Modele nadzorów - ściąga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2702
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele nadzorów - ściąga  - strona 1 Modele nadzorów - ściąga  - strona 2

Fragment notatki:

Jerzemowska. Notatka składa się z 2 stron.
TEST I TEST I 1. Wymień 3 cechy różniące klasyczne modele nadzoru korporacyjnego Anglo-amerykański Kontynentalno-japoński : a)własność akcji :AArozproszona, KJ skoncentrowana b)struktura zarządu AA-jednowarstwowa KJ-dwuwarstwowa c) wpływ zarządu AA-duże, KJ- małe d) Rynek kontroli spółek AA-aktywny KJ- słaby e) Księgowość, wymogi jawności AA- surowe KJ-mniej surowe f) ochrona akcjonariuszy AA-ważna KJ- mniej istotna 2. Według jakiej zasady wdrażane są kodeksy dobrych praktyk? W jakim kraju została ona sformułowana? Wielka Brytania: 'Comply or explain' - dostosuj się albo wyjaśnij. Według prawa "miękkiego" przedsiębiorstwa mają swobodę w decydowaniu, czy będą przestrzegać daną praktykę. Jeśli nie będą chciały jej przestrzegać muszą wyjaśnić dlaczego podjęły taką decyzję. 3. Struktura rady dyrektorów? - Dyrektor zarządzający - Komitet zarządzająy 4. Źródło konfliktów agencyjnych? konflikt Pryncypał - Agent (akcjonariusze vs. menedżerowie) Menedżerowie mają skłonność do maksymalizacji własnych korzyści kosztem właścicieli. Akcjonariusze (właściciele) nie mogą skutecznie monitorować działań menedżerów, którzy mogą wykorzystywać aktywa firmy do realizacji własnych celów kosztem akcjonariuszy. 5. W jaki sposób spółki informują o stosowaniu dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego? Zamieszczają Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego na stronie internetowej spółki. 6. Wymień 2 bańki spekulacyjne. Gdzie i kiedy miały one miejsce? Mania Tulipanowa (Krach tulipanowy) - Holandia XVII w. 1634 - 1637 r. South Sea Bubble (Kompania Mórz Południowych) - Wielka Brytania 1711 - 1720 r. 7. Podaj przykłady przywilejów finansowych menedżerów - Pencja podstawowa -premia - Akcje - Opcje akcyjne 8. Wymień 2 przykładowe zadania komitetu audyt u - Weryfikacja i ocena sprawozdań finansowych przed ich publikacją. - Weryfikacja i ocena wewnętrznego systemu kontroli firmy (pozwalającego wykrywać błędy, bądź oszustwa księgowe i finansowe). - Aprobowanie zmian istotnych zasad rachunkowości. - Stała obcerwacja działalności audytu wewnętrznego i zewnętrznego spółki. - Kolmitet audytu powinien dążyć do współpracy z audytorami (wzajemna komunikacja). ZADANIA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH: - Sprawdzanie dokładności zapisów księgowych - Zapewnianie zgodności z regulacjami rachunkowości - Nadzorowanie finansowych i operacyjnych procedur w firmie - Wyktywanie oszustw 9. Podaj dwa sposoby pomniejszania konfliktów pomiędzy właścicielami, a menedżerami spółki Zachęty - połączenie zachęt dla menedżerów z interesami akcjonariuszy (np. akcje i opcje na akcje). Monitoring - tworzenie mechanizmów monitorowania zachowań menedżerów. 10. Który z kolei kodeks dobrych praktyk obowiązuje w Polsce? Ile dobrych praktyk wymienia? Pierwszy zbiór zasad - "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2002"

(…)

… -Scentralizowane zarządzanie -Organizacja i odpowiedzialność inwestorów -Swoboda przepływu kapitałów -Cechy wynikające z uzyskania osobowości prawnej, czyli siły wynikające z atrybutów firmy i celów jej działania 4.Wymień obowiązujące polskie dobre praktyki (zasady) nadzoru korporacyjnego -Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych -Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych -Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych -Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy 5.Podaj 2 przykłady uprawnień akcjonariuszy -prawo do dywidendy -prawo głosu na walnym zgromadzeniu- prawo do rozporządzania akcją (w tym prawo zbycia) -prawo do udziału w masie likwidacyjnej - prawo poboru (pierwszeństwo wykupu nowych akcji) 6.Jakie komitety zaleca się tworzyć w ramach rady dyrektorów? -Audytu…
… a)Rada nadzorcza - (organ nadzorczy) sprawowanie nadzoru nad działalnością swej spółką we wszystkich jej dziedzinach. Powoływanie i odwoływanie członków zarządu. Rada nie ma prawa wydawać poleceń wobec zarządu spółki. Zajmuje się przede wszystkim kontrolą i oceną sprawozdań.b)Zarząd - zajmuje się prowadzeniem i reprezentacją spółki c)WZA - jako organ uchwałodawczy. 10.Czy można postawić znak równości
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz