technicznych, moŜe być ulepszony przez częściowe zmiany w
jednej lub większej liczbie części składowych/podzespołów

Pytanie Egzaminacyjne na termin zerowy z przedmiotu: „Nauki o organizacji” 3.06.2009 
Opracowanie na podstawie slajdów z wykładów: Bartłomiej Jurek, grupa II  
1  
1. 
Co to jest organizacja? ............................................................................................... 3 
2. 
Wyjaśnij znaczenie pojęcia organizacja w ujęciu Atrybutowym............................... 3 
3. 
Omów cechy organizacji jako systemu ...................................................................... 3 
4. 
Scharakteryzuj bliŜsze otoczenie organizacji............................................................. 3 
5. 
Omów model Leavitta ................................................................................................ 4 
6. 
Zdefiniuj pojęcie cel................................................................................................... 5 
7. 
Rodzaje architektury organizacji................................................................................ 5 
8. 
Na czym polega efekt synergii ................................................................................... 5 
9. 
Zdefiniuj sprawność i efektywność............................................................................ 5 
10. 
Wymień najczęstsze patologie organizacji ............................................................ 5 
11. 
Wymień podstawowe kryteria podziału organizacji .............................................. 5 
12. 
Scharakteryzuj organizacje społeczne.................................................................... 6 
13. 
Społeczna odpowiedzialność organizacji............................................................... 6 
14. 
Cechy spółek osobowych ....................................................................................... 6 
15. 
Charakterystyka przedsiębiorstwa państwowego\ ................................................. 6 
16. 
Charakterystyka spółki europejskiej ...................................................................... 7 
17. 
Charakterys

(…)

…, fundacja
13.
Społeczna odpowiedzialność organizacji
Koncepcja odnosząca się do działań podejmowanych przez kierownictwo organizacji, które
chronią i rozwijają społeczeństwo w zakresie wykraczającym poza wymóg słuŜenia
bezpośrednim, ekonomicznym i technicznym interesom organizacji
14.
Cechy spółek osobowych
formy prawne: spółka jawna spółka partnerska spółka komandytowa
brak osobowości prawnej…
… prawa uŜytku, który by był sprzeczny ze społecznogospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współŜycia społecznego. Takie
działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uwaŜane za wykonywanie prawa i nie korzysta
z ochrony.
20.
Istota nadzoru korporacyjnego
Nadzór równowaŜący interesy wszystkich podmiotów powiązanych z funkcjonowaniem
organizacji poprzez tworzenie mechanizmów…
… – synergia róŜnica ujemna - dyssynergia
9. Zdefiniuj sprawność i efektywność
Skuteczność – miara stopnia realizacji zamierzonych efektów (celów)
Efektywność – stosunek efektów do nakładów efektywność = efekty / nakłady
10.
Wymień najczęstsze patologie organizacji
dehumanizacja
• konflikty
• nadmierna formalizacja
• lobbing
• pracoholizm
• nepotyzm
11.
Wymień podstawowe kryteria podziału organizacji…
… moŜe działać sprawnie i celowo.
Wiedza to połączone ze sobą, wartościowe i zaakceptowane, dane, informacje oraz, często,
hipotezy. Tworzenie wiedzy wymaga, aby ktoś wcześniej informacje przetworzył, połączył i
zinterpretował
.
30.
Rodzaje konwersji wiedzy
• od wiedzy ukrytej do ukrytej (socjalizacja)
• od wiedzy ukrytej do dostępnej (eksternalizacja)
• od wiedzy dostępnej do dostępnej (kombinacja…
… organizacje
• dalsza globalizacja
• nasilająca się konkurencja i rosnące oczekiwania klientów
• większe moŜliwości współpracy
• dalszy wzrost udziału usług
• dalszy postęp techniczny (IT, miniaturyzacja,
automatyzacja)
telepraca (przysyłanie danych i video-konferencje)
• poszerzające się grono interesariuszy
• rosnąca troska o środowisko (przyrodnicze, pracy)
• większa mobilność
• wzrost poziomu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz