MSG wprowadzenie

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MSG wprowadzenie - strona 1 MSG wprowadzenie - strona 2 MSG wprowadzenie - strona 3

Fragment notatki:

MSG – wykłady
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – część ekonomii zajmująca się transakcjami gospodarki
międzynarodowej.
Podział:

Handel międzynarodowy – ujęcie mikroekonomiczne

Finanse międzynarodowe – ujęcie makroekonomiczne
Nauka młoda – w okresie międzywojennym się wyłoniła z ekonomii, w Polsce od lat 60.
Przyczyna: granice państw:
~
Różne waluty ( koszty z tym związane i ryzyko związane ze zmianą kursu), ale są wyjątki, w
handlu międzynarodowym. ( strefa euro, dolaryzacja – rezygnacja z własnej waluty na rzecz
dolara i np. Salwador, Ekwador, Panama)
~
Każdy kraj prowadzi własną politykę handlową, jest egzekwowana na granicy dotyczącej
towarów importowanych (np. cła, limity ilościowe)
~
Własne przepisy prawne regulujące działalność gospodarczą – podmioty zagraniczne muszą
się dostosować, by prowadzić działalność, związane z tym koszty.
~
Odrębna polityka makroekonomiczna – różne kraje w różnych fazach cyklu koniunkturalnego,
różne otoczenie makroekonomiczne, gdy podmioty działają też poza granicami, konieczne jest
dostosowanie
~
Specyfika rynku – odrębność kultury, języka, tradycji, ale też standardy techniczne – np.
napięcie prądu, specyfika miar – dostosowanie powoduje koszty.
GOSPODARKA ŚWIATOWA – POWSTANIE, ROZWÓJ, GLOBALIZACJA
Gospodarka światowa – różnorodność organizmów, instytucji zajmujących się bezpośrednio lub
pośrednio działalnością gospodarczą połączonych powiązaniami gospodarczymi przez sieć
międzynarodowych stosunków ekonomicznych.
Elementy składowe gospodarki światowej – podmioty:
a) Przedsiębiorstwa krajowe - te które utrzymują powiązania gospodarcze z zagranicą
b) Przedsiębiorstwa międzynarodowe( korporacje transnarodowe) – produkcja za granicą
przez filie, oddziały.
c) Gospodarki narodowe w raz z instytucją państwa – ono określa prawa, charakter
działalności
d) Międzynarodowe (regionalne) ugrupowania integracyjne – bloki państw powiązanych
umowami, pakty
e) Międzynarodowe organizację gospodarcze – pośrednia działalność gospodarcza
Gospodarka światowa:
- historyczna – nie istniała zawsze, powstała gdy rozwinęły się jej elementy składowe: państwa,
organizacje, gdy zaczęły zawierać transakcje – kapitalizm, przełom 18-19 wieku
- dynamiczna – ciągłe zmiany, zanikanie, powstawanie, przeobrażanie.
GENEZA:
1) Rozwój powiązań gospodarczych w Starożytności (3500 p.n.e. – 500 n.e.) i średniowieczu (500
-1500)

Społeczny podział pracy i wymiana międzynarodowa

Lokalny nieregularny, przypadkowy charakter wymiany

Dominacja w wymianie dóbr luksusowych – ale też wyjątkowo drewno, sól itp.

Mała skala obrotów ( brak szybkich i bezpiecznych środków transportu) – wymiana lokalna
2) Budowanie rynku światowego (16-18 w.)

Rozwój manufaktur, podziału pracy, specjalizacji produkcji = rozszerzanie skali wymiany
(powszechnej konsumpcji)

Wielkie odkrycia geograficzne  rozszerzenie zasięgu wymiany

Handel nabiera cech trwałości i regularności
3) Powstanie gospodarki światowej (19 w.)

Rewolucja

(…)

… o rozwoju gospodarczym
 Wywóz kapitału z krajów uprzemysłowionych do krajów surowcowo – rolniczych – też
inwestycje w infrastrukturę, konieczna do rozwoju handlu reszta dziedzin gospodarki w tych
krajach nie byłe rozwijana – MONOKULTURA
Migracja ludności z krajów uprzemysłowionych do kolonii – przemysłowcy, bezrolni, tam
znajdowali zatrudnienie
 Polityka handlowa państw uprzemysłowionych…
… GOSPODARKI ŚWIATOWEJ
~
rewolucja informatyczna (końca XXw.) – nowoczesne środki transportu, komunikacji
~
deregulacja gospodarek, liberalizacja rynków finansowych i handlu międzynarodowego (WTO)
~
działalność korporacji transportowych (KTN), które przemieszczają za granicę olbrzymią część
towarów, kapitału i technologii
~
upadek systemu komunistycznego i gospodarki centralnie planowanej w krajach Europy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz