Samorządowe kolegia odwoławcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Samorządowe kolegia odwoławcze - strona 1 Samorządowe kolegia odwoławcze - strona 2 Samorządowe kolegia odwoławcze - strona 3

Fragment notatki:


Samorządowe kolegia odwoławcze W okresie od przywrócenia samorządu terytorialnego na szczeblu gminy do 1994 roku działały kolegia odwoławcze przy sejmikach samorządowych w 49 województwach. Były to organy odwoławcze od decyzji wydawanych przez organy gminy w zakresie zadań własnych. Członków kolegium powoływano na czas kadencji sejmiku. Obecnie samorządowe kolegium odwoławcze jest organem wyższego stopnia. W szczególności jest organem właściwym do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia. Kolegia są państwowymi jednostkami budżetowymi, ich działalność finansowana jest budżetu państwa. Organami kolegium są zgromadzenie ogólne oraz prezes. Prezesa powołuje premier. Kolegium ma charakter etatowy lub pozaetatowy. Etatowym członkiem może być obywatel polski, który posiada magisterskie studia prawnicze lub administracyjne. Pozaetatowi członkowie wybierani są na 6 lat. Kolegium orzeka w składzie 3-osobowym. Kontrolę nad orzecznictwem kolegium sprawuje sąd administracyjny. Kolegia są organami o charakterze quasi-sadowym. Formy współdziałania jednostek samorządu Samorząd może podejmować współdziałanie z innymi podmiotami. W formach prawa publicznego współdziałanie może polegać na tworzeniu związków i porozumień komunalnych jak i stowarzyszeń. Ustawa o samorządzie gminnym reguluje przepisy o związkach i porozumieniach międzygminnych oraz o stowarzyszeniach. Związki i porozumienia międzygminne oraz stowarzyszenia gmin W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Rady zainteresowanych gmin podejmują uchwały o utworzeniu związku. Utworzenie związku wymaga przyjęcia przez rady jego statutu. Związek nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu. Związek wykonuje zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgromadzenie związku zaś organem wykonawczym zarząd związku. W skład zgromadzenia wchodzą wójtowie gmin. Zarząd jest powoływany przez zgromadzenie. Gminy mogą zawierać także porozumienia w sprawie powierzenia jednej z nich określonych zadań. Gmina przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami. Gminy powierzające wykonanie zadania mają obowiązek udziału w kosztach realizacji zadania. Porozumienia przypomina umowę między przynajmniej dwiema gminami.
Związki, stowarzyszenia, porozumienia powiatów Podobnie jak gminy powiaty mogą tworzyć związki, stowarzyszenia, zawierać porozumienia. Związki tworzy się w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych. O utworzeniu i przystąpieniu do związki decydują rady. Związki powiatów obowiązują na tych samych zasadach co związki gmin. W skład zgromadzenia związki wchodzi po 2 reprezentantów powiatów. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów. Zarząd powoływany i odwoływany jest przez zgromadzenie. Powiaty mogą także zawierać porozumienia oraz tworzyć stowarzyszenia nie tylko z innymi powiatami, ale również z gminami i województwami.


(…)

… o niezgodności uchwały organu z prawem
orzeczenie o podjęciu uchwały budżetowej z naruszeniem prawa
uchwała regionalnej izby obrachunkowej w przedmiocie zastępczego ustalenia budżetu gminy w zakresie obowiązkowych zadań własnych i zleconych
wstrzymanie wykonania uchwały organu samorządu terytorialnego dotyczącej wykonania zadań zleconych
uchylenie uchwały organu w zakresie zadań zleconych i wydanie w to miejsce…
… i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe. Dodatkowo Sejm na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może rozwiązać organ stanowiący samorządu terytorialnego, jeżeli organ ten narusza konstytucję lub ustawy. Dzięki nowelizacji z 2001 regulacja prawna dotycząca nadzoru nad samorządem gminnym i powiatowym jest zbliżona, pewne odrębności występują w stosunku do województwa. Każdy, czyj…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz