Nauka administracji - Rodowód i ewolucja administracji-

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3934
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauka administracji -  Rodowód i ewolucja administracji- - strona 1 Nauka administracji -  Rodowód i ewolucja administracji- - strona 2 Nauka administracji -  Rodowód i ewolucja administracji- - strona 3

Fragment notatki:

W niniejszym materiale przedstawione zostały zagadnienia na tematy takie jak: sposób badania administracji, administracja w kontekście politycznym, językowym, prawnym; rodowód i ewolucja administracji, administracja publiczna w państwie policyjnym i w państwie prawa, administracja publiczna w dobie globalizacji, administracja państwowa, administracja władzy ustawodawczej, wymiaru sprawiedliwości, administracja rządowa, centralne organy administracji rządowej, administracja samorządu terytorialnego, relacje między administracją państwową i samorządową, zagrożenia administracji samorządowej, administracja samorządu zawodowego, podmioty prywatne pełniące funkcje administracji publicznej, administracja publiczna prowadzona przez kościół katolicki, rozwój cywilizacji a administracja, spis powszechny i podatki, doktryna trójpodziału władz, doktryna państwa prawego, władza państwowa i administracyjna w doktrynie papieża Leona XIII, rewolucja a administracja, wojny a administracja, podstawowe uwarunkowania społeczne, kadry, służba publiczna, służba cywilna, problemy kształcenia, dokształcanie pracowników, kobiety w administracji, wynagrodzenia, normy etyczne pracownika administracji publicznej w państwie prawa, patologie, korupcja, problem lobbingu, letaprywacja, buta, patologiczna partyjność, problem osiągania stopnia niekompetencji, poglądy i kierunki, tworzenie i realizacja polityki administracyjnej

ROZDZIAŁ I
Nauka administracji
I. sposób badań- w ujęciu socjologicznym należy tak badać administrację publiczną, by pokazywać i opisywać najistotniejsze jej cechy przedmiotowe, które łącznie stanowią z administracji zjawisko osobne, całościowe i swoiste, zjawisko trwałe i podlegające tylko niewielkim modyfikacjom.
Należy pamiętać o potrzebie dostosowania pojęcia administracji do całości okoliczności politycznych, ustrojowych i społecznych panujących w danym czasie i miejscu. Każde określenie administracji razem czy z osobna odpowiada na szereg pytań dotyczących:
- podmiotu działania,
- celu działania,
- przedmiotu działania,
- cech działania a zwłaszcza sposobu działania,
- adresata działania.
Administracja publiczna jest to przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia ludzi w społecznościach.
II. kontekst polityczny- administracja publiczna jest jednym z czterech segmentów politologii. Możemy wyznaczyć pole, na którym administrację możemy oglądać, wydzielać i badać w kontekście analizy politycznej. Polem tym jest:
1- obszar wszystkich stosunków przedwyborczych obejmujący ustalenia zmierzające do osobowej obsady stanowisk w administracji publicznej i ustalenia zmierzające do formowania programów wyborczych,
2- pole stosunków i sytuacji w zakresie wyszukiwania, obsadzania i odwoływania ze stanowisk publicznych w państwie,
3- pole sposobów i treści wpływów jakie mogą być wywierane na organy publiczne i na pracowników ich urzędów,
4- pole merytorycznego wpływu na działania regulujące zadania administracji publicznej,
5- pole nieuregulowanych prawem zachowań zmierzających do ustanowienia aktu normatywnego lub aktu prawa wewnętrznego,
6- pole sposobów, dróg i procedur przekształcania cząstkowych i całościowych celów uważanych za niezbędne w budowaniu koncepcji przekształceń i postępu w strukturze i funkcjonowaniu państwa i wszystkich w jego obrębie działających urządzeń publicznych.
7- pole sposobów w

(…)

…, czy też pośrednio przez swobodnie wybranych przedstawicieli, i że ma prawo do dostępu na zasadach równości do służby publ. W swoim kraju, oraz pragnąc przyznać mężczyznom i kobietom równość w dziedzinie korzystania z praw politycznych i ich wykonywania, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, postanowiono, że kobiety są uprawnione do głosowania we wszelkich wyborach…
… aby interweniować w wypadkach tj. trzęsienie ziemi...i zapobiegać patologiom społecznym, chronić obywateli. IX Administracja państwowa- do niej zaliczamy: prezydenta RP, organy NIK, KRRiT, RPO, Krajowa Rada Sądownictwa, organy NBP w tym Krajowa Radę Polityki Pieniężnej, centralne organy administracji podległe Sejmowi, ambasadorów i konsulów RP. Wszystkie organy administracji państwowej powołane są do realizacji…
… powinna rządzić się sama, bez udziału czynnika rządowego. Stworzono teorie czwartej władzy-władzy municypalnej, czyli tzw. wolnej gminy. Władza terenowa nie miała być powoływana, kontrolowana, odwoływana przez władze centralne, tylko przez mieszkańców swego terenu. Miała być kolegialna. Władza terenowa miała wykonywać również zadania zlecone przez administrację centralną. Prawa wyborcze do terenowych organów…
… przedstawicielskiego i ma charakter kadencyjny. Służba cywilna. W konstytucji z 1997 roku postanawia się w art. 153, iż w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej, a Prezes RM jest zwierzchnikiem tego korpusu służby cywilnej. Uprawnienia zwierzchnika są konstytucyjnie nieokreślone, zatem…
… korpusu służby cywilnej w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i neutralnego politycznie wykonywania zadań państwa. Szczególną rolę w tworzeniu i funkcjonowaniu służby cywilnej odgrywa Szef Służby Cywilnej - centralny organ adm. Rządowej podległy i wyznaczony przez Prezesa RM spośród urzędników służby cywilnej na okres 5 letniej kadencji po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Służby…
… przez konstytuantę podział administracyjny był formalnie czterostopniowy. Departamenty dzieliły się na dystrykty, kantony i gminy. Ze względu na to, że kanton nie był w zasadzie okręgiem administracyjnym, a jedynie okręgiem administracji sądowej i skarbowej oraz okręgiem wyborczym. Wprowadzony przez konstytuantę podział administracyjny Francji był w zasadzie trzystopniowy-departament- dystrykt gmina.
Wychodząc…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz