Nauka o administracji - skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 3626
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauka o administracji - skrypt - strona 1 Nauka o administracji - skrypt - strona 2 Nauka o administracji - skrypt - strona 3

Fragment notatki:

NAUKA O ADMINISTRACJI – SKRYPT DLA I ROKU ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I. Administracja publiczna. 1.   Administracja - najogólniej administracja to wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do  osiągania pewnych celów. Jest to działalność trwała, celowa i planowa. (np. administracja domu,  przedsiębiorstwa, zakładu). 2.  Administracja publiczna  – łac.  ministrare  = służyć, wykonywać, kierować, przedrostek „ad” =  „ku”   wzmacnia   w   wyrazie   znaczenie   celowości   działania.   Pojęcia   administracji   publicznej   nie  sposób zdefiniować, lecz tylko opisać. Można tego dokonać z różnych aspektów: a)   podmiotowy   -   to   ogół   podmiotów   (jednostek   administr.)   spełniających   funkcję  administracyjne b) przedmiotowy – to działalność polegająca na wykonywaniu czyichś ustaleń na rzecz  innych ludzi, organizowanie i kierowanie c) formalny -  to cała działalność wykonywana przez podmioty adm., bez względu na to czy  ma ona charakter adm., czy nie  d) socjologiczny – to ogół ludzi, którzy na stanowiskach wykonują działalność adm. e)   ergologiczno-techniczny   –   to   ujęcie   z   punktu   widzenia   procesu   pracy:   sposobu,  warunków, techniki Z punktu widzenia instytucji, jaką jest państwo, administracja publiczna: • to ogół działań w państwie zmierzających do zorganizowania życia publicznego za pomocą  ludzi i jednostek adm. • jest sprawowana przez państwo (jego organy, jednostki samorządowe i in. podmioty adm.) • jest związana prawem- działa na podstawie i w granicach prawa (legalność administracji). 3. Cechy współczesnej administracji publicznej: ◦ jest zjawiskiem społecznym – zajmuje się sprawami wspólnoty i jej członkami, jest  ukierunkowana   na   interes   publiczny:   działa   pro   publico   bono   -   wykonuje   interes  publiczny z poszanowaniem int. indywidualnych ◦ aktywność – wykonuje ustawy ◦ inicjatywa (inteligencja) – nie ogranicza się tylko do wykonywania ustaw, ale również  zadań w nich nie zawartych, ale wynikających ogólnie z zadań adm. (np. budowa dróg,  popieranie kultury) ◦ prospektywność   –  jest   ukierunkowana   na   przyszłość,   wpływa   na  to,   jak  będzie   ona  wyglądała ◦ sprawność ◦ wydaje decyzje mające charakter konkretny i indywidualny – cecha ta odróżnia adm.  publ. od ustawodawstwa, nie jest to stwierdzenie absolutne, gdyż zdarzają się sprawy  bardzo   ogólne   i   abstrakcyjne,   ale   generalnie   adm.   prowadzi   i   rozpatruje   konkretne 

(…)

…,
komunalne jedn. org. nie będące org. adm. rządowej bądź sam. teryt. (np. ochotnicze
straże pożarne, Polski Czerwony Krzyż, Polski Związek Łowiecki)
Organ administracji publicznej – jest to wyodrębniona organizacyjnie część określonego
podmiotu (np. adm. rządowej, samorządowej), działająca w imieniu i na rachunek tego
3
Piotr Kłosowski, Gdańsk 2010
podmiotu (np. państwa, samorządu), uprawniona…
… rządowej
podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi adm. publ.,
kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek org.
wykonujących zadania z zakresu adm. rządowej w województwie (np. dyrektorzy izb
celnych, dyrektorzy izb skarbowych, dyrektorzy urzędów morskich, dyrektorzy u.
Piotr Kłosowski, Gdańsk 2010

statystycznych) + ambasady
samorząd – związek…
…. szczebli i spiętrzenie kierowania
◦ ze względu na więzi organizacyjne:
struktura liniowa (prosta) – scentralizowana władza, 1 pracownik ma tylko 1
przełożonego, trudność w przekazie informacji
▪ struktura funkcjonalna – podział na działy kierowane przez ekspertów, 1 pracownik
może mieć kilku przełożonych (możliwa sprzeczność poleceń)
▪ struktura sztabowo-liniowa – działy z ekspertami…

z hrabiami. Na podstawie praktyki organizacyjnej gromadzona była wiedza dotycząca
organizacji. Do powstania nauki potrzebne jeszcze było sformułowanie metodologii
badawczej oraz kryteriów ocennych. Wykształciły się 2 zakresy badawcze:
prakseologia – ogólna teoria sprawnego działania
◦ teoria organizacji – teoretyczne badanie zorganizowanych działań ze względu na ich
formy organizacyjne
• widoczna…

międzyludzkie w strukturze org.
• współcześnie administracja badana jest kompleksowo – zarówno pod względem
teoretycznym, jak i praktycznym przez nauki administracyjne, socjologię, psychologię... (J.
Starościak - „Elementy nauki administracji”)
2. Współczesne płaszczyzny badań nad administracją:
◦ płaszczyzna historyczna
◦ filozoficzno-ideologiczna (ontologia, aksjologia, epistemologia)
◦ polityczna (cele…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz