Naczelne i centralne organy administracji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Naczelne i centralne organy administracji  - strona 1 Naczelne i centralne organy administracji  - strona 2 Naczelne i centralne organy administracji  - strona 3

Fragment notatki:

NACZELNE I CENTRALNE ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I - Organy administracji rządowej:
PREZYDENT RP - pierwszym organem administracji rządowej ze względu na pełnione funkcje administracyjne jest prezydent RP. Konstytucja określa, że prezydent RP jest najwyższym przedstawicielem RP i gwarantem ciągłości władzy państwowej, czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji RP, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności terytorium państwa.
Prezydent RP spełnia zadania i szereg kompetencji wg podstawowych sfer:
sfera zewnętrzna: sfera stosunków zagranicznych - w jej ramach prezydent RP ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych (konsulowie, ambasadorowie), przyjmuje także listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych. W zakresie współpracy międzynarodowej, prezydent RP współpracuje z prezesem RM i właściwym ministrem. sfera obrony zewnętrznej bezpieczeństwa państwa (ochrony) - w jej ramach prezydent RP pełni funkcję najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych - w czasie pokoju zwierzchnictwo to sprawuje za pośrednictwem ministra obrony narodowej, prezydent RP mianuje szefa sztabu generalnego i dowództwo do zadań sił zbrojnych. W razie bezpośredniego zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, prezydent RP na wniosek prezesa RM zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie sił zbrojnych do obrony RP.
sfera wewnętrzna (kompetencje w sferze wewnętrznego bezpieczeństwa państwa): kompetencje do wprowadzania stanu wyjątkowego w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa i bezpieczeństwa obywateli, prezydent RP na wniosek RM może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na całym terytorium państwa lub jego części. Stan wyjątkowy może być przedłużony tylko raz, za zgodą Sejmu, na czas nie dłuższy niż kolejnych 60 dni. W funkcjach związanych z bezpieczeństwem zewnętrznym i wewnętrznym państwa, prezydenta RP wspomaga Rada Bezpieczeństwa Narodowego,
funkcja prawodawcza - w ramach tej funkcji jest inicjatywa ustawodawcza, która przysługuje prezydentowi. Wydaje on rozporządzenia i zarządzenia, ale zawsze na podstawie ustaw, wydaje też tzw. akty urzędowe (większość z nich wymaga dla swej ważności kontrasygnaty prezesa RM), wydaje też akty urzędowe, które są kompetencją własną prezydenta RP (zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu, referendum ogólnokrajowego podpisanie lub odmowa podpisania ustawy, zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu i Senatu, stosowanie prawa łaski, powoływanie sędziów i cała grupa aktów personalnych - powoływanie I prezesa Sądu Najwyższego, prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, prezesa NSA, wnioskowanie do Sejmu o powołanie prezesa NBP, członków Rady Polityki Pieniężnej, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji),

(…)

… i prezesa RM.
KOMITET SPRAW OBRONNYCH RM - do jego zakresu działania należą sprawy projektów aktów normatywnych, projektów programów, analiz, sprawozdań i innych dokumentów rządowych dotyczących obronności wewnętrznej i zewnętrznej bezpieczeństwa państwa, a w szczególności: systemu obronnego państwa, przemysłu zbrojeniowego, obrotu uzbrojeniem i sprzętem specjalnym, prowadzenie badań w tej sferze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz