Narodziny Państwowości na ziemiach polskich - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Narodziny Państwowości na ziemiach polskich - omówienie  - strona 1 Narodziny Państwowości na ziemiach polskich - omówienie  - strona 2 Narodziny Państwowości na ziemiach polskich - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Narodziny Państwowości na ziemiach polskich
Pochodzenie Słowian
Najprawdopodobniej ludy słowiańskie przybyły na tereny europy falami ze stepów europy i środkowej Azji. Fale:
Ludność staroeuropejska = Wenedowie
Germanie i Bałto-Słowianie Osiedlanie się Słowian w europie:
W pierwszym przed naszą erą i drugim wieku naszej ery na ziemiach polskich osiedlili się germanie i Gotowie. W dobie wielkich migracji ludów germańskich na zachód na ziemiach między Łabą a Odrą osiedlili się Słowianie(srebro łużyccy).
Słowianie, którzy przekroczyli Karpaty utworzyły Słowian południowo zachodnich(Czechów i Słowaków). Ci co w VII w. n.e. przekroczyli Dunaj dały początek Serbom, Chorwatom, Słoweńcom i w części Bułgarom.
Ustrój rodowo plemienny
Ród - zespól rodzin połączonych więzami pokrewieństwa i tworzył całość osadniczą(zamieszkiwał jedną osadę) i gospodarczą(prowadził wspólną gospodarkę).
Plemiona - zjednoczone rody
Naczelnik - przywódca plemienia, który wraz z Starszyzną rodowo-plemienną gromadzili bogactwa z łupów wojennych, dochody z handlu, oraz zyski z pracy niewolników. Dominowała gospodarka wypaleniskowa, lecz pojawienie się niewolników spowodowało pierwszy podział społeczny i raz z wzrostem wymiany umocniły wartość prywatną, oraz przyspieszyły zróżnicowanie społeczne a szczególności wyodrębnienie się starszyzny rodowo plemiennej w organ dziedziczny.
Zachwianie się struktury rodowej spowodowały wędrówki ludów = zasępienie więzi pochodzenia na więź sąsiedzką. Duże znacznie miało też powstanie Orki Sprzężonej, która zwiększyła plony i stabilizacje terenów upraw i zwiększenie areału rolnego. Wielkie plemiona - połączone plemiona Wspólnota terytorialna
Opole - wspólnota terytorialna oparta na więzi sąsiedzkiej (ok. 300 km2)
Czoło opolne - gród warowny będący „stolicą” opola Wielkie rodziny - obejmowały pod władzą ojca - patriarchy 3-4 pokolenia męskie wraz z żonami i potomstwem oraz spowinowaconymi. Prowadziła ona wspólne gospodarstwo.
Małe rodziny - powstał w skutek wyodrębnienia się z wielkich rodzin pojedynczych „rodzin”(rodziców z dziećmi).
Patrymonia - szereg małych rodzin zamieszkujących w jednym osiedlu, powstałe w celu ochrony życia i mienia poszczególnych członków.(w dobie średniowiecza przekształciły się one w rody gniazdowe).
Wiec - zgromadzenie wolnych mężczyzn, zatwierdzało ono bądź odrzucało wnioski starszyzny. Taką formę ustroju nazywano też ze wzgl. na to, że wszyscy mężczyźni należeli do organizacji wojskowej organizacji wojskowej,

(…)


Na czele państwa stał monarcha, który prawował pełnie władzy. Rządy sprawował przy pomocy Rady monarszej(niesformalizowane, władca sam powoływał jej członków). Władze władca opierał na tzw. Grupach wsparcia, do których w X i XI wieku w Polsce należeli:
Drużyna
Urzędnicy
Duchowieństwo
Urzędnicze możnowładztwo - grupa najbliższa elitom władzy, z której władca mianował urzędników. Stanowiło grupę dziedziczną, która starała się zmonopolizować da siebie urzędy. Rozrost liczebny i wzrost uprawnień zamiast umacniać pozycje monarchy ustawicznie ja osłabiał.
Duchowieństwo - pojawienie się trzeciej grupy wsparcia było efektem zasadniczej decyzji politycznej, jaką stanowił chrzest polski. Szybkość i liczba powstających świątyń, oraz uruchomienia państwowego aparatu przymusu do przestrzegania nowej religii wskazywało na ścisłą współpracę tej grupy z władcą.
System skarbowy - Elita władzy i wszystkie grupy wsparcia miały udział w dochodach skarbowych, które stanowiły trzon ich utrzymania i kumulacji majątku był to, więc system eksploatacji scentralizowanej(tzn. dokonywany w interesie monarchy i wszystkich grup współdziałania).
Własne cele aparatu państwowego i grup wsparcia związanych z działalnością państwa:
Ośrodki…
… należeli do organizacji wojskowej organizacji wojskowej, demokracją wojskową
Pierwsze organizacje polityczne na ziemiach polskich
W IX wieku na terenach polski zarysowały się dwa wielkie ośrodki polityczne:
Wiślicko - krakowski (księstwo Wiślan)
Gnieźnieńsko - poznański (państwo Polan)
Polskie państwo wczesnośredniowieczne
1.Powstanie państwa polskiego
Okoliczności sprzyjające:
Ciągłość polityczna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz