Montaż elementów stawianych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Montaż elementów stawianych - strona 1 Montaż elementów stawianych - strona 2 Montaż elementów stawianych - strona 3

Fragment notatki:

Montaż elementów stawianych
Elementy stawiane to slupy, ramy i elementy ścian. Montaż tych elementów obejmuje nastę­pujące czynności: wyznaczenie położenia ele­mentu w budowli, przygotowanie złącza, pod­wieszenie elementu na haku maszyny monta­żowej, ustawienie, tymczasowe zamocowanie i rektyfikację położenia elementu, wykonanie złącza stałego.
Montaż słupów. Trzeba pamiętać, że montaż słupów może się odbywać przez całkowite za­wieszenie na haku, obrót lub obrót z nasuwa­niem. Montaż przez obrót stosuje się obecnie niezmiernie rzadko.
Przy montażu słupa przez całkowite zawie­szenie na haku maszyny montażowej należy w ramach przygotowań oczyścić element, za­znaczyć jego oś na powierzchniach bocznych oraz zaczepić uchwyty do mocowania odciągów lub zastrzałów. Przygotowanie miejsca zmon­towania słupa polega na naniesieniu przebie­gu osi budowli, wg których będzie nastawiany slup, sprawdzeniu rzędnej powierzchni wspor­czej słupa i ewentualnym dopasowaniu przekła­dek korekcyjnych.
Podczas podnoszenia słupa są czasem niezbęd­ne pewne czynności pomocnicze, np. obróce­nie elementu z pozycji składowania do pozycji montażowej (wykonywane na ogół za pomocą specjalnego urządzenia zwanego obrotnicą) lub dodatkowe usztywnienie słupa bardzo smukłe­go, który bez tego zabiegu nie mógłby przenieść obciążeń montażowych. Przebieg operacji podnoszenia słupa zależy w pewnym stopniu od rodzaju żurawia. Jeżeli nie można zmieniać wysięgu żurawia pod ob­ciążeniem, to należy spełnić warunek, by fun­dament, punkt zaczepienia zawiesia montażo­wego na słupie i dolny koniec słupa przed jego umieszczeniem znajdowały się na jednym okrę­gu, którego środkiem jest oś obrotu żurawia (rys. 10.43a). Po umieszczeniu słupa naprowa dza się go na miejsce montażu, opuszcza i pro­wizorycznie mocuje. Jeżeli slup jest ustawia­ny w stopie kielichowej, to jego prowizorycz­ne zamocowanie polega na wbiciu co najmniej sześciu klinów z twardego drewna w szczeliny między ściankami kielicha stopy a powierzch­niami bocznymi słupa (rys.. 10.43b). Pobijając i luzując odpowiednie kliny, można słup ustawić dokładnie w planie i wstępnie go spionować. Słupy niskie (do 4 m) powinny być przytrzy­mywane przynajmniej trzema rozporami mon­tażowymi, a słupy wysokie (powyżej 4 m) -czterema rozporami montażowymi lub czterema odciągami. Uchwyty dolne zastrzałów i odcią­gów trzeba montować tak, by kąt między osią stężenia a poziomem nie był większy niż 55°. Uchwyty górne rozpór i obejm do mocowania odciągów powinny znajdować się nie niżej niż na poziomie 0,6 wysokości słupa. Czasami zamiast prowizorycznego zamocowa­nia słupa klinami podczas montażu wykorzy­stuje się konduktory (rys. 10.31), ale ze wzglę­du na uciążliwości związane z przestawieniem tych urządzeń, czyni się to bardzo rzadko. Znacznie częściej natomiast do montażu słupów wyższych kondygnacji budynków wielokondy­gnacyjnych wykorzystuje się opaski centrujące (rys. 10.32), w których rolę klinów spełniają śruby zaciskowe. Po prowizorycznym zamoco­waniu i dokładnej rektyfikacji słup można zlu­zować z haka maszyny montującej i przystąpić do wykonania połączenia trwałego. Słupy o masie ponad 10 t montuje się nie­kiedy przez nasuwanie dolnego końca słupa (rys. 10.44). Żuraw ustawia się na stanowisku tak, by jego hak znajdował się nad osią funda­mentu. Dzięki temu praca maszyny ogranicza się do podnoszenia ładunku bez obrotu. Ko­nieczność wykonania niewielkiego obrotu może ewentualnie wystąpić po doprowadzeniu słupa do pozycji pionowej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz