Nabycie własności - pierwotne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nabycie własności - pierwotne - strona 1 Nabycie własności - pierwotne - strona 2 Nabycie własności - pierwotne - strona 3

Fragment notatki:

Nabycie własności
pierwotne - nabycie samoistne, bez związku z innymi podmiotami (e.g. przy wyprodukowaniu rzeczy).
wytworzenie rzeczy
nabycie pożytków naturalnego - z chwilą odłączenia od rzeczy macierzystej. Co ciekawe „Ryby i inne organizmy żyjące w wodzie są jej pożytkami”
zalanie - jeśli woda płynąca na stałe zaleje dany obszar, to staje się on własności właściciela wody
nacjonalizacja - przejęcie przez Skarb Państwa określonej kategorii dóbr z mocy ustawy nacjonalizacyjnej. Ma raczej walor historyczny; obecnie nie stosuje się jej.
wywłaszczenie - przejęcie przez Skarb Państwa konkretnej rzeczy na mocy decyzji administracyjnej. Może nastąpić tylko na cel publiczny i za słusznym odszkodowaniem.
w przypadku nieruchomości - regulowane Ustawą o gospodarce nieruchomościami: decyzję wydaje starosta
w przypadku ruchomości - różne regulacje, e.g. Ustawa o ochronie dóbr kultury - możliwe jest wywłaszczenie rzeczy o walorze zabytku na mocy decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków.
sądowe orzeczenie przepadku rzeczy na rzecz Skarbu Państwa.
występuje tak w procedurze karnej, jak i cywilnej.
usucapio
przemilczenie
Jeśli ustawa przyznaje Skarbowi Państwa monopol na pewne kategorie rzeczy, to są one jego własnością ex lege. Prawo takie jest niezbywalne i może być umniejszone co najwyżej przez przyznanie użytkowania. Są to e.g. kopaliny i zwierzyna łowna.
etc. etc. etc......
pochodne - przekazanie własności jednemu podmiotowi przez inny (następstwo prawne).
przeniesienie wałsności - nabycie własności na mocy umowy (e.g. kupno-sprzedarz, darowizna etc.)
dziedziczenie
fuzja majątków:
majątki spółek - łączą się prze przejęcie bądź unię.
majątki małżonków - w drodze intercyzy. Nabywa się tu własność, ponieważ małżonek, który nie miał dotąd praw do majątku osobistego partnera, teraz nabywa na nich quasi - współwłasność.
surrogacja - zamiana rzeczy na inną, podobną, którą zwie się surrogatem.
Przeniesienie własności - istnieją dwa modele:
niemiecki - do przejęcia własności wymaga dwóch umów (etapów):
umowy obligacyjnej, która kreuje zobowiązania do dokonania czynności prawnej. Nabywca jeszcze nie nabywa własności, a tylko ekspektatywę.
umowy rzeczowej - dopiero tu następuje przeniesienie własności.
a w przypadku nieruchomości - wymaga się jeszcze wpisu do ksiąg wieczystych
francuski - do przejęcia własności wystarczy jedna umowa zobowiązująco - rozporządzająca
model polski - mieszany:
zasadą jest

(…)

…, co nie zawsze nim się opłacało. Obecnie (od 2006 r.) brak stosownej regulacji i nie wiadomo za bardzo, jak się wyzbyć własności nieruchomości.
Wniesiono projekt nowelizacji KC w tym zakresie:
forma: akt notarialny. Do zrzeczenia się własności nieruchomości wymagana jest zgoda starosty.
skutek: Nieruchomość przechodzi na Skarb Państwa.
Dzielą się na płody naturalne i części składowe rzeczy, nie będące płodami (e.g. kopaliny…
…. Jest tu wszakże wyjątek - dla nieruchomości gruntowej - można zasiedzieć jej część. Zasiedziana część działki staje się nową nieruchomością, wydzieloną z pierwotnej.
Natomiast mogą być natomiast przynależności.
Przesłanki:
dla nieruchomości:
konieczne:
posiadanie samoistne
posiadanie ciągłe (nieprzerwane) - jest ono domniemane, gdy dowiedzie się posiadanie u początku i na końcu okresu zasiedzenia
okres czasu (20…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz