Monarchia stanowa - sądownictwo królewskie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Monarchia stanowa - sądownictwo królewskie - strona 1 Monarchia stanowa - sądownictwo królewskie - strona 2

Fragment notatki:

SĄDOWNICTWO KRÓLEWSKIE FRANCJA: prewoci - sądy I inst. w drobnych sprawach cyw. i kar., sąd odwoławczy od wyroków niższych sądów senioralnych baliwowie - odwołania od sądów prewotalnych i wyższych senioralnych, w I instancji zas sprawy królewskie namiestnicy - od XV wieku przejęli komp. sąd. baliwów - jeden dla spraw cywilnych, jeden dla karnych Parlament w Paryżu - od XIII w. najwyższy sąd królewski, skład ustalony od XIV w.: 78 radców: 44 duchownych i 34 wieckich, mianowani dożywotnio przez króla potem kooptacja; składał się z 4 izb: Izba Wielka (Rozpraw) - instancja odwoławcza od baliwów i prewota Paryża, sąd I i ostatniej instancji zarazem w sprawach: obrazy majestatu króla, niektórych osób prawnych, dóbr królewskich i apandaży, p-stw popełnianych przez parów i członków sądów najwyższych (karne i cywilne) Izba Wieżyczki - do XVI w. komisja Izby Wielkiej do spraw karnych zagrożonych karą śmierci, od XVI w. apelacje w sprawach karnych Izba Dochodzeń - sporządzanie projektu wyroku, który miała wydać Izba Wielka, od XVI orzekała niezależnie Izba Skarg - najpierw komisja decydująca o przekazaniu złożonych do króla skarg właściwym sądom, potem sama wydawała orzeczenia, od których przysługiwało odwołanie do Izby Wielkiej
ANGLIA: NAJWYŻSZE TRYBUNAŁY KRÓLEWSKIE (siedziba - Westminster): Sąd Spraw Pospolitych - od Henryka II 5 sędziów, sprawy cywilne z wyjątkiem tych dotyczących uprawnień Korony, Sąd Ławy Królewskiej - przewodniczący + 3 sędziów, sprawy karne osób posiadających przywilej rozp. ich sporów przez króla, cywilne naruszające mir królewski, dotyczące interesów korony Sąd Exchequeru - w XIII w., przewodniczący (baron główny) + 3 sędziów baronów, był to sąd skarbowy - rozpatrywał skargi w sprawach fiskalnych skierowane przeciw koronie Sąd Kanclerski - na czele Lord Kanclerz, podlegało mu 6 sędziów i nadzorca zwojów, ponadto 6 pisarzy, postępowanie uproszczone, sądzono bez ławy przysięgłych cechy NTK: sesje odbywały się 4 razy w roku, sędziowie królewscy ponadto objeżdżali kraj jako sądy koronne delegowane SĄDY LOKALNE: strażnicy pokoju - ściganie osób naruszających mir i przekazanie ich szeryfowi / sędziom delegowanym, od 1328 sądownictwo karne, od XIV w. strażnicy pokoju przekształcili się w sędziów pokoju - 6 w każdym hrabstwie, od 1390 8, mianowani przez króla sądy przysięgłych - rozwijały się od XIII w., przysięgli rekrutowali się spośród właścicieli ziemskich mających pewien dochód i dobrą opinię, formowano z nich ławy: Ława Wielka - 23 przysięgłych, wstępne badanie sprawy, celem stwierdzenia istnienia podstaw do oskarżenia - decyzja zapadała większością głosów (umorzenie / skierowanie sprawy do Ławy Małej)

(…)


Szwecja - tingi - sądy lokalne, sąd królewski - pod koniec XII w., apelacje od sądów lokalnych, pewne spr. w I instancji
Rosja - sądownictwo niższe - samorząd gubny i ziemski + wojewodowie; wyższe sądownictwo: car - sprawy osób posiadających przywilej rozpozn. ich spraw przez władcę; Duma Bojarska - sprawy w I inst., odwołania od niższych sądów; prikazy - rozstrzyganie spraw o charakterze resortowym…
… Ławie pytana
Ława Mała dla spraw cywilnych - podobnie jak powyższa, ale decydowała o istniejącym stanie faktycznym
POZOSTAŁE KRAJE EUROPEJSKIE:
Kastylia - Audiencia - najwyższy organ sądowy od 1371, najpierw 7 sędziów (oidores), potem 10, miała najpierw charakter wędrowny, od 1442 zmieniła nazwę na Kancelarię i miała siedzibę w Valladolid
Portugalia - nadsędziowie (sobrejuizes) i sędziowie (ouvidores)k…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz