Mikroekonomia - notatki na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 966
Wyświetleń: 4270
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - notatki na egzamin - strona 1 Mikroekonomia - notatki na egzamin - strona 2 Mikroekonomia - notatki na egzamin - strona 3

Fragment notatki:W plikach można znaleźć takie tematy jak: analiza kosztów produkcji, funkcja kosztów, krzywa kosztów całkowitych, koszty krańcowe, rys historyczny ekonomii, ogniwa procesu gospodarczego, definicje ekonomii, rynek, rodzaje rynków, mechanizmy rynkowe, pieniądz, prawo popytu i podaży, teoria cen, ochrona producent. Notatka porusza również zagadnienia takie jak: ochrona konsumenta, zyski w przedsiębiorstwie, rynek pracy i płace, teoria polityki rolno cenowej, teoria konsumpcji, teoria gospodarki żywnościowej, teoria cen, polityka cen, narzędzia i metody ustalania cen,

Notatka zwiera liczne wykresy, które obrazują i pomagają zrozumieć omawiane tematy.

Teoria polityki rolno cenowej (teoria pozytywna, normatywna, prawo Engla)
Ekonomia pozytywna zajmuje się prawami i teoriami, zaś ekonomia normatywna zajmuje się zastosowaniem tej wiedzy w praktyce oddziaływaniem na gospodarkę różnymi instrumentami polityki gospodarczej.
Np. polityka cen - stosuje prawo popytu.
Prawo Engla istota i działanie
Prawo to wyraża obiektywny związek między dochodami realnymi na osobę a wydatkami na żywność ogółem (popyt efektywny).
Wraz ze wzrostem dochodu realnego na osobę zmniejsza się procentowy udział wydatków na żywność ogółem.
CZYLI
W miarę wzrostu przeciętnego dochodu na jednego członka rodziny, nie tylko wzrośnie ogólny popyt, ale zmieni się jego struktura. Zmniejszy się procentowy udział żywności w wydatkach oraz dóbr niższego rzędu, a zwiększy się udział wydatków na dobra luksusowe.
Teoria konsumpcji ze szczególnym uwzględnieniem konsumpcji żywności.
Teoria konsumpcji wskazuje na poziom, strukturę i dynamikę wydatków związanych ze spożyciem żywności.
W skali światowej przejawiają się następujące tendencje rozwojowe wydatków żywnościowych wraz ze wzrostem dochodów realnych:
Systematycznie wzrasta spożycie artykułów białkowych głównie pochodzenia zwierzęcego (mięso, wędliny, nabiał, ryby);
Systematycznie zmniejsza się spożycie artykułów węglowodanowych - cukrów złożonych (skrobia), wyjątek stanowią słodycze i galanteria czekoladowa których tendencja spożycia wzrasta;
Systematycznie zmniejsza się spożycie kwasów nasyconych, a zwiększa tłuszczy kwasów nienasyconych;
Systematycznie wzrasta spożycie artykułów witaminowych i soli mineralnych.
Dąży się do racjonalnej i optymalnej diety zapewniającej zdrowie i długowieczność.
Teoria gospodarki żywnościowej.
Teoria ta ma odpowiedzieć jak kształtować produkcję rolno-żywnościową z punktu widzenia zaspokajania potrzeb żywnościowych ludności wg racjonalnej i optymalnej diety.
W teorii tej szczególnie miejsce zajmuje żywność ekologiczna spełniająca wymogi zdrowej diety. Jest to również problem żywności GMO (modyfikowanej genetycznie).


(…)

… je na poniższym wykresie.
Jak widać na wykresie krzywa kosztów całkowitych TC jest identyczna z kształtem krzywej kosztów zmiennych, ale przesunięty w górę o wysokość kosztów stałych (TFC).
Kolejne cztery: przeciętne koszty stałe, przeciętne koszty zmienne, przeciętne koszty całkowite i koszty krańcowe.
AFC (przeciętne koszty stałe) - to całkowite koszty stałe podzielone przez wielkość produkcji AFC = AVC (przeciętne koszty zmienne) - to całkowite koszty zmienne podzielone przez wielkość produkcji lub wartość produkcji
AVC = Poniżej wykresy przeciętnych kosztów stałych (AFC) i przeciętnych kosztów zmiennych (AVC)
ATC (przeciętne koszty całkowite) - stanowią koszty całkowite rozłożone na wszystkie jednostki produkcji
ATC = Koszty krańcowe wskazują na zmianę kosztów całkowitych zmiennych spowodowaną np. wzrostem produktu o 1 jednostkę.
MC = Struktura kosztów w krótkim okresie przedstawia wzajemne relacje kosztów przeciętnych względem kosztów krańcowych o odnoszą się do AFC, AVC i ATC.
Analiza wykresu.
Krzywa kosztu krańcowego (MC) przecina krzywe AVC i ATC w ich minimum. Spadek przeciętnych kosztów całkowitych (ATC) na początku spowodowany jest spadkiem przeciętnych kosztów stałych (AFC), natomiast później gdzie dochodzą zwiększające się przeciętne koszty zmienne (AVC) w postaci poniesionych kosztów (np. na półprodukty, płace pracowników, energię), krzywa przeciętnych kosztów całkowitych wyrównuje się, a nawet jest lekko dodatnia.
Koszty krańcowe (MC) wykazują ostatecznie trend rosnący, ale zaobserwować można pewne wahania. Wynikają one z wysokości przyrostów kosztów zmiennych, które początkowo…
… Mechanizm A.Smitha- niewidzialna ręka rynku (czyli prawo popytu i podaży)- mechanizm samoregulacji
MECHANIZMY RYNKOWE
Mechanizm rynkowy - proces obejmujący żywiołowe działania podmiotów na rynku, w wyniku którego dochodzi do ustalenia równowagi rynkowej, a więc samoczynnego dostosowania wielkości popytu (D) i podaży (S), poprzez odpowiednie ustalenie ceny równowagi PRAWO ENGLA Statystyk niemiecki, Ernest…
… stanowione:
- Agencja Konsumentów i Producentów (dawnej - agencja antymonopolowa)
- Agencja Rynku Rolnego
- Ministerstwo Finansów

… na rynku międzynarodowym. Do dziś wraz z frankiem szwajcarskim jest uważany za bardzo silną jednostkę
Prosta i rozwinięta gospodarka towarowo pieniężna
Gospodarką rynkową nazywamy system gospodarczy w którym koordynacja działalności gospodarczej (produkcyjnej)poszczególnych podmiotów dokonuje się poprzez rynek. Prosta gospodarka towarowo pieniężna występowała w feudalizmie w którym dominująca…
… zwłaszcza poprzez oddziaływanie na ceny (cena urzędowa, administracyjna kontrola cen) może to się łączyć tez z ochroną producenta lub konsumenta.
Ochrona producenta dotyczy przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji oraz protekcjonalizmowi w handlu międzynarodowym (cła importowe) Ochrona konsumenta jest regulowana prawnie poprzez ustawodawstwo antymonopolowe
Reasumując działania normatywne skupiają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz