Model Heckschera-Ohlina - część I-zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model Heckschera-Ohlina - część I-zadania - strona 1 Model Heckschera-Ohlina - część I-zadania - strona 2

Fragment notatki:

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne
WNE UW, 2007/08
Temat 9: Model Heckschera-Ohlina - część I
Zadanie 1
Przypuśćmy, że jakiś kraj wytwarza wino (W) i ser (C) zużywając posiadany zasób 400 jednostek pracy (roboczogodzin) (L) i 600 jednostek ziemi (T). Wyprodukowanie jednego litra wina
wymaga 10 jednostek pracy oraz 5 jednostek ziemi, zaś jednego kilograma sera — 4 jednostek
pracy i 8 jednostek ziemi.
(a) Który czynnik używany jest w sposób intensywny przy produkcji sera, a który przy
produkcji wina?
(b) Przedstaw na wykresie ograniczenia ze strony każdego czynnika produkcji i wyznacz
zbiór możliwości produkcyjnych.
(c) Sformułuj założenia modelu HO. W świetle tych założeń, wyznacz wielkość produkcji
wina i sera w równowadze.
(d) Jak na kształt zbioru możliwości produkcyjnych wpływa zwiększenie zasobu pracy o 100
jednostek? Oblicz nowe wielkości produkcji.
(e) Jak struktura wyposażenia w czynniki produkcji przekłada się względną efektywność
produkcji w obu sektorach?
Zadanie 2
Przypuśćmy, że na wyprodukowanie 1 litra wina potrzeba 10 jednostek pracy i 5 jednostek
ziemi, podczas gdy na wyprodukowanie jednego kilograma sera potrzeba 4 jednostek pracy i 8
jednostek ziemi. Załóżmy, że na doskonale konkurencyjnym rynku jednostkowe ceny wina i sera
wynoszą odpowiednio 30$ i 16$.
(a) Pokaż, że w tych warunkach jednostkowa płaca i renta nie mogą wynosić odpowiednio
2 i 3.
(b) Wykreśl linie opisujące równowagę na rynku obu dóbr (zrównujące koszty krańcowe
i ceny dóbr). Oblicz ile wynosi jednostkowa płaca i renta w równowadze.
(c) Co się stanie z cenami czynników produkcji, gdy cena sera wzrośnie do 24$ za kilogram?
Określ to przy pomocy odpowiedniego twierdzenia, a następnie oblicz.
(d) Jak wzrost ceny sera wpłynie na siłę nabywczą pracowników i właścicieli ziemi?
Zadanie 3
Przypuśćmy, że kraj wytwarza wino i chleb, zużywając posiadany zasób 1000 jednostek pracy
(roboczo-godzin) (L) i 1000 jednostek ziemi (T). Wyprodukowanie jednego litra wina w kraju
wymaga 4 jednostek pracy oraz 7 jednostek ziemi, jednego kilograma chleba – 4 jednostek pracy
i 2 jednostek ziemi.
(a) Określ, które dobro jest względnie pracointensywne, a które ziemiointensywne.
(b) Oblicz jakie będzie zatrudnienie ziemi i pracy w poszczególnych sektorach. Przedstaw
ilustrację graficzną wykorzystując diagram Edgewortha.
(c) Przyjmijmy, że spełnione są wszystkie standardowe założenia modelu Heckschera–Ohlina,
w tym również to, że zagranica stosuje te same technologie oraz, że zagranica posiada
1200 jednostek pracy i 1500 jednostek ziemi. Jakich strumieni handlu należy się spodziewać zgodnie z teorią H-O?
(d) Jeśli w kraju zasób pracy wzrośnie do 1200 jednostek, to jak zmieni się tu struktura
1
produkcji (Tw. Rybczyńskiego)? Pokaż tę zmianę wykorzystując diagram Edgewortha
z punktu (b). Czy zmiana ta będzie miała wpływ na kierunki handlu między krajem
a zagranicą?
(e) Załóżmy, że: pw – cena wina, pch – cena chleba, r – wynagrodzenie ziemi (renta gruntowa), w – wynagrodzenie siły roboczej ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz