Nabycie spadku.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nabycie spadku. - strona 1 Nabycie spadku. - strona 2 Nabycie spadku. - strona 3

Fragment notatki:

NABYCIE SPADKU 6. Sposoby nabycia spadku Ogólne przesłanki nabycia spadku - niemożność nabycia spadku____________________ Nabycie może nastąpić tylko przez osobę powołaną (wyjątek - usucapio pro herede ) Powołanie do spadku - osobiste prawo powołanego, nie przechodziło na jego dziedziców, było nieodwołalne („semel heres, semper heres”) Dziedzice konieczni - heres necessarii  nabywali spadek ipso iure przez samo powołanie
Dziedzice dobrowolni - heredes voluntarii  nabywali spadek przez jego przyjęcie Oferowanie spadku: początkowo po śmierci spadkodawcy
od Lex Papia Poppaea - od otwarcia testamentu
za Justyniana - ponownie po smierci
Przyczyna niemożności nabycia spadku niezdolność - i n c a p a c i t a s lex Iulia de maritandis ordinibus - 18 r. p.n.e.; lex Papia et Poppaea - 9 r. n.e. nieżonaci (caelibes) - nie mogli nabyć spadku w dordze testamentu, w ustawie natomiast mogli po krewnym do 6 stopnia. bezdzietni (orbi) - nabywali tylko połowę przypadających na nich korzyści testamentowych niewiasty, które nie miały przynajmniej 3 dzieci - nie mogły nabyć spadku lub zapisu
dział tych osób przypadał osobom ustanowionym dziedzicami w testamencie, którzy posiadali dzieci, jeśli ich nie było  dział brał fiskus.
niegodność - i n d i g n i t a s odbierano to, co osoba tytułem spadkobrania otrzymała na skutek niegodności spowodowanej:
ciężkim przewinieniem w stosunku do osoby spadkodawcy
osoba taka traciła wszystko na rzecz ascendentów lub descendentów spadkodawcy lub potem na rzecz fiskusa ciężkim przewinieniem w stosunku do ostatniej woli spadkodawcy
osoba taka traciła swą część na rzecz fiskusa - fiscus uzyskiwał stanowisko dziedzica - heredis loco odebrane przysporzenie - ereptorium Usucapio pro herede_(zasiedzenie jako spadkobierca)_____________________________ Dopóki dziedzic powołany (w praktyce - heres extraneus ) nie objął po śmierci spadkodawcy w posiadanie rzeczy spadkowych, ktokolwiek mógł objąć posiadanie spadku.
Kto objął w ten sposób posiadanie i majątek posiadał przez ponad rok mógł się stać właścicielem kwirytarnym w drodze zasiedzenia .
Wymogi possessio et usucapio pro herede (posiadanie przez zasiedzenie jako spadkobierca):
tytuł prawny (pro herede possidere)
fakt jednorocznego posiadania
dobra wiara początkowo była zbyteczna
Bonorum possessor

(…)

… i jeden z nich odrzucał spadek - jego dział dzielono pomiędzy pozostałych współdziedziców
przy dziedziczeniu ustawowym po odrzuceniu spadku  powołanie osoby następnej według klas i stopni, gdy jej nie było  usucapio pro herede, gdy nikt tego nie uczynił  w posiadanie wprowadzano wierzycieli (zachodził concorsus creditorum), gdy nie było wierzycieli  rzeczy należące do spadku szły na rzecz skarbu państwa.
In iure cessio hereditatis (zbycie spadku)________________________________________
Zbycie spadku, kupno spadku, darowanie spadku - akty inter vivos
Transmisja - akt mortis causa
In iure cessio hereditatis
Akt rozporządzający
zbycie oferowanego nie nabytego jeszcze spadku
tylko w przypadku extranei heredes
dla agnatów i gentiles dziedziczących ab intestato - dla dziedziców testamentowych niemożliwe (nie chciano…
… minął - rozpisywano konkurs w celu zaspokojenia wierzycieli
za Justyniana - jeśli w okresie tempus deliberandi (1 rok) osoba nie wydała oświadczenia uważano że spadek przyjęła..
Prośba o bonorum possessio, in iure cessio hereditatis_____________________________
Nabycie bonorum possesio - następowało przez wniosek (agnitio) wystosowany do magistratury.
Pretor udzielał bonorum possessio w ciągu 100 dni, potem 1 roku naznaczając osobie powołanej tempus deliberandi
Za Justyniana - przyjęcie bonorum possessio w drodze zwykłego oświadczenia woli.
Przed nabyciem spadku osoba powołana do dziedziczenia mogła w przypadku spadku beztestamentowego przenieść własność na inną osobę w formie in iure cessio.
Po nabyciu spadku - mógł on być przeniesiony na własność innej osoby w formie zwykłego kontraktu kupna…
… współspadkobierców: Consortium (do czasów cesarstwa)
W dawnym prawie wielu sui pozostawało ze śmiercią spadkodawcy dalej we wspólnocie (consortium) - bez przeprowadzania podziału. Pierwotnie poszczególni coheredes nie mieli żadnego majątku osobistego - żaden z nich nie miał części idealnej, którą mógłby dysponować.
Coheredes mogli wydawać rozporządzenia ze skutkiem dla innych, każdemu z nich jednak przysługiwało…
… odpowiedzialności pozwanego___________________________________________
Odpowiedzialność pozwanego w sporze o spadek - Senatus Consultum Iuventianum (Iuventius Celsus)
posiadacz spadku w dobrej wierze
do litis contestatio  zwracał tylko swoje wzbogaceniem przysługiwało mu prawo retencji (zatrzymania), mógł żądać wynagrodzenia za nakłady - konieczne, pozyteczne, zbytkowne
po litis contestatio  odpowiadał za każde…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz