Mikroekonomia - pojecie podaży

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - pojecie podaży - strona 1 Mikroekonomia - pojecie podaży - strona 2 Mikroekonomia - pojecie podaży - strona 3

Fragment notatki:

PODAŻ (Supply)
Podaż to (minimalna) ilość danego dobra, jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować przy
różnych poziomach cen
/ Begg /
[nie jest to zatem faktyczna ilość oferowana przy danym poziomie cen]
Inaczej: podaż jest to relacja pomiędzy ilością a ceną dobra, w danym odcinku czasu, jaką
producenci są w stanie zaoferować, zakładając, że inne zjawiska na rynku nie ulegną zmianie.
Podaż ≠ ilość oferowana!
 Podaż jest to zatem ILOŚĆ DOBRA w FUNKCJI CENY: Q = fS(P)
 Przedsiębiorstwo zgłasza podaż na rynku, jeśli dla różnych poziomów cen określa
jednoznacznie ilość produktu, którą będzie skłonny wyprodukować i sprzedać.
Cecha: Im wyższa jest cena, tym większą stanowi zachętę dla producentów do produkcji i
sprzedaży danego dobra; z drugiej strony wyższa cena umożliwia oferowanie produktów
części firm o mniejszej produktywności/wyższych kosztach (produkcja jest u nich opłacalna
przy wyższej cenie)
UWAGA: ceteris paribus
= „wszystko inne takie samo” (łac.) lub „przy pozostałych
warunkach równych”; zwrot oznacza świadome odrzucenie, w
celu uproszczenia rozumowania, możliwości zajścia pewnych
wydarzeń, warunków, zmiennych, mogących zaburzyć związek
między przesłanką a wnioskiem
Ceteris paribus w ekonomii = metoda statyki porównawczej -
polega na tym, że zmieniamy jedną z wielkości przyjmowanych
dotąd za stałe (inne wielkości pozostawiamy nietknięte) i
badamy wpływ tej zmiany na inne wielkości
(np. wpływ spadku dochodów konsumentów/rozwoju technicznego itp.
na popyt i w rezultacie na cenę równowagi oraz odpowiadającą jej
wielkość sprzedaży)
Determinanty podaży
czyli co może wpływa na podaż?
RYNKOWE
 Cena danego dobra, czyli ilość pieniędzy jaką producent otrzymuje ze sprzedaży każdej
jednostki tego dobra
Rodzaj produkowanego dobra = elastyczność podaży
Ceny czynników produkcji, (np. płace, opłaty za energię, czynsz, ceny urządzeń i surowców,
procenty od zaciągniętych kredytów itp.)
Liczba producentów na danym rynku, liczba dostawców
Oczekiwania dotyczące zmian cen (produktów i czynników wytwórczych) i innych czynników
Ceny dóbr substytucyjnych (zamienników) i komplementarnych (uzupełniających) [pośrednio]
Eksport i import w kraju [pośrednio]
Wielkość rezerw w magazynach [pośrednio]


(…)

… to taka sytuacja, gdzie przy pewnej cenie
następuje zrównanie wielkości popytu zgłaszanego przez
konsumentów i podaży oferowanej przez producentów
 Cena ta = cena równowagi
 Ilość (popyt i podaż) = ilość równowagi
Nadwyżka producenta i konsumenta
Nadwyżka konsumenta i
nadwyżka producenta ze
sprzedaży w danym
okresie są miarami
pewnego dobrobytu
społecznego.
NIErównowaga rynku
Gdy cena na rynku jest wyższa…
… występują ciągle - raz w jedną, raz w drugą stroną. Wygaszanie ich przybliża rynek do punktu równowagi, lecz
nierównowaga rynku jest bardziej naturalnym stanem rynku niż równowaga ze względu na nieustannie zmieniające się
warunki rynkowe i zewnętrzne
Dostosowania rynkowe nie
są w pełni możliwe w
przypadku ingerencji
państwa

Gdy na rynku określona jest
cena minimalna danego
dobra - występuje
nadwyżka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz