Myśl polityczna idealizmu niemieckiego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Myśl polityczna idealizmu niemieckiego - strona 1 Myśl polityczna idealizmu niemieckiego - strona 2 Myśl polityczna idealizmu niemieckiego - strona 3

Fragment notatki:

Myśl polityczna idealizmu niemieckiego: Kant, Fichte, Hegel Charakterystyka ogólna refleksja polityczna czołowych przedst. idealizmu niemieckiego pozostawała w związku z warunkami społ-eko
stanowiła próbę przeciwstawienia się reakcyjnym koncepcjom feudalno-absolutystycznym
ale słabe siły młodego mieszczaństwa nie pozwalały na całkowite zerwanie ze starym porządkiem
 w rezultacie: kompromis, stonowany konserwatyzm
 filozofowie niemieccy koncentrują uwagę na przezwyciężeniu tendencji oświeceniowych, zwłaszcza materializmu metafizycznego filozofów francuskich 2 pół. XVIII w. oraz na zmniejszeniu oddziaływań rewolucji francuskiej
idealizm niemiecki - duże osiągnięcia w zakresie dynamizowania dyskusji wokół problemów poznania, moralności, postępu ujawnianiu związków między ustrojem politycznym a faktami życia społecznego Immanuel Kant (1724-1804)
pochodził z rodziny rzemieślniczej - ciężko pracował całe życia
potem został profesorem i rektorem Uniwersytetu Królewieckiego  w życiu nie wyjechał poza okolice Królewca 
Filozofia krytyczna Kanta: wiąże się z jego rozważaniami teoriopoznawczymi
rolę swojego nowego ujęcia tych kwestii porównywał do przewrotu kopernikańskiego 
Krytyka czystego rozumu” gdyby człowiek nie rodził się z wrodzonymi ideami, nie mógłby wykonać żadnego doświadczenia - krytyka koncepcji tabula rasa
wykazywał ograniczoność poznania rozumowego - wyróżniał tu:
 poznanie a priori - uwarunkowane przez pojęcia niezależne od doświadczenia, których nie można zweryfikować ani na drodze doświadczenia ani dedukcji; dzięki niemu możl. jest każde inne poznanie, są to zaszczepione w człowieku idee - np. Boga, duszy, wszechświata
 poznanie a posteriori - obejmuje treści doświadczenia
 konkluzja agnostyczna - RZECZ SAMA W SOBIE JEST NIEPOZNAWALNA Kant określał swoje stanowisko jako transcendentalny idealizm  „ Krytyka praktycznego rozumu” konstruuje podstawy protestanckiego modernizmu i koncepcji moralności opartej na wrodzonym poczuciu obowiązku
K. chciał stworzyć stałą formułę postępowania człowieka
istnienie Boga nie jest dla Kanta aktem wiary, ale rezultatem działania krytycznego rozumu
tak samo zasady moralne wypływają z innego źródła niż uznanie boskie
moralność nie zależy od jakiegokolwiek czynnika zewnętrznego, uczuć czy autorytetu
każdy człowiek zmierza do tego, żeby to co robi było zgodne z wyższym dobrem
moralność to nakaz spełniania obowiązku ze względu na sam obowiązek

(…)

… poglądom, zabezpieczy wolność osobistą, ochronę i bezstronne stosowanie praw
 są to poglądy bliskie liberalizmowi + narzucona politykom konieczność bezwzgl. przestrzegania nakazów imperatywu kategorycznego w zakresie moralności
 jest to szlachetne założenie , ale wynik z niego skłonność do przyjmowania postawy konserwatywnej - unikanie działań zbyt gwałtowanie naruszających istniejący porządek społ…
…” /np. Fryderyk II
mon. abs. może przekształcił się w mon. konstytucyjną, ale K. wyklucza, by mogło to nastąpić w drodze rewolucji
SPRZECZNOŚĆ: koncepcja ta wyklucza jego tezę o suwerenności ludowej - cała suwerenność należy do monarchy
demokracja
najgorsza, bo najbardziej skomplikowana
podst. cel i zadanie państwa: urzeczywistnianie imperatywu kategorycznego
 następuje przez zagwarantowanie triumfu…
… praktycznego rozumu, który każe uzgadniać wolną wolę własną z wolną wolą innych jednostek
przekroczenie tego nakazu oznacza naruszenie prawa i pociąga za sobą karę
kara jest niezbędnym następstwem wykonania imperatywu kategorycznego ustawy karnej
kara to zadośćuczynienie idei obrażonej sprawiedliwości
żadnej władzy nie wolno odstąpić od nakazu orzeczenia kary, gdy nastąpiło naruszenie sprawiedliwości
ale K…
… podwójnej negacji'
zaprzeczenie zaprzeczenia
 demonstruje to przy karze  jej funkcja to przywrócenie stanu sprzed przestępstwa
 kara jest celem samym w sobie, negacją negacji
HISTORIOZOFIA HEGLA
dzieje to wielka scena, na której duch absolutny w procesie bezwzględnej walki z sobą samym dochodzi do samowiedzy i zdobywa prawdziwą wolność
„Dzieje powszechne są zatem posuwającym się od szczebla do szczebla…
… w sobie, nie jest zależne od innych celów
jest filozoficzną realizacją doskonałej rozumności i wolności
jest ziemskim wcieleniem idei absolutnej
Tezy te doprowadziły Hegla do BEZGRANICZNEGO KULTU DLA ORGANIZACJI PAŃSTWOWEJ, pochłaniającej jednostkę i wszelką samodzielność.
 stąd apoteoza państwa pruskiego - jako stanowiącego szczytowy etap rozwoju społecznego
ustrój monarchiczny to „ustrój rozwiniętego rozumu”
akceptacja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz