Narodowe Fundusze Inwestycyjne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Narodowe Fundusze Inwestycyjne- opracowanie - strona 1 Narodowe Fundusze Inwestycyjne- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Narodowe Fundusze Inwestycyjne.
*Ustawa o NFI z 30.IV.'93r. zawiera postanowienia o celu i zasadach tworzenia przez Skarb P. narodowych f. i. w formie sp. akcyjnych. *Cel - pomnażanie majątku poprzez wykonywanie praw z akcji sp., nabywaniu i zbywaniu akcji sp. oraz prowadzeniu pożyczek. *Ust. określa krąg uprawnionych do otrzymywania rekompensacyjnych świadectw udziałowych podlegających wymianie na akcje NFI *Utworzono 15 NFI *Utworzenie NFI służyło powszechnej prywatyzacji. *NFI reprezentują tzw. fundusze inwestycyjne typu zamkniętego, charakteryzujące się stalą liczbą uczestników posiadających akcje funduszy. *NFI tworzone są przez Skarb państwa w formie spółek akcyjnych.
Komercjalizacja z konwersją wierzytelności.
*Komercjalizacja - akt władzy ministra Skarbu Państwa, który prowadzi do przekształcenia formy organizacyjno-prawnej przedś. państwowego Istota tej komercjalizacji: *przekształcenie komercjalizowanego przedś. w sp. z o.o. z udziałem wierzycieli przedsiębiorstwa *zamiana wierzytelności konwertowalnych na udziały w sp. z o. o. *rozłożenie w czasie tzw. spłaty wierzytelności częściowo umarzalnej (24 miesiące) *spłata tzw. wierzytelności niekonwertowalnych, z wyjątkami określonymi w ustawie K. tej można dokonać gdy spełniona jest 1 z 2 przesłanek: *suma zobowiązań powiększona o należne odsetki stanowi więcej niż 60% wartości księgowej aktywów *suma zobow. krótkoterminowych powiększona o należne odsetki stanowi więcej niż 50% przychodów uzyskanych przez przedś. państwowe w okresie 1.I do 31.XII.. K. tej nie mogą się podjąc przedś.: *w stos. do których wszczęto postępowanie likwidacyjne *w stos. do których ogłoszono upadłość *które zawarły prawomocny układ lub ugodę bankową *wykonujące prawomocna decyzje o podziale lub łączeniu *które pomimo przekształcenia się w spółkę spełniałyby odpowiednie przesłanki *których strata roczna nie przekracza 70% sumy wierzytelności konwertowalnych.
Fundusze celowe.
F.c. jest fundusz: *ustawowo powołany przed dniem wejścia w życie ustawy *którego przychody pochodzą z dochodów publicznych *wydatki przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań państwa lub jednostek sam. ter. *Państwowe f.c. - forma wyodrębniania części dochodów i wydatków publicznych z budżetu państwa i finansowania poza nim zadań państwowych co uelastycznia gospodarowanie środkami publicznymi. Mają one zwykle osobowość prawną i własną adm. Część z nich dotowana jest z Budżetu P., a pozostałe utrzymują się z dochodów własnych. *Aktualnie funkcjonuje 16 f. c. np.: F. Ubezpieczeń Społecznych, F. Pracy, Krajowy F. Mieszkaniowy, F. Alimentacyjny. Komunalne zakłady budżetowe.
Jest to jedna z form prowadzenia gospodarki komunalnej przez jednostkę sam. teryt. Komunalny zakład budżetowy prowadzi działalność z zakresu użyteczności publicznej; planuje i osiąga dochody z prowadzonej działalności. Dochody te nie mogą być jednak maksymalizowane ze względów społecznych. Zakłady te nie mają oddzielnej osobowości prawnej tzn. działają samodzielnie, ale odpowiedzialność za ich zobowiązania ponosi organ w którego imieniu zakład działa. Zakłady te poddane są wielu rygorom np. muszą posiadać odrębny rachunek bankowy. Zakłady są często dotowane przez jednostki samorządowe. Np. MOŚ


(…)

… w ustawie) b)ponoszące skutki tych naruszeń (inni przedsiębiorcy; konsumenci - z roszczeniami nie mogą występować indywidualni konsumenci ale mogą występować organizacje konsumenckie, organy kontroli państwowej i społecznej oraz organy gmin) c)orzekające w sprawach objętych ustawą (zadania z tego zakresu realizuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - centralny organ adm. rz. podlegający RM).
Jakie są kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów.
Zakres działania Prezesa: *kontroluje aby przedsiębiorcy przestrzegali przepisów ustawy antymonopolistycznej *bada jak kształtują się ceny gdy konkurencja jest ograniczona *chroni prawa i interesy konsumentów występując do przedsiębiorców i ich związków *składa wnioski dotyczące zmian przepisów w zakresie ochrony praw konsumentów *inicjuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz