Modele systemów finansowych na świecie - Finansowanie przedsiębiorstw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele systemów finansowych na świecie - Finansowanie przedsiębiorstw - strona 1 Modele systemów finansowych na świecie - Finansowanie przedsiębiorstw - strona 2 Modele systemów finansowych na świecie - Finansowanie przedsiębiorstw - strona 3

Fragment notatki:

MODELE SYSTEMÓW FINANSOWYCH NA ŚWIECIE SYSTEM OPARTY NA RYNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SYSTEM BANOWKY ZORIENTOWANY F I N A N S O W A N I E P R Z E D S I Ę B I O R S T W
duże znaczenie finansowania wewnętrznego
finansowanie zewnętrzne za pośrednictwem rynków kapitałowych
nacisk na pasywne, krótkoterminowe stosunki między instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami
brak udziałów banków w kapitale przedsiębiorstw
duże znaczenie finansowania zewnętrznego
finansowanie zewnętrzne oparte na indywidualnie racjonalnych kredytach
nacisk na długookresowe, aktywne bliskie stosunki między instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami
udziały banków w kapitale przedsiębiorstw
T Y P Y I R O L A I N S T Y T U C J I F I N A N S O W Y C H
wysoki stopień specjalizacji instytucji
banki nastawione na krótkoterminową działalność kredytową
duża skłonność do tworzenia innowacji finansowych
niski stopień specjalizacji instytucji
banki uniwersalne, nastawione na długoterminową działalność kredytową
mniejsza skłonność do tworzenia innowacji finansowych
R Y N K I P A P I E R Ó W W A R T O Ś C I O W Y C H
bardziej rozwinięte
mniej rozwinięte
P O L I T Y K A B A N K U C E N T R A L N E G O
operacje otwartego rynku
działalność refinansowa
M E C H A N I Z M P Ł A T N I C Z Y
transfery debetowe (czeki)
izby rozliczeniowe
transfery kredytowe
poczta
FUNKCJE BANKÓW funkcja transakcyjna
funkcja transformacyjna
Ad. a) Bank jest pośrednikiem finansowym dysponującym usługami związanymi z przyjmowaniem i udostępnianiem kapitału, kojarzy w ten sposób podaż kapitału i popyt na inwestycje kapitałowe.
Ad. b) Bank jest pośrednikiem finansowym między różniącymi się strukturami podaży kapitału i popytu na kapitał. Dokonując transformacji tych struktur, doprowadza do ich zrównoważenia.
Funkcja transformacyjna : transformacja informacji,
transformacja wielkości środków pieniężnych - wiąże się z brakiem zgodności między sumą środków pieniężnych oferowaną przez ich posiadacza, a sumą potrzebną dla poszukującego posiadacza,
transformacja terminu - posiadacze chcą ulokować swoje środki na krótsze terminy, a poszukujący chcą go otrzymać na dłuższe terminy (możliwe dzięki prolongacji wpływów lub ich substytucji, likwidacji części aktywów oraz wykorzystaniu pomocy zewnętrznej),
transformacja ryzyka - bank dywersyfikuje ryzyko między wiele podmiotów. Ryzyko związane np. z kredytem, banki dywersyfikują tak, że całkowite ryzyko ich portfela aktywów jest mniejsze niż suma pojedynczych ryzyk dla poszczególnych komponentów portfela,


(…)

kredytów hipotecznych oraz refinansowaniu tej działalności na rynku kapitałowym za pomocą specjalnych papierów wartościowych (listów zastawnych).
Banki depozytowo-kredytowe koncentrują się na działalności kredytowej i rozliczeniowej.
Główne tendencje rozwojowe na rynku finansowym
globalizacja
rozwój nowych technologii
liberalizacja
informatycznych i telekomunikacyjnych
dezintermediacja
Globalizacja - postępująca integracja krajowych rynków finansowych w jeden rynek ogólnoświatowy.
Liberalizacja i deregulacja - celowe znoszenie przez władze ograniczeń w funkcjonowaniu rynków finansowych.
Dezintermediacja - odpośredniczenie - rozwój bezpośrednich kontaktów między dużymi pożyczkobiorcami i dysponentami dużych kapitałów.
W alokacji kapitału w Polsce dominuje sektor bankowy. Rozwój gospodarki Polski w dużej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz