Możliwość stanowienia prawa miejscowego w drodze referendum

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Możliwość stanowienia prawa miejscowego w drodze referendum - strona 1 Możliwość stanowienia prawa miejscowego w drodze referendum - strona 2

Fragment notatki:


Możliwość stanowienia prawa miejscowego w drodze referendum. W doktrynie i orzecznictwie na skutek braku wyraźnego rozstrzygnięcia ustawowego ten problem trzeba było rozstrzygnąć. Zdecydowana większość autorów opowiada się za niedopuszczalnością możliwości stanowienia prawa miejscowego w drodze referendum. Argumenty przemawiające za tym stanowiskiem to: a) kompetencje do stanowienia prawa miejscowego mają organy jednostek samorządu terytorialnego, a referendum nie jest takim organem.
b) nie można interpretować rozszerzająco konstytucyjnych uregulowań, bowiem koncepcja źródeł prawa sformułowana w konstytucji ma ch. zamknięty i nie można tych źródeł poszerzać droga wykładni językowej. Te dwa argumenty wzajemnie siebie dopełniające są wystarczające zdaniem prof. Dąbek dla odrzucenia poglądu zgodnie z którym można stanowić w drodze referendum akty prawa miejscowego. Mieszkańcy gminy legitymizują te akty w drodze demokracji pośredniej dokonując wyboru organów stanowiących . Po za tym ustawy ustrojowe w sposób definitywny przesądzają o wyłącznej właściwości rad i sejmików i ta kompetencja nie może być interpretowana rozszerzająco. Jest też oczywiście i pogląd przeciwny i jako uzasadnienie wskazuje się okoliczność, ze poprzednia interpretacja pozostaje w sprzeczności a art. 2 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym, z którego wynika prawo do referendum do rozstrzygania spraw dot. wspólnoty mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji organów tej wspólnoty. Ten pogląd zakłada, że w drodze referendum w zakresie spraw związanych z zadaniami i kompetencjami organów tej wspólnoty można stanowić prawo miejscowe w drodze referendum. Ten pogląd jest oczywiście błędny, i to nie tylko dlatego, że pani Dębek tak twierdzi, ale i z kilku innych przyczyn, albowiem: W przypadku ustanowienia prawa miejscowego przez referendum nie ma możliwości zrealizowania przez organy nadzoru przewidzianych w ustawach samorządowych ustrojowych uprawnień nadzorczych co z kolei powodowałoby , ze adresaci lokalnej legislacji pozbawieni byliby ochrony przed sprzecznym z konstrukcją i ustawami prawem miejscowym, bowiem ani wojewodzie ani RIO nie przysługiwałyby określone środki nadzorcze . Wątpliwa jest też możliwość zaskarżenia prawa miejscowego stanowiącego w drodze referendum lokalnego w trybie skargi powszechnej. Pozbawiono by w ten sposób mieszkańców prawa do kwestionowania legalności tych aktów pozbawiono by w zasadzie w ten sposób mieszkańców możliwości korzystania z przysługujących konstytucyjnie gwarancji praworządności. Pogląd o nie dopuszczalności prawa miejscowego w drodze referendum lokalnego jest zgodny z założeniami europejskiej karty samorządu lokalnego. Karta oddaje wykonywanie kompetencji społeczności lokalnej, ale wykonywanie tych kompetencji należy do organów reprezentujących społeczność lokalną- zasadniczo do rad, sejmików. Europejska karta samorządu lokalnego nie wymaga zagwarantowania społeczności lokalnej prawa do referendum pozostawiając ten problem ustawodawstwu wewnętrznemu. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz