Mikroekonomia ściąga na egzamin - pack 6 - cz 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3654
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia ściąga na egzamin - pack 6 - cz 1 - strona 1 Mikroekonomia ściąga na egzamin - pack 6 - cz 1 - strona 2 Mikroekonomia ściąga na egzamin - pack 6 - cz 1 - strona 3

Fragment notatki:

Opracowanie zagadnień z zakresu historii myśli ekonomicznej. Notatki są w małym formacie. Treść notatki: merkantylizm, fizjokratyzm, ekonomia klasyczna, liberalizm gospodarczy, szkoła neoklasyczna, keynesizm, monetaryzm, nowa ekonomia klasyczna, szkoła austriacka, teoria wyboru publicznego, ekonomia podaży, niemiecka i amerykańska szkoła historyczna, marksizm.

HISTORIA MYŚL EKONOMICZNEJ
Pochodzenie słowa „ekonomia”
oikonomia (grec.) - Arystoteles (384-322 p.n.e.) - umiejętność zdobywania dóbr niezbędnych do życia oraz użytecznych dla domu i państwa. oikos - dom, nomos - prawo
Historyczne określenia ekonomii:
Od XVII w. - ekonomia polityczna (społeczna, publiczna):
Antone Montchrétien de Vatteville - Traktat o ekonomii politycznej
William Petty (public economy)
Od XIX w. (w Niemczech):
Sozialჶkonomie (w znaczeniu ekonomia polityczno-społeczna)
Nazionalჶkonomie (ekonomia narodowa)
Betriebswirtschafts (nauka o przedsiębiorstwie)
ekonomiści marksistowscy (ponownie ekonomia polityczna)
Główne nurty w myśli ekonomicznej
merkantylizm - pierwsza samodzielna doktryna ekonomiczna (koniec XVI - połowa XVIII wieku):
podstawą bogactwa jest złoto i wszelkiego rodzaju cenne zasoby;
takie kierowanie handlem zagranicznym, aby zapewnić napływ złota i srebra;
popieranie przemysłu przez zachęcanie do importu tanich surowców;
cła ochronne na import dóbr przetworzonych;
pobudzanie eksportu, zwłaszcza dóbr gotowych;
nacisk na wzrost liczby ludności przy utrzymaniu niskich płac;
pożądany jest korzystny bilans handlowy, gdyż prowadzi to do dobrobytu narodu.
fizjokratyzm (XVIII wiek):
wyeliminowanie średniowiecznego zacofania na wsi;
zracjonalizowanie systemu fiskalnego przez zredukowanie wszystkich podatków do jednego podatku od renty;
scalanie małych gospodarstw i uwolnienie handlu zbożem od protekcjonistycznych restrykcji. ekonomia klasyczna (Anglia; XVIII-XIX wiek):
główni przedstawiciele: A. Smith, D. Ricardo, Sismondi;
A. Smith - Badania nad istotą i przyczynami bogactwa narodów:
teoria produkcji i podziału, prowadząca do praktycznych wniosków;
“naturalna wolność”, do której zmierza świat;
“niewidzialna ręka” rynku, która przynosi efekt społeczny niezależny od woli i zamiarów jednostki
D.Ricardo - Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania:
wzrost gospodarczy wcześniej czy później ustanie z braku zasobów naturalnych;
wynalezienie techniki analizy ekonomicznej;
zasada kosztów komparatywnych i metoda statycznej analizy komparatywnej;
problem: jak zmiany udziałów ziemi, pracy i kapitału powiązane są ze stopą akumulacji kapitału.
liberalizm gospodarczy (rozwinięcie ekonomii klasycznej):
państwo oraz inne organizacje gospodarcze i polityczne nie powinny ingerować w stosunki gospodarcze, lecz dać wszystkim jednostkom gospodarczym pełną swobodę działania - stosownie do ich własnych interesów;
zasada korzyści materialnej (homo oeconomicus);
kapitalizm wolnokonkurencyjny;
strategicznym czynnikiem rozwoju gospodarczego jest akumulacja kapitału, której tempo zależy od wysokości stopy zysku i siły konkurencji;


(…)

… szkoła austriacka,
ekonomiczna teoria polityki,
ekonomia podaży.
Koncepcje te cechowały:
niewiara w skuteczność kierowania się keynesizmem w polityce gospodarczej;
wiarę w skuteczność mechanizmu rynkowego i niechęć do ingerencji państwa w gospodarkę.
monetaryzm (M. Friedman laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1976 r.):
zasadniczym celem makroekonomicznej polityki państwa powinna być walka…
… cen kształtuje się całkowicie swobodnie (w warunkach konkurencji);
rząd powinien doskonalić przepisy prawne celem stworzenia warunków dla sprawnej konkurencji.
ekonomiczna teoria polityki (teoria wyboru publicznego, nowa ekonomia polityczna - J. M. Buchanan - laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1986 r., G. Tullock, B. Frey):
analizuje polityczne ramy, w jakich zachodzą procesy gospodarcze…
…, G.Commons, C. Mitchell) - instytucjonalizm:
ekonomia nie może ograniczać swojego pola badawczego do zjawisk rynkowych, nie powinna ignorować pozaekonomicznych ram, w których podejmowane są decyzje gospodarcze;
nie sposób mówić o procesie gospodarowania bez uwzględnienia struktury nawyków myślowych, powszechnie uznawanych reguł i zasad postępowania, czyli instytucji;
przyjmuje koncepcję ewolucyjnej drogi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz