mikroekonomia - koszt alternatywny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 833
Wyświetleń: 4305
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
mikroekonomia - koszt alternatywny - strona 1

Fragment notatki:

W dokumencie znalazły się też wzory mikroekonomiczne.

W niniejszej notatce można spotkać takie zagadnienia jak: koszt alternatywny, koszt księgowy, koszt ekonomiczny, zysk ekonomiczny, zysk księgowy, ocena ex-ante, dobro ekonomiczne, ekonomia pozytywna i normatywna. Ponadto w dokumencie znajdziemy również pojęcia: funkcje państwa, analiza mikroekonomiczna, mikroekonomia, makroekonomia, mezoekonomia, szereg czasowy, wskaźniki ekonomiczne, siła nabywcza pieniądza. W treści notatki opisano też tematykę modeli ekonomicznych, w tym proces budowy modelu ekonomicznego i wykresu punktowego. Oprócz tego w analizie ekonometrycznej można wyróżnić trzy etapy, pierwszy polega na obserwacji danego zjawiska i sformułowaniu problemu. Etap drugi stanowi sformułowanie teorii lub modelu, który powinien koncentrować się na istocie badanego zjawiska, natomiast etap trzeci to weryfikacja wniosków wynikających z teorii. Następnie omówiono zagadnienie 4 podstawowych modeli struktur rynkowych w gospodarce rynkowej, czyli: konkurencja doskonała, monopol czysty, konkurencja monopolistyczna i oligopol. W treści notatki opisano również takie zagadnienia jak: kartel, syndykat, trust, koncern, konglomerat, holding, krzywa możliwości produkcyjnych, gospodarka nakazowa, wolny rynek, gospodarka mieszana, gospodarka rynkowa, użyteczność, rzadkość. Krótkiej charakterystyki doczekała się także kwestia praw własności, ceny, pieniądza i funkcji pieniądza. W dalszej części notatki pojawiają się pojęcia: wartość użytkowa, popyt, prawo popytu, podaż, prawo podaży, determinanty popytu, determinanty podaży, równowaga rynkowa, cena równowagi, nadwyżka, niedobór. W dokumencie nie mogło też zabraknąć zagadnień: efektywność, prawo wartości, równowaga długookresowa, wady rynków konkurencyjnych, interwencjonizm państwa, przeciętne koszty całkowite, całkowite koszty stałe i zmienne, przeciętne koszty stałe, koszt krańcowy oraz prawo malejących przychodów.

Koszt alternatywny
W ekonomii koszt alternatywny danego dobra to ilość innego dobra, z której trzeba zrezygnować, aby możliwe stało się wytworzenie dodatkowej jednostki tego pierwszego.
Koszt alternatywny w wielu podręcznikach z zakresu ekonomii jest również definiowany jako koszt potencjalnie utraconych możliwości (lub jako koszt utraconych korzyści).
Inaczej mówiąc, koszt alternatywny jest to wartość najlepszej z możliwych korzyści utraconej w wyniku dokonanego wyboru. Zatem koszt alternatywny:
cechy kosztu alternatywnego: jest określany dokładnie w momencie dokonania wyboru, jest ponoszony wyłącznie przez tego, kto podejmuje decyzje, ma charakter subiektywny, tj. nie może być mierzony przez kogokolwiek innego, niż podejmujący decyzję, ponieważ podejmowana decyzja z konieczności dotyczy przyszłości, jest oparty na przewidywaniach i dotyczy przyszłości, czyli ma charakter ex ante, nie jest kosztem rzeczywistym, gdyż dotyczy niezrealizowanej alternatywy. Przykład
Kosztem alternatywnym Twojej edukacji jest to, czego nie zarobisz wtedy, gdy się uczysz.
Koszty księgowe - to suma wszystkich wydatków pieniężnych poniesionych na zakup czynników produkcji niezbędnych do wytwarzania danego dobra, zostały one ujęte w formie rachunku księgowego.
Koszt ekonomiczny - jest to suma kosztów księgowych i kosztów alternatywnych. Koszty ekonomiczne są większe od kosztów księgowych o koszty alternatywne nie ujęte na rachunku księgowym.
zysk ekonomiczny jest mniejszy od zysku księgowego o koszty alternatywne nie ujęte na rachunku księgowym.Z księgo

(…)

… gospodarczych. Państwo kontroluje znaczną część produkcji przy pomocy podatków, płatności transferowych oraz dostarczania dóbr i usług publicznych, takich jak obrona narodowa czy bezpieczeństwo wewnętrzne. Kontroluje także zakres w jakim jednostki w swoim działaniu mogą kierować się własnym interesem. Ten typ gospodarki występuje w większości krajów. Ogólnie zatem: GOSPODARKA RYNKOWA stanowi zdecentralizowany…
… z prawem; niekontrolowany system rynkowy niesie ryzyko monopolizacji (ograniczenia możliwości innych) Wyżej wymienione wady, przede wszystkim zjawisko efektów "zewnętrznych” stwarzają potrzebę określonego zakresu INTERWENCJONIZMU PAŃSTWA (regulacja poprzez: system prawny, w tym kontrola cen, politykę podatkową, opłaty, ulgi, subsydia). Na państwową kontrolę cen składają się reguły i przepisy umożliwiające dostosowanie się cen do poziomu równowagi rynkowej. Kontrola cen może polegać na administracyjnym określaniu cen minimalnych bądź maksymalnych. Wyznaczenie górnego pułapu cen powoduje, że jego przekroczenie staje się nielegalne Ograniczenie takie wprowadza się przy braku pewnych dóbr na rynku lub dla ochrony konsumenta przed nadmiernie wysokimi cenami (przy niedoborze Żywności ustalony górny pułap cen…
… spotykanym rynkiem jest oligopol, charakteryzujący się małą liczbą firm dominujących nad całym rynkiem w produkcji danego dobra (szczególnym przypadkiem - duopol, kiedy w danej gałęzi występuje dwóch dominujących producentów). Oligopolści wytwarzają produkty zróżnicowane lub ujednolicone - rynek surowcowy, dobra konsumpcyjne jednorazowego użytku, przedmioty trwałego użytku. Raczej nie spotykany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz