Nadzór nad samorządem terytorialnym-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadzór nad samorządem terytorialnym-opracowanie - strona 1 Nadzór nad samorządem terytorialnym-opracowanie - strona 2 Nadzór nad samorządem terytorialnym-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Nadzór nad samorządem terytorialnym Cele nadzoru Dwa kierunki badawcze: pierwszy wiążący nadzór z problematyką samodzielności podmiotów wykonujących administrację publiczną
drugi uznający za istotę nadzoru uzgadnianie działalności administracji zdecentralizowanej z działalnością administracji państwowej
Zagadnieniem głównym pierwszego kierunku była kwestia decentralizacji, a drugiego - relacje zwierzchnictwa i podporządkowania między podmiotami spełniającymi funkcje administracji publicznej.
Instytucja nadzoru jest formą zapewniająca utrzymanie wzajemnych relacji między strukturami scentralizowanymi i zdecentralizowanymi we względnej równowadze przy równoczesnym zapewnieniu tym drugim należnej dozy samodzielności.
Celem nadzoru jest także ochrona jednostek samorządowych przed błędami, zaniedbaniem i nadużyciami reprezentantów tych jednostek, a ponadto ochrona samego państwa oraz poszczególnych jednostek przed działaniami organów zdecentralizowanych.
Funkcje nadzoru: Funkcja strzeżenia prawa - Istotą nadzoru jest strzeżenie legalności postępowania organów gmin. Gminy powiązane są porządkiem państwowym. Nadzór nie powinien ograniczać samorządności gminnej. Funkcja strzeżenia prawa powinna być wykorzystywana w celu obrony interesów ogólnopaństwowych w konfrontacji z interesami poszczególnych gmin.
Funkcja ochronna i wspierająca - Treść nadzoru zawiera ochronę i wspieranie gmin. Koncepcja funkcji ochronnej i wspierającej może być rozpatrywana w dwóch aspektach:
pierwszy sprowadza się do obowiązku nałożonego na organy nadzoru państwowego doradzania i opiekowania się gminami w trakcie wykonywania zadań publicznych. Funkcja nadzoru komunalnego jest możliwa do osiągnięcia, gdy organy nadzorcze będą dysponowały odpowiednią liczbą informacji. Doradztwo i wspieranie gmin powinno zapobiegać represyjnym integracjom organów nadzorczych. Doradztwo stanowi najłagodniejszy środek nadzorczy.
drugi aspekt funkcji ochronnej i wspierającej sprowadza się do ochrony gmin przez organy nadzorcze przed nieuzasadnionymi żądaniami organów nadzoru specjalnego oraz osób trzecich. Kryteria nadzoru Kryterium celowości: Nadzór w sprawach własnych jest sprawowany wyłącznie na podstawie kryterium legalności.
Kryterium legalności: Obecnie nadzór nad samorządem może opierać się wyłącznie na kryterium zgodności z prawem.
Z konstytucji wynika, że jednostkom samorządu przyznana została pełna samodzielność w wykonywaniu ich zadań uwarunkowana nienaruszaniem przepisów prawa. Samodzielność ta podlega ochronie sądowej. Współczesna polska struktura nadzoru

(…)

… organów gminy, powiatu i województwa ma być jawna. Nakaz przedłożenia odpowiednio przez wójta, starostę lub marszałka województwa wojewodzie wszelkich uchwał rady czy sejmiku w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia. W tym samym terminie przedkładane są regionalnej izbie obrachunkowej uchwały objęte zakresem nadzoru izby.
Wójt lub burmistrz oraz starosta mają obowiązek przedłożenia wojewodzie aktów ustanawiających przepisy porządkowe w ciągu 2 dni od ich ustanowienia. Szczególny obowiązek informacyjny wykonywany jest w trakcie procesu opracowywania projektu budżetu gminy i polega na przesyłaniu tego projektu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami regionalnej izby obrachunkowej w celu wydania opinii przez RIO.
Środki korygujące
Zatwierdzenie, uzgodnienie, zaopiniowanie
Uzgodnienie…
… uwarunkowana nienaruszaniem przepisów prawa. Samodzielność ta podlega ochronie sądowej.
Współczesna polska struktura nadzoru
Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe.
„Rozstrzygnięcie nadzorcze”:
wydawane być mogą przez wszelkie organy mające jakiekolwiek uprawnienia nadzorcze…
… lub inny środek zaskarżenia w toku instancji. Zarządzenie zastępcze
Zarządzenie zastępcze nie jest decyzją administracyjną, ale aktem administracyjnym szczególnego rodzaju, do którego mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
Środki personalne
Wewnętrznym środkiem personalnym jest odwołanie zarządu przez radę powiatu lub sejmik województwa. Do zewnętrznych personalnych…
… lub sejmik nie zastosowały się do wezwania wojewody lub zastosowane przez nie środki nie odniosły pożądanego skutku w postaci działania organu wykonawczego zgodnie z prawem, wojewoda występuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów - za pośrednictwem ministra właściwego ds. administracji publicznej - o rozwiązanie zarządu powiatu lub zarządu województwa.
Zawieszenie organów jednostki samorządowej następuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz