Mechanizm rynkowy 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanizm rynkowy 1 - strona 1

Fragment notatki:

MECHANIZM RYNKOWY. CENY- pojęcie, funkcje, rodzaje cen. CENA -wartość towaru wyrażona w pieniądzu, wartość tworzona jest przez pracę. Praca konkretna - jej rezultatem jest wartość użytkowa towaru, praca w konkretnym zawodzie Koszt wytworzenia- nakład pracy ludzkiej, Praca abstrakcyjna - ogólnoludzki wysiłek, Użyteczność rzeczy - stąpień natężenia pożądań.
Subiektywna teoria wartości - Cena lub funkcja rzadkości lub obfitości dóbr, równa jest krańcowej użyteczności dobra, wartość określana przez subiektywne odczucie rzadkości lub obfitości dóbr- zasada krańcowej użyteczności dóbr . FUNKCJE CEN : dochodowa- ceny towarów i usług powinny obejmować odtworzenie wszystkich kosztów i zapewniać nadwyżkę dochodową służącą finansowaniu rozwoju firmy, informacyjna- ceny informuj producenta o opłacalności działalności wytwórczej, a konsumenta jakie i w jakich ilościach dobra może nabyć (struktura zakupów), redystrybucyjna- ceny są narzędziem redystrybucji dochodów, rozdzielcza- kiedy popyt równoważy się z podażą. Przy niskich cenach popyt jest nadmierny, przy cenach wysokich podaż będzie przewyższała popyt.
RODZAJE CEN: według szczebli wymiany: fabryczna - uwzględniony koszt produkcji towaru i zysk producenta, zbytu - cena fabryczna + podatki podmiotów gospodarczych, hurtowa - cena fabryczna+ marża hurtowa, detaliczna - cena hurtowa + marża detaliczna, faktycznie ponoszona przez konsumenta - cena detaliczna + podatki konsumpcyjne. Inne rodzaje cen: wolnorynkowa - kształtuje się, gdy brak instytucjonalnych ograniczeń na rynku w ramach zasad wolnej konkurencji, administrowana - któryś z uczestników rynku mający dominującą pozycję może realnie wpływać na cenę, urzędowa - określana przez organy państwowe lub publiczne, w których reprezentowane są różne grupy interesów.
CENA RÓWNOWAŻĄCA POPYT Z PODAŻĄ
ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY. Popyt - jest to ilość dóbr i usług, jaką nabywcy są w stanie nabyć po określonej cenie i w określonym czasie.
ELASTYCZNOŚĆ POPYTU(E D ) - jest miarą procentowej zmiany popytu w stosunku do procentowej zmiany czynnika wpływającego na popyt. Następujące oznaczenia : QD x - wielkość popytu na dobro X, Δ QD x - przyrost (zmiana absolutna) popytu na dobro X; % ΔQD x - zmiana procentowa popytu na dobro X; P x - cena dobra X, P y - cena dobra Y; DP - dochód pieniężny.


(…)

… ΔQDx DP
EDP = ----------- EDP = ------------ = ------------ . ---------
% ΔDPΔ DP ΔDPQDx DP
Elastyczność dochodowa popytu jest:
liczbą dodatnią dla dóbr normalnych, liczbą ujemną dla dóbr podrzędnych. Zawarta jest między 0 i 1 dla dóbr podstawowych, dla dóbr luksusowych jest > 1.
Podaż- to ilość dóbr i usług zaoferowana przez producentów do sprzedaży po danej cenie w określonym czasie.Podaż zależy…
… zamierzone wydatki podmiotów gospodarczych na zakup dóbr i usług odpowiadają wartości ich podaży po aktualnych cenach. Mamy wtedy przypadek równowagi ogólnej. …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz