Motywacja w miejscu pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Motywacja w miejscu pracy - strona 1 Motywacja w miejscu pracy - strona 2 Motywacja w miejscu pracy - strona 3

Fragment notatki:

„Motywacja w miejscu pracy„ Często wyróżnia się trzy elementy motywacji, które zdefiniowali Arnold, Robertson i Cooper: kierunek, wysiłek i wytrwałość.
Według McGregora menedżerowie wyznają jedną z dwóch ideologii dotyczących motywacji pracowników. Określa się je mianem teorii X i teorii Y.
W teorii X zakłada się, że pracownicy są z natury leniwi i nie lubią pracy, a zatem należy ich do niej zmuszać i kontrolować ich za pomocą kombinacji nagród i kar.
Teoria Y głosi, że pracownicy mają psychiczną potrzebę pracy, dążą do osiągnięć i chcą brać na siebie odpowiedzialność. Te dwa podejścia znalazły odzwierciedlenie w rozmaitych teoriach motywacji zawodowej.
Psychologowie zaproponowali wiele teorii motywacji do pracy.
Muchinsky wyróżnia trzy typy teorii motywacji:
Ludzie są motywowani przez czynniki wewnętrzne (teoria potrzeb),
Ludzie są racjonalni (teoria oczekiwań oraz teoria wyznaczania celów),
Ludzi motywują czynniki zewnętrzne (teoria sprawiedliwości).
Teorie motywacji do pracy dzielą się na:
Teorie treści: Oparte na ogólnych koncepcjach motywacji
Oparte na badaniach nad bezrobotnymi
Oparte na badaniach nad zachowaniami pracowników
Teorie procesu: nacisk na motywację
nacisk na zadowolenie z pracy
TEORIE TREŚCI ZWIĄZANE Z OGÓLNYMI KONCEPCJAMI MOTYW ACJI: TEORIA MASLOWA Maslow sformułował koncepcję hierarchii potrzeb. Na dole owej hierarchii znajdują się potrzeby fizjologiczne, które warunkują prawidłowe funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Obejmują one między innymi: pożywienie, wypoczynek, sen, ochronę przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi.
Następnie są potrzeby bezpieczeństwa i ochrony, które mogą być rozumiane dość szeroko. Obejmują bowiem zarówno dążenie do bezpieczeństwa osobistego (obawa przed wojną, napadem, rabunkiem), jak i socjalnego (obawa przed pogarszaniem się sytuacji materialnej). W obszarze zawodowym potrzeby te przejawiają się w postaci obaw przed utratą pracy, obniżeniem zarobków.
Później są potrzeby społeczne obejmujące chęć przynależności do grupy, bycia przez nią akceptowanym, miłości.
Wyżej są potrzeby psychologiczne:
społeczne uznanie i prestiż,
osiągnięcie i szacunek dla samego siebie,
władzę i autonomię
Na szczycie znajdują się potrzeby samorealizacji.
Hierarchiczny układ oznacza, że potrzeby wyższego rzędu mogą zostać zaspokojone dopiero po zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu. Krytycy teorii Maslowa wymieniają między innymi następujące słabości tego ujęcia:


(…)

… do życia (potrzeba jawna), ale także zaspokaja jego utajnione potrzeby nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych, osiągania i zachowywania wysokiego status w społeczności, poczucia celowości i struktur czasowej.
TEORIE TREŚCI OPARTE NA WYNIKACH BADAŃ NAD ZACHOWANIAMI PRACONIKÓW
TEORIA MAYO
Sformułował swoją teorię na podstawie wyników badań nad zachowania pracowników w grupach, które utworzono…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz