NAUKA ADMINISTRACJI wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 749
Wyświetleń: 6377
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
NAUKA ADMINISTRACJI wykłady - strona 1 NAUKA ADMINISTRACJI wykłady - strona 2 NAUKA ADMINISTRACJI wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcia ogólne. Pojęcie nauki administracji. Administracja działa w otoczeniu. Kształtowanie się nauki administracji. Rewolucja francuska. Metody badawcze w nauce administracji, etap zbierania materiałów, etap analizy, etap formułowania twierdzeń. Nauka administracji a inne nauki. Administracja publiczna. Pojęcie i cechy administracji publicznej, Ministrare, Administrare, Administrowanie. Definicje administracji publicznej, definicja pozytywna, definicja negatywna. Cechy administracji publicznej. Związanie administracji publicznej prawem, działanie w interesie społecznym, dysponowanie władztwem administracyjnym, sądowa kontrola administracji publicznej. Naczelny sąd administracyjny, wojewódzki sąd administracyjny. Sfery działania administracji publicznej. Sfera wewnętrzna, sfera zewnętrzna. Funkcje administracji publicznej, funkcja reglamentacyjno ? porządkowa, funkcja świadcząca, funkcja zarządzania rozwojem, funkcja organizatorska, funkcja wychowawcza. Administracja publiczna a rzeczywistość społeczno ? polityczna. Administracja publiczna a prawo. Administracja publiczna a polityka. Administracja publiczna a etyka. Administracja publiczna a technika. Administracja publiczna a religia. Zadania administracji publicznej. Struktura administracji publicznej. Zagadnienia podstawowe (organizacja, hierarchia, organ i jego rodzaje, centralizacja, decentralizacja, koncentracja, dekoncentracja, urząd i inne pojęcia). Kształtowanie struktury organizacyjnej instytucji. Reformy administracji publicznej. Administracja publiczna w Polsce. Działalność administracji publicznej. Decyzje i proces decyzyjny (podstawowe pojęcia, rodzaje decyzji, proces decyzyjny). Plan i planowanie. Wykonanie decyzji. kadry w administracji publicznej. Kierownictwo w administracji publicznej.

NAUKA ADMINISTRACJI
I POJĘCIA OGÓLNE
Pojęcie nauki administracji.
Pojęcie nauki administracji pojmowane jest różnie:
J. Starościak określa naukę adm. jako naukę o „związku zjawisk zachodzących w procesie administrowania,
M. Jełowiecki twierdzi, że nauka adm. zajmuje się „organizacją i funkcjonowaniem administracji państwowej”,
S. Kowalewski mówi, że nauka o administrowaniu stanowi dyscyplinę dotyczącą badań prawidłowości występujących w dziedzinie zjawisk administracyjnych.
Nauka administracji jest dziedzina wiedzy o charakterze społecznym (Z. Leoński), która ma dwa podstawowe zadania:
badanie administracji rzeczywistej - istniejącej w rzeczywistości (obserwujemy przepisy prawne) i jest to pojęcie deskryptywne,
wyciąganie wniosków, dokonywanie ocen (de lege ferenda - wnioski na przyszłość).
Przedmiotem nauki administracji jest administracja publiczna. Jednakże administracja publiczna stanowi również przedmiot zainteresowań innych dziedzin nauki np. nauki prawa administracyjnego (która bada przepisy prawne regulujące administrację publiczną), socjologii, psychologii.
Administracja działa w otoczeniu:
prawa,
polityki,
ekonomii,
Zakres przedmiotowy nauki administracji:
badanie struktur administracji,
badanie działalności administracji,
kadry administracji,
kierowanie w administracji,
badanie administracji w kontekście społeczno- politycznym,
Elementy prawa do dobrej administracji: racjonalność działania,
szybkość działania,
sprawność działania,
kompetencje działania,
legalność działania, prawo do szybkiego załatwienia sprawy,
prawo do ochrony praw nabytych
Kształtowanie się nauki administracji.
Administracja istnieje odkąd istnieje państwo ale badania nad nią miały miejsce dopiero od XVI

(…)

… neutralnego wykonywania zadań państwa. Korpus służby cywilnej tworzą m.in. osoby zatrudnione w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Premiera), w ministerstwach, urzędach wojewódzkich, skarbowych i innych. Ustawa ta określa organizację służby cywilnej, na czele, której stoi szef Służby Cywilnej (obecnie Jan Pastwa), reguluje nawiązanie stosunku pracy, obowiązki i prawa członka korpusu służby cywilnej…
…, Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Inspekcja Pracy itp.)
Funkcja świadcząca
Administracja świadczy pewne usługi na rzecz społeczeństwa, wspólnoty. Administracja może świadczyć usługi bezpośrednio, może organizować te usługi, może być odpowiedzialna za jakość tych usług. Funkcja ta jest wykonywana głównie przez samorządy. Można zauważyć, że rośnie liczba zadań, które administracja ma i musi wykonywać, tak jak rośnie też oczekiwanie wobec niej. Funkcja zarządzania rozwojem
Funkcja ta dotyczy, np. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nowych planów rozwoju i tego, by planowany rozwój przebiegał w sposób harmonijny
Funkcja organizatorska
Funkcja ta dotyczy, np. obrony granic państwa, czyli działania nie będące ani działaniami władczymi ani usługowymi.
Funkcja wychowawcza
Administracja publiczna…
…, określenie alternatyw decyzyjnych, określenie ograniczeń.
Plan i planowanie.
Plan - to szczególne rozstrzygnięcie w administracji, ma charakter kompleksowy, a jego postanowienia nie są bezpośrednio wykonywane przez administrację. Plany określają cele na przyszłość i środki przezacne do ich realizacji np. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (daje ład urbanizacyjny), bo występuje deficyt…
…, nominacja dyrekcjonalna - dotyczy pewnych stanowisk, głównie politycznych,
konkurs - wybór najlepszej osoby, korpus służby cywilnej (ludzie apolityczni, bardzo dobrze wykształceni),
rekrutacja bezpośrednia - dotyczy pracowników niższego szczebla zatrudnienia o umowę o pracę.
Wymogi formalne, które musi spełnić każdy urzędnik:
posiadać obywatelstwo polskie,
pełnoletniość,
zdolność do czynności prawnych…
… - XVIII w. i początek XIX w. - demokracja szlachecka:
Józef Oczapowski,
Fryderyk Skarbek,
Aleksander Okolski,
Stanisław Staszic (zaczął działalność w XVIII w.).
Rewolucja francuska (1789r.), która była przeciwna stanowi feudalnemu i kościołowi osiągnęła: zniesienie ustroju feudalnego,
podwaliny do budowy państwa, w którym najważniejsze byłoby prawo,
prawa człowieka,
zmiana koncepcji państwa,
zmiana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz