Nabycie i utrata własności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nabycie i utrata własności - strona 1 Nabycie i utrata własności - strona 2 Nabycie i utrata własności - strona 3

Fragment notatki:

NABYCIE I UTRATA WŁASNOŚCI
Nabycie i utrata własności — charakterystyka ogólna
nie tylko cywilnoprawne, ale i administracyjnoprawne (np. wywłaszczenie i nacjonalizacja) oraz karne (np. orzeczenie środka karnego jakim jest przepadek narzędzi, służących do popełnienia przestępstwa);
sposoby cywilnoprawne nabycia własności:
na podstawie umowy;
zasiedzenie,
przemilczenie;
zrzeczenie się własności;
w toku egzekucji sądowej, którego podstawą jest:
co do ruchomości: swoista czynność prawna;
co do nieruchomości: orzeczenie sądowe zwane przysądzeniem własności;
konstytutywne orzeczenie sądowe;
nabycie pochodne - prawo pozostaje to samo, a jedynie zmienia się podmiot (następstwo prawne);
nabycie pierwotne - nabywca nie uzyskuje prawa od dotychczasowego właściciela, gdyż ten ostatni traci je, a nabywca uzyskuje je niezależnie od niego;
konsekwencje prawne:
nabycie pierwotne - bez ograniczających je praw (z wyjątkami), a nabycie pochodne - wraz ze wszystkimi obciążającymi je prawami;
nabycie pierwotne - nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet → zasada ta nie jest nigdzie zapisana, ale znajduje potwierdzenie w licznych wyjątkach przewidzianych w kc czy w ustawach szczególnych → te wyjątki to m.in.: (1) art. 83 kc; (2) art. 169 i 170 kc; (3) rękojmia ks. wiecz.; (4) czek i weksel;
Przeniesienie własności
I. umowy zobowiązująco-rozporządzające
teoria - przeniesienie własności w drodze umowy = dwie umowy: zobowiązująca i rozporządzająca;
system niemiecki → umowa zobowiązująca nie wystarcza do przeniesienia własności;
system francuski → umowa zobowiązująca przenosi własność, tzn. wywiera podwójny skutek: obligacyjny i rzeczowy;
art. 155 kc → umowa zobowiązująca przenosi własność → wyjątki:
przepis szczególny, np. art. 157 § 2, gdy umowa zawarta jest z warunkiem lub terminem; też w przypadku prawa pierwokupu;
wola stron;
konieczna umowa rozporządzająca, gdy podstawą przeniesienia jest inne zobowiązanie niż umowa;
II. konsensualność umowy
art. 155 kc → charakter konsensualny umowy, tj. do przeniesienia własności nie są potrzebne żadne dodatkowe przesłanki jak wydane rzeczy czy wpis do księgi wieczystej; wyjątki → ruchomości:
gdy rzeczy są oznaczone co do gatunku;
gdy chodzi o rzeczy przyszłe;
gdy zbywcą jest osoba nieuprawniona, a nabywca działa w dobrej wierze;
nieruchomości - też konsensualne, więc wpis do księgi wieczystej ma jedynie charakter deklaratywny

(…)

… jest konieczną przesłanką do ustanowienia odrębnej własności lokali;
III. kauzalność
(system niemiecki → umowa abstrakcyjna) a (system francuski → umowa kauzalna);
art. 156 kc → kauzalność/zasada przyczynowości w znaczeniu materialnym, a przyczyny wymienione przykładowo (inne to np. wybudowanie budynku na czyimś gruncie, co rodzi roszczenie o przeniesienie własności);
dominujący pogląd → zasada przyczynowości dot. ogółu czynności, więc wyjątki muszą wynikać z przepisów szczególnych;
ostatnio poglądy kwestionujące w/w pogląd (min. Zaradkiewicz); też że przeniesienie własności rzeczy ruchomej jest czynnością „dyspozytywnie abstrakcyjną);
zasada przyczynowości w znaczeniu formalnym → art. 158 kc - zobowiązanie, będące podstawą przeniesienia nieruchomości musi być w akcie notarialnym wymienione  nie dot…
… wykształciła się dopuszczalność przeniesienia własności nieruchomości w formie „sądowej” → ugoda przed sądem lub sądem polubownym;
często nie przestrzegane, szczególnie w warunkach wiejskich (tzw. nieformalny obrót nieruchomościami) → patrz posiadanie;
ruchomości → brak ograniczeń co do formy, choć czasem one występują (np. kodeks morski co do tzw. statków rejestrowych);
VI. czy skutecznie można nabyć…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz