Nauka administracji - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2205
Wyświetleń: 7154
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauka administracji - wykłady - strona 1 Nauka administracji - wykłady - strona 2 Nauka administracji - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

NAUKA ADMINISTRACJI
20 ca mgr Hanna Spasowska
Środa 15:30 - 16:30
Czwartek 15:00 - 17:00
pok. 623 VI piętro
WPiA - UMCS
telefon: (081) 537 51 71
email: h.spasowska@op.pl
Jakie czynniki wpływają na Administrację - kształt:
Centralizacja koncepcji
Koncentracja sił
Gwarancje prawne
odpowiedzialność organów
Hierarchia
Sztywność form organizacyjnych
Elastyczność działania
Urzeczywistnianie interesu społecznego
Momenty zwrotne które miały wpływ na kształt Administracji:
Ewolucja ustrojowa średniowiecza niszcząca koncepcję Rzymską
Absolutyzm
Teoria podziału władzy
Rewolucje burżuazyjne
Kameralistyka - dziedzina nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „kamera” jest prapoczątkiem nauki administracji. Kameralistyka obejmowała wątki mieszczące się w różnych dziedzinach wiedzy, prawa, ekonomi, polityki, filozofii. Rezultatem dociekań kameralistów było wprowadzenie wniosków dotyczących usprawnienia działania administracji wykładana była w XVII w.
Na przełomie XVIII i XIX w. wyodrębniły się trzy nurty kameralistyki:
Pod wpływem merkantylizmu koncentrował się głównie na problematyce gospodarczej.
Związany z doktryną prawa natury analizował interwencjonizm państwowy i ochronę interesów bogatego mieszczaństwa.
Trzeci nurt nawiązywał do dogmatycznej koncepcji państwa ustrojowego.
Kameralistyka nie była nauką ponieważ nie posiada:
- metodologii badawczej
- kryteriów ocennych
- nie posiada czytelnie określonego i usystematyzowanego przedmiotu badawczego.
Kameralistyka stała się źródłem dwóch nurtów nauk: ( to ma być na teście)
Nauk administracyjnych
Nauk społecznych
Nauka administracji - twórca nauki administracji jako dyscypliny naukowej, oraz twórca samego pojęcia 1815 - 1890 Lorenz von Stein. Celem Lorenza von Steina było dążenie do utworzenia silnego państwa opartego na rządach prawa. Państwa to dla von Steina wspólnoty które objawiają swoją wolę poprzez ustawodawstwo i są zdolne do samookreślenia się w świecie zewnętrznym. Państwo to nie jest społeczność ono społeczność sobie podporządkowuje, ponieważ posiada najwyższą moc we wszystkich płaszczyznach. Fundamentem państwa jest konstytucja, realizacją konstytucji jest administracja. Administracja jest twórcza czerpie z życia wyobrażenia o zadaniach państwa realizuje ustawy dzięki rozporządzeniom. Według von Steina nauka administracji miała ukazywać ideę administracji to co jest wspólne dla wszystkich jej działów.
Zadania nauki administracji według von Steina:
Wykazywanie związków między poszczególnymi dziedzinami i całością działań administracji, a kształtowaniem świadomości o przeznaczeniu funkcji władzy państwowej:


(…)

… stanowiący (rada powiatu).
Województwo - organ wykonawczy (Zarząd Województwa na czele z Marszałkiem), organ stanowiący (Sejmik województwa).
Cechy Administracji Publicznej: (NA TEŚCIE)
Działa na rachunek państwa.
Działa na podstawie i w granicach prawa (tzw. zasada legalizmu).
Możliwość stosowania przymusu.
Charakter polityczny.
Charakter monopolistyczny (monopol - wyłączność).
Działanie nie nastawione…
…).
Egzekutywa - wykonawcza (prezydent i rada ministrów, wykonywanie i realizowanie ustaw).
1990 r. - dualizm administracji (gmina).
Administracja
Administracja Prywatna Administracja Publiczna
Administracja Państwowa (Rządowa) Administracja Samorządowa
Administracja Rządowa
Administracja Samorządowa
Województwo
Wojewoda urzędu wojewódzkiego
Marszałek, zarząd województwa, urząd marszałkowski, sejmik.
Powiat…
… na tym że można zwrócić się do urzędnika.
Model administracyjny w państwie policyjnym
Czynniki które doprowadziły do wykształcenia systemu monarchii absolutnej:
Przemiany gospodarcze.
Rozwój przemysłu komunikacji i handlu.
Zmiany techniki prowadzenia wojen.
Rozpad organizacji stanowych.
Recepcja prawa Rzymskiego.
Renesans idei państwa antycznego i reformacja.
Rozwój doktryn politycznych zwłaszcza zasady suwerenności i teorii podziału władzy.
Cechy charakterystyczne państwa policyjnego:
Umocnienie władzy panującego i oparcie jej na trzech filarach:
- Na wojsku
- Na skarbie
- Na zawodowym aparacie urzędniczym (był zorganizowany na zasadzie hierarchicznego podporządkowania oparty na zawodowej kadrze zależny tylko od panującego).
Podział władz sądowych i administracyjnych:
- Prawo było wydawane przez panującego - Brak…
… się z więziami Informacyjnymi i Specjalizacyjnymi, ze szczególnie konsekwentnie utrzymaną jednością rozkazodawstwa z czytelnym rozdziałem kompetencji i ze skoncentrowaniem na działaniu.
Struktury liniowe to jednostki podstawowe, uczestniczące bezpośrednio w realizacji celu głównego instytucji.
STRUKTURA SZTABOWA
To komórki spełniające w stosunku do komórek liniowych, funkcje usługowe. Nie realizują bezpośrednio…
… kompetencjami. Wśród organów centralnych nadrzędną pozycje zajmują organy naczelne. Wszystkie inne centralne organy są podporządkowane organizacyjnie organom naczelnym. Do organów centralnych zaliczamy (np.: Radę Ministrów, Prezydenta RP).
Organy naczelne są rodzajem centralnych, które bezpośrednio wchodzą w skład Rady Ministrów.
Organy terenowe (lokalne) - to takie, których kompetencje rozciągają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz