Słowianie - omówienie.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Słowianie - omówienie. - strona 1 Słowianie - omówienie. - strona 2 Słowianie - omówienie. - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział VIII - Słowianie - o ich przodkach (Wenedach i Antach) mowa jest w kronikach Tacyta i gockich - lud pochodzenia indoeuropejskiego - ich praojczyzna to prawdopodobnie tereny Azji Środkowej i Europy Wschodniej - na początku naszej ery zaczęli tworzyć swoje organizacje i związki plemienne - ludy słowiańskie rozproszyły się na ogromnych obszarach Europy
- początkowo używały 1 język prasłowiański, zastąpiły go później 3 grupy językowe
południowa (Serbowie, Chorwaci, Bułgarzy)
wschodnia (plemiona ruskie)
zachodnia (plemiona polskie, czeskie, morawskie)
- V/VI w. - Słowianie zaczęli tworzyć pierwsze państwa plemiennych (organizacje państwowe)
- VI - VIII w. - największe nasilenie ekspansji Słowian, dotarli
na zachodzie - do Wezery, Menu i Alp
na południu - do Peloponezu, wysp M. Egejskiego (opanowali prawie wszystkie bałkańskie posiadłości Bizancjum) - stosunki gospodarcze, społeczne i polityczne wśród Słowian poznajemy dzięki kronikom bizantyjskim z przełomu VI i VII w. - prymitywne formy gospodarki (podstawą ekstensywne rolnictwo i hodowla) to powód częstych zmian miejsca pobytu - dlatego koalicje i związki między plemionami nietrwałe
- ród - początkowo podstawowa jednostka społeczna, składał się z kilku spokrewnionych rodzin
- żupy/ miry/ opola - organizacje sąsiedzkie zastępujące rody w miarę rozpadania się patriarchalnych struktur rodowych (dawną wspólnotę rodową opartą na pokrewieństwie zastępowały wspólnoty terytorialne)
- współpraca rodów stanowiących opole/ żupę/ mir (powód - zagrożenie zewnętrzne lub konieczność przemieszczenia na nowe obszary) powodowała powstawanie szczepów - szczepy łączyły się z czasem w małe plemiona - małe plemiona od VII do IX w. tworzyły związki plemienne lub wielkie plemiona słowiańskie - starszyzna plemienna +powstawała przez rozwarstwienie społeczne (wynik rozszerzenia własności prywatnej, tworzenie zamożniejszych rodów - źródłem ich bogactwa zw. łupy wojenne), +spośród niej wybierano dowódców wojskowych (wojewodów) i kneziów - wojewodowie i kneziowie - stawali na czele plemion i zyskiwali znaczną władzę polityczną zw. w czasie wojen i wędrówek; wybierani przez wiece Pierwotnie wybierani na czas wojny dążyli do przedłużenia trwania swej władzy i uczynienia jej dziedziczną w swym rodzie
- wiec +uczestniczyli w nim wszyscy wolni członkowie plemienia zdolni do noszenia broni wybierał księcia +decydował o wszystkich ważniejszych sprawach (stąd tę formę organizacji plemiennej nazywa się demokracją wojenną), m.in.:
+wypowiadane wojny i zawieranie pokoju, wybór władz, dowódców wojskowych na czas wojny i sądownictwo


(…)

…. - Drugie Cesarstwo Bułgarskie - odrodzenie państwa bułgarskiego pod wpływem zwycięskiego postania p. Grekom
Państwo Wielkomorawskie - przypisuje się mu już pewne cechy wczesnofeudalne - powstało na pocz. XI w.; niektórzy uważają je za kontynuację państwa Samona - I znany władca - książę Mojmir (terytorium jego panowania - Morawy i zachodnia Słowacja) - 822 r. - Mojmir uznał zwierzchnictwo Franków, złożył…
… i materialny rozwój społeczeństwa) - chrystianizacja = wzrost autorytetu monarchy popieranego przez Kościół Państwo Karyntów (Koruntanów):
- organizacja polityczna Słowian alpejskich - charakter dość luźnego związku plemiennego (podobnie jak państwo Samona)
- powstało ok. 600r. jako związek plemion słowiańskich pod wodzą księcia Walluka na terenie dzisiejszej Karyntii - chrystianizacja - najwcześniej w wszystkich państw słowiańskich (poł. VII w.) - niezależne księstwo Słowian karantańskich - forma jego istnienia w połączeniu z państwem Samona po jego upadku - przyjęło zwierzchnictwo Bawarów (ok. 740-745r.) z powodu zagrożenia ze strony Awarów, zachowało przy tym swą organizację i rodzimych władców - 788r. - państwo Karantów wraz z Bawarami wchodzi w skład państwa Franków a później niemieckiego 819r. - próba…
… księcia do XIV w.)
Państwo Samona
- wielkie państwo słowiańskie stanowiące federację plemion
- powstało po 623r. gdy wybuchło wielkie powstanie Słowian p. Awarom - na czele stanął jeden z przywódców powstania - Samo - położenie i obszar znane niedokładnie - przypuszcza się, że powstało na terenie Moraw, objęło wpływami Czechy, południowe ziemie Słowian połabskich, Karyntię oraz być może Śląsk…
… ich państwa - 864r. - chrzest w obrządku greckim (rządu chana Borysa) - uzależniło to kościół bułgarski od Konstantynopola - panowanie Symeona Wielkiego (893-927) - najświetniejszy okres państwa starobułgarskiego; po zwycięstwie w wojnie z Bizancjum przyjął on tytuł cara Bułgarów i Greków - pocz. XI w. - kres państwa bułgarskiego (za rządów cesarza bizantyjskiego Bazylego II zw. Bułgarobójcą) - 1187 r…
… zmuszono do opuszczenia Moraw
- panowanie Świętopełka (871-894) - czasy największej ekspansji, podporządkowanie Czech, Panonii, uniezależnienie Śląska, ziemi Wiślan (zmuszenie księcia Wiślan do przyjęcia chrztu po wzięciu go do niewoli)
- koniec IX w. - rozpad terytorialny Wielkich Moraw po śmierci Świętopełka - 906r. - upadek państwa po najeździe Niemców oraz koczowniczego ludu ugrofińskiego Węgrów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz