modelowanie symulacyjne - pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
modelowanie symulacyjne - pytania - strona 1 modelowanie symulacyjne - pytania - strona 2

Fragment notatki:

Zagadnienia metodologii modelowania symulacyjnego
Jaki jest cel stosowania symulacji (modeli symulacyjnych)?
Podaj zalety symulacji jako metody rozwiązywania problemów.
Podaj wady i ograniczenia symulacji jako metody rozwiązywania problemów.
Podaj definicję uogólnioną symulacji oraz definicję szczegółową T.H.Naylora.
Jakie stanowiska filozoficzne przyjmowane są w modelowaniu symulacyjnym?
Wyjaśnij zastosowanie modelowania symulacyjnego w koncepcji i modelu „Ice Berg” badań systemowych i myślenia systemowego.
Co jest podstawą określeń symulacji ciągłej i dyskretnej?
Jakie są różnice pomiędzy symulacją ciągłą a dyskretną (przedmiot modelowania, atrybuty obiektów, odwzorowanie upływu czasu, regulaminy kolejkowe, marszruty, badane statystyki, zastosowanie)?
Co to jest symulacja hybrydowa?
Opisz sposoby odwzorowania zjawiska upływu czasu rzeczywistego w symulacji (ciągłej, dyskretnej).
Podaj etapy modelowania symulacyjnego i krótko je scharakteryzuj.
Co to jest weryfikacja i walidacja modelu symulacyjnego i jakie są ich relacje z celem symulacji, modelem i środowiskiem eksperymentu?
Jakie znasz metody i techniki weryfikacji modeli symulacyjnych?
Co to jest planowanie (projektowanie) eksperymentu, w jakim celu jest stosowane i jakie znasz metody planowania eksperymentu symulacyjnego?
Co to jest symulator? Jaka jest różnica pomiędzy modelem symulacyjnym a symulatorem?
Symulacja ciągła
Podaj podstawowe założenia metody J.W.Forrestera modelowania dynamiki systemów (metody SD).
Podaj podstawowe paradygmaty modelowania istniejące w metodzie J.W.Forrestera modelowania dynamiki systemów (metody SD).
Co to są związki przyczynowo-skutkowe i pętle sprzężeń zwrotnych w modelach SD?
Co to jest dodatnie sprzężenie zwrotne i jaka jest dynamika zmiennych stanu tego sprzężenia?
Co to jest ujemne sprzężenie zwrotne i jaka jest dynamika zmiennych stanu tego sprzężenia?
Czy układ z dodatnim sprzężeniem zwrotnym jest układem dążącym do stanu ustalonego?
Czy układ z ujemnym sprzężeniem zwrotnym jest układem dążącym do stanu ustalonego?
W jaki sposób można określić polaryzację (znak sumaryczny sprzężenia) w pętli sprzężenia zwrotnego w modelu budowanym z użyciem metody SD?
Jakie znasz typy (wzorce) zachowań systemów dynamicznych?
W jaki sposób odwzorowuje się opóźnienia systemów w modelach SD?
Podaj podstawowe elementy i notację (symbole graficzne) metody SD.
Wymień znane Ci języki i systemy symulacyjne do budowy modeli symulacji ciągłej.


(…)

… transakcji, obliczanie statystyk kolejkowych, rozdział probabilistyczny lub warunkowy marszruty, badanie statusu stanowiska lub kolejki).
Co to jest metoda Monte Carlo i jakie ma zastosowanie w symulacji dyskretnej?
Przykład praktyczny zastosowania metody Monte Carlo w modelu z próbkowaniem statystycznym lub z symulacją dyskretną - projekt użycia arkusza kalkulacyjnego do rozwiązania problemu decyzyjnego.
W jaki sposób są generowane liczby pseudolosowe w liniowym, kongruentnym generatorze liczb losowych rozkładu równomiernego?
Wyjaśnij, dlaczego zmienne losowe o rozkładzie równomiernym mają istotne zastosowanie w dyskretnej symulacji stochastycznej?
Jakie znasz metody eliminacji wpływu warunków początkowych w symulacji stochastycznej?
Jaka jest różnica pomiędzy replikacją (przebiegiem) a eksperymentem w symulacji…
… symulacyjnych SD?
Jaka jest dynamika zmian poziomu zasobu źródłowego i zasobu akumulacyjnego?
Jakie metody całkowania numerycznego są stosowane w symulacji metodą SD?. Podaj algorytmy.
Jakie znasz metody doboru kroku symulacji DT w modelach SD? Podaj zasady doboru wartości DT.
Jakie znasz sposoby wprowadzania ograniczeń pojemnościowych w modelach SD?
Co to jest równowaga dynamiczna i równowaga statyczna modelu systemu dynamicznego?
Przykład praktyczny modelowania SD - model symulacyjny układu z ujemnym lub dodatnim sprzężeniem zwrotnym 1. lub 2. rzędu z obliczeniem warunków równowagi dynamicznej i doborem kroku DT.
Symulacja dyskretna
Jakie są różnice pomiędzy zdarzeniem, działaniem a procesem w symulacji dyskretnej?
Jakie podstawowe typy zdarzeń występują w symulacyjnych modelach dyskretnych?
Jakie znasz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz