Mikroekonomia - podstawowe pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 903
Wyświetleń: 9023
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - podstawowe pojęcia - strona 1

Fragment notatki:

ODPOWIEDZI NA ZAGADNIENIA Z MIKROEKONOMI ROLA WIEDZY EKONOMICZNEJ W GOSPODARCE
Ekonomia- jest to nauka, która bada, w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje o tym, co, jak i dla kogo wytwarzać. Problemem badawczym ekonomii jest rozwiązywanie sprzeczności między praktycznie nieograniczonymi potrzebami ludzi a ograniczonymi społecznymi możliwościami wytwarzania dóbr i usług, służących zaspokojeniu tych potrzeb.
PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMII W SKALI MIKRO I MAKRO
Przedmiotem analizy mikroekonomicznej jest szczegółowe badanie indywidualnych decyzji, odnoszących się do pojedynczych towarów.
W makroekonomii kładzie się nacisk na wzajemne związki zachodzące w gospodarce jako całość, celowo upraszcza się w niej analizę poszczególnych elementów w trosce o przejrzystość obrazu działania całej gospodarki.
PODZIAŁ DOCHODU
Podział dochodu (w skali kraju czy świata) pokazuje proporcje, w jakich dochód jest dzielony między różne grupy lub jednostki.
WOLNY RYNEK
Wolny rynek jest to rynek w którego działanie państwo nie ingeruje. GOSPODARKA NAKAZOWA I MIESZANA
Gospodarka nakazowa to taka gospodarka, w której wszystkie decyzje dotyczące produkcji i konsumpcji są podejmowane przez państwo. Państwowy urząd planowania decyduje o tym, co, jak i dla kogo się produkuje. Szczegółowe nakazy są następnie kierowane do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i pracowników. Żadna rzeczywista gospodarka nie opiera się wyłącznie na nakazach.
W gospodarce mieszanej państwo i sektor prywatny współuczestniczą w rozwiązywaniu problemów gospodarczych. Państwo kontroluje znaczną część produkcji za pomocą podatków, płatności transferowych oraz dostarczania dóbr i usług publicznych, takich jak obrona narodowa czy bezpieczeństwo wewnętrzne. Kontroluje także zakres, w jakim jednostki mogą się kierować swoim działaniu własnym interesem.
EKONOMIA POZYTYWNA I EKONOMIA NORMATYWNA
Ekonomia pozytywna bada rzeczywistą gospodarkę. Przy odpowiedniej skali badań ekonomiści powinni dojść do jednoznacznych wniosków w kwestii zasadniczych problemów ekonomii pozytywnej. Ekonomia normatywna formułuje zalecenia dotyczące tego, co powinno się czynić w gospodarce. W ekonomi normatywnej występują subiektywne sądy wartościujące. Nie ma powodów, dla których ludzie mieliby być zgodni w swych sądach normatywnych.
Oba rodzaje ekonomii powinny być oddzielone w stopniu maksymalnie możliwym. POPYT I PODAŻ
Popyt to ilość, którą nabywcy chcą kupić przy różnych poziomach ceny. Przy pozostałych czynnikach nie zmienionych, im niższa cena, tym większe zapotrzebowanie. Krzywa popytu ma nachylenie ujemne (jest malejąca).
Popyt → koszty
Podaż to ilość dobra, którą sprzedawcy chcą dostarczyć przy różnych cenach. Przy pozostałych czynnikach niezmienionych, im wyższa jest cena, tym większa oferowana ilość. Krzywa podaży ma nachylenie dodatnie (jest rosnąca).


(…)

… przyjmuje wartość między -1 i 0. Gdy elastyczność popytu wynosi dokładne -1, wówczas mówimy, że popyt ma elastyczność równą jedności.
WYBÓR KONSUMENTA Konsument spośród dostępnych kosztów wybiera ten, który daje mu maksymalną użyteczność.
KOSZYK DÓBR Konsument wybiera taki koszyk dóbr (punkt), przy którym linia ograniczenia budżetowego jest styczna do każdej obojętności.
LINIA BUDŻETOWA
Linia ograniczenia budżetowego pokazuje maksymalną dostępną ilość jednego dobra przy danej ilości drugiego dobra. Położenie linii ograniczenia budżetowego określają wyłącznie dochód i ceny. Natomiast jej nachylenie wyraża tylko relację cen. GUSTY
Gusty konsumenta ujawniają malejącą krańcową stopę substytucji, gdy przy stałej sumie użyteczności dodatkowe jednostki jednego dobra można pozyskiwać kosztem coraz mniejszych ilości drugiego dobra.
MAKSYMALIZACJA UŻYTECZNOŚCI
Maksymalna użyteczność konsumenta wybiera taką kombinację dóbr, dla której najwyższa osiągalna krzywa obojętności jest styczna do linii ograniczenie budżetowego. W punkcie styczności rynkowa relacja obu dóbr, mierzona nachyleniem linii ograniczenia budżetowego, jest równa relacji użyteczności, mierzonej nachylonej krzywej objętości.
KRZYWE OBOJĘTNOŚCI
Krzywa…
… krzywej popytu: Załóżmy, iż krzywa popytu na wybory przedsiębiorstwa i linia utargu końcowego przesuwają się w górę. Dla wszystkich rozmiarów produkcji cena i przychód krańcowy są teraz wyższe niż poprzednio. Na rysunku krzywa MR przesuwa się do położenia MR′, co powoduje zmianę punktu równowagi z E do E′. Wyższy popyt doprowadził do zwiększenia produkcji z Q1 do Q3.
Rysunek: Przesunięcie w górę linii…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz