Motywowanie w przedsiębiorstwie ZZL

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 5789
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Motywowanie w przedsiębiorstwie ZZL - strona 1 Motywowanie w przedsiębiorstwie ZZL - strona 2 Motywowanie w przedsiębiorstwie ZZL - strona 3

Fragment notatki:

5-stronicowa notatka w postaci pracy z zarządzania zasobami ludzkimi, której tematem jest motywowanie w przedsiębiorstwie. W treści pracy pojawiają się między innymi następujące tematy: kwalifikacje i motywacja, rola menedżera w motywowaniu pracowników, identyfikowanie się z firmą, samorealizacja, podejście behawioralne, psychodynamiczne oraz poznawcze, bodźce zewnętrzne, dodatnie, ujemne, potrzeby, emocje, rola informacji, struktura informacji, zaspokajanie potrzeb, Zdzisław Jasiński, interakcja miedzy kierującym a podwładnymi, środki motywacyjne, środki przymusu, zachęty i perswazji, kryterium wyboru środków, teoria oczekiwań Vrooma, integracyjny model Lawlera i Portera, hierarchia potrzeb A. Maslow, potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, miłości i przynależności, uznania, samorealizacji, teoria dwuczynnikowa, F. Herzberg, system karania.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
MOTYWOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Istnieją dwa bardzo ważne czynniki wpływające na zachowania w organizacji: kwalifikacje i motywacja. Znaczenie kwalifikacji jest zrozumiałe. Znaczenie motywacji natomiast warte jest według mnie rozważenia. Ma ona znaczący wpływ na wyniki naszej firmy. W dobie postępu technicznego, nieustannego wprowadzania nowych technologii, pracownik jest największą wartością przedsiębiorstwa XXI wieku. Nowoczesny menedżer zdaje sobie z tego sprawę szczególną wagę przywiązując do motywowania pracowników. Dobrze umotywowany pracownik jest zadowolony z pracy, identyfikuje się z firmą, która zaspokaja jego potrzeby nie tylko materialne, ale również tzw. potrzeby wyższe, jak np. potrzeba samorealizacji. Taki pracownik jest wydajny - jego praca przynosi znaczne korzyści firmie. Mamy tu do czynienia ze sprzężeniem zwrotnym, z którego korzyści odnoszą obie strony - przedsiębiorstwo i pracownik. Motywacja jest to układ motywów ludzkiego postępowania - przedmiot badań wielu nauk (psychologii, socjologii, i innych). Odróżnia się trwałą strukturą motywacyjną, która nadaje ogólny kierunek ludzkiemu postępowaniu, od aktualnej motywacji, wywołującej określone zachowanie w danym kontekście sytuacyjnym. Motywacja rozumiana jest jako wewnętrzny mechanizm, który uruchamia i organizuje ludzkie zachowanie oraz kieruje na osiągnięcie celu. Rodzaje motywacji są klasyfikowane wg potrzeb i pragnień ludzkich. Problematyka motywacji jest przedmiotem zainteresowania szczególnie psychologii. W psychologii można wyróżnić trzy główne podejścia do motywacji: behawioralne, psychodynamiczne oraz poznawcze. W podejściu behawioralnym decydujące znaczenie w wyjaśnianiu zachowań człowieka przypisuje się czynnikom zewnętrznym. Zachowania ludzi są reakcjami na bodźce oddziaływujące na nich z otoczenia. Bodźce zewnętrzne dzielimy na dodatnie i ujemne. Pierwsze nazywane są nagrodami, drugie natomiast karami. Nagradzane zachowania człowieka ulegają utrwaleniu, a karane osłabieniu i eliminacji. Badania prowadzone przez behawiorystów wywarły duży wpływ na praktykę zarządzania, umożliwiły budowę bardziej racjonalnych systemów nagradzania i karania. Podejście psychodynamiczne akcentuje rolę wewnętrznych wyznaczników w zachowaniach człowieka, szczególnie potrzeb i emocji. Przedstawiciele podejścia poznawczego zwrócili uwagę na role informacji jako czynnika motywującego. Ich zdaniem, to właśnie zakres i struktura posiadanych przez człowieka informacji o rzeczywistości decydują o jego zachowaniu się. Podejście do motywacji od strony teorii treści koncentruje się na pierwszej części procesu motywowani

(…)

… się ona ze zmianą postaw, nawyków i odczuć. Zakłada partnerstwo kierującego i podwładnego. Cele i zadania są uwzględniane, a nienarzucane z góry. Perswazja pozbawiona jest elementu nakazu. Odwołuje się do motywacji wewnętrznej. Ma charakter emocjonalny lub racjonalny. Kryterium wyboru środka lub środków motywacyjnych powinna być zawsze skuteczność oddziaływania motywacyjnego.
Z pośród znanych teorii motywacji…
… napędową ich aktywności zawodowej. Istotne znaczenie ma sam fakt posiadania pracy, związane z nią wynagrodzenie oraz zapewnienie bezpiecznych warunków realizacji organizacyjnych zadań. Stwierdzono, że umiarkowana obawa o utratę pracy wpływa pozytywnie na wielkość i jakość uzyskania efektów.
Poziom III. Potrzeby miłości i przynależności. Kiedy człowiek jest głodny lub czuje się zagrożony, może myśleć…
… prowadzi do pożądanych nagród. Praco­wnik, który zna standardy wykonania pracy, posiada system zinter­nalizowanej informacji zwrotnej pozwalającej mu na autoocenę włas­nego poziomu wykonania zadań System karania. Karanie jest jednym z często używanych, zwłaszcza przez polskich menadżerów, środków motywowania. Uważa się, że kara będąc odwrotnością nagrody, spowoduje zmianę zachowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz